KODEKS PONAŠANJA MEĐU SINDIKATIMA

29.11.2009

SINDIKAT POMORACA I NEZAVISNI SINDIKAT

HRVATSKE POMORACA PUTNIČKIH

BRODOVA HRVATSKE

Polazeći od temeljnih načela sindikalizma, koji definiraju zajedničke vrijednosti na kojima počiva rad sindikata, kako slijedi:

  • pravo radnika na sindikalno organiziranje;
  • dobrovoljnost učlanjivanja u sindikat i istupanja iz sindikata;
  • samostalno utvrđivanje i donošenje programa, biranje kadrova i metoda sindikalne borbe, te financijska samostalnost;
  • radnička solidarnosti;
  • javnost rada tijela sindikata i odgovornosti dužnosnika prema tijelima;
  • izgrađivanje stajališta temeljem izraženih interesa članova sindikata, te donesenih odluka uz uvažavanje manjinskih interesa;
  • mirno rješavanje konflikata između sindikata pregovaranjem, mirenjem i posredovanjem.

Temeljem dogovora o zajedničkim istupima, donosi se:

KODEKS PONAŠANJA MEĐU SINDIKATIMA

Ovim Kodeksom ponašanja (u daljnjem tekstu: Kodeks) uređuju se temeljna pravila ponašanja među sindikatima.

Kodeks posebno naglašava nužnost poštovanja područja organiziranja svakog od sindikata i suzdržavanje od privlačenja i preuzimanja članstva sindikata, nesindikalnim postupcima, kao i drugih radnji koje bi mogle naštetiti bilo kojem sindikatu, te u konačnici, njegovom ali i ukupnom sindikalnom članstvu.

Kodeks se primjenjuje na svim organizacijskim razinama.

Krajnji cilj Kodeksa je, definiranjem pravila ponašanja i procedura u međusobnim odnosima, poštujući načelo dobrovoljnosti učlanjenja, te istupanja iz članstva kao i konačnu volju i dobrobit svakoga pojedinog člana.

Članak 1.

Probleme nastale u međusobnim odnosima sindikati će rješavati, u pravilu, neposrednim razgovorom i dogovorom, a prema potrebi, koristiti će i stručne službe sindikata.

Članak 2.

Sindikati se obvezuju da neće nesindikalnim aktivnostima privlačiti niti preuzimati članstvo koje pripada drugom sindikatu.

Članak 3.

Sindikat je obvezan upoznati svoje sindikalne profesionalce i aktiviste na svim razinama organiziranja s Kodeksom. Sindikalni čelnici i aktivisti svakoga sindikata obvezni su pridržavati se odredbi Kodeksa i suzdržavati se od svih aktivnosti, direktnih ili indirektnih, koje bi mogle naštetiti interesima članstva, te interesima i/ili ugledu drugog sindikata (primjerice, iznošenje spornih pitanja u javnost, nastup prema tuđem članstvu iznošenjem neistina o drugom sindikatu ili davanjem lažnih obećanja i dr.).

Članak 4.

U koliko sindikat smatra da su njegova prava povrijeđena i da odredbe Kodeksa nisu poštovane od strane drugoga sindikata, zatražiti će raspravu o tome i u roku od 15 dana donjeti će se stav, glede daljnjeg zajedničkog istupanja i poštivanja Kodeksa.

Članak 5.

U slučaju da u jednom trgovačkom društvu/ustanovi djeluje više sindikata, obvezna je koordinacija njihovog rada i ujednačen i dogovoren odnos prema ostalim socijalnim partnerima (poslodavcu i resornom ministarstvu).

Članak 6.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik SPH Predsjednik NSPPBH

Vladimir Svalina Grgo Dujmović

Last modified: 08.11.2019