NOVA INICIJATIVA NSPPBH – Izrada KU za pomorce Jadrolinije

09.02.2010

JADROLINIJA
PREDSJEDNIKU UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )
IZRADA KOLEKTIVNOG UGOVORA
( ZA POMORCE JADROLINIJE )
           U prvoj polovici 2009. godine u Rijeci i Zadru održano je nekoliko sastanaka predstavnika sindikata sa predstavnicima brodara koji sudjeluju u javnom obalnom pomorskom prometu na temu izmjena i dopuna NKU.
           Na prvom od tri sastanka koji su održani u Zadru predstavnici NSPPBH su iznijeli svoj zahtjev za izmjenu i dopunu NKU a predstavnici SPH za izmjenu i dopunu Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca. Odmah potom usaglašen je zajednički stav i sindikati su zajednički od brodara zahtijevali da se pristupi izmjenama i dopunama NKU koji je izrađen 1998. godine te je kao takav zastario i nije primjenjiv jer nije usklađen sa postojećim Zakonom o radu i Pomorskim zakonikom na koje se poziva a koji su od dana potpisivanja NKU doživjeli nekoliko izmjena. 
           Moramo također navesti da su u pojedinim svojim odredbama važeći NKU i Sporazum o minimalnim radnim socijalnim standardima pomoraca i na dan potpisivanja davali manja prava pomorcima nego što im je to tada važećim Zakonom o radu bilo zagarantirano a također i sada daju manja prava nego što im je to zagarntirano novim Zakonom o radu koji je stupio na snagu 01.01.2010. godine ( NN 149 / 09 ).
 _________________________________________________________________________________
ZAKON O RADU
 NN 38/95  ( stupa na snagu od 01.01.1996. ) 
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 
Članak 45.
 
(1)  Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, zaposlenik ima pravo na
      naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o
      radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne
      mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući tu i
      odgovarajuću novčanu vrijednost plaće u naravi).
 
” NKU ZA HRVATSKE POMORCE NA PUTNIČKI BRODOVIMA
 I TRAJEKTIMA “
( Zagreb, 26. srpnja 1998. )
 

XVI. NAKNADA PLAĆE

1.    Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
 
Članak 76.
(1)  Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora Pomorac ima pravo na
      naknadu plaće u visini  njegove osnovne mjesečne plaće.
 ____________________________________________________________

ZAKON O RADU ( pročišćeni tekst )
NN 137 / 2004 ( stupa na snagu od 21.09.2004. )
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 
Članak 53.
 
(1)    Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pra­vilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini nje­go­­ve prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (ura­ču­na­va­jući tu i odgovarajuću novčanu vrijednost plaće u naravi).
 
” SPORAZUM O MINIMALNIM RADNIM I SOCIJALNIM STANDARDIMA POMORACA “
( Zagreb, 03. listopada 2006. )
 
13. NAKNADA PLAĆE
 
1. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 
1.    Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora Pomorac ima pravo na naknadu plaće u visini njegove osnovne plaće radnog mjesta u svojstvu u kojem Pomorac radi.

_________________________________________________________________________________

ZAKON O RADU
NN 149/09 ( stupa na snagu od 01.01.2010. )
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 
Članak 60.
 
(1) Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

_________________________________________________________________________________

           Do potpisivanja Protokola o izmjenama i dopunama NKU nije došlo jer ga neki od malih brodari nisu htjeli potpisati (po važećim propisima RH za pristupanje natječaju za dodjelu koncesija dovoljan im je Sporazum o minimalnim socijalnim i radnim standardima za pomorce  tj. važeći propisi daju im mogućnost izbora između NKU i Sporazuma o minimalnim radnim i socijalniim standardima pomoraca) a također ga nisu htjeli potpisati ni predstavnici udruge Mare Nostrum jer su postavili uvjet da će ga oni potpisati tek kada ga svi mali brodari potpišu.
           Potrebno je napomenuti da je u prostorijama MMPI dana 27.07.2009. održan sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici MMPI, Agencije za obalni linijski promet, udruge Mare Nostrum, malih brodara i triju sindikata pomoraca. Na tom sastanku je došlo do obrata jer su se prilikom javnog glasovanja, koje je otvorio  kap. Mario Babić, za izmjene i dopune NKU izjasnili samo predstavnici NSPPBH a ostali sinidikati i brodari su se izjasnili za izmjene Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca.
           Tijekom mjeseca studenoga predstavnici SPH su započeli pregovore sa malim brodarima kako bi ih privolili da svi pristupe NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima a što bi u konačnici imalo za rezultat ukidanje Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca. NSPPBH ih je u tome podržao.
            Dana 19.11.2009. godine u Splitu je održan sastanak predstavnika NSPPBH i SPH na kojem su doneseni i slijedeći zaključci:
a)   Da predstavnici NSPPBH podržavaju inicijativu predstavnika SPH koji su za dan 24.11.2009. sazvali sastanak sa brodarima potpisnicima Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca kako bi ih privolili da pristupe NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.
b)   Da će predstavnici SPH, ako ne uspije njihova nakana da privole brodare koji su potpisnici Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca da pristupe NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima, podržati inicijativu NSPPBH o izradi KU za pomorce Jadrolinije.
            U pregovorima koji su vođeni između Vas i predstavnika dvaju sindikata u mjesecu studenome 2009. godine prihvatili ste prijedlog sindikata za pokretanjem postupka Izmjena i dopuna NKU za pomorce na putničkim brodovima i trajektima uz napomenu da ovaj put za Vaš potpis u ime Društva “Jadrolinija“ – Rijeka na Protokol o izmjenama i dopunama NKU nije uvjet da ga prethodno potpišu svi mali brodari već da to uradi večina malih brodara.
            Dogovoreni rok do kada su predstavnici SPH trebali prikupiti potpise od predstavnika malih brodara za pristupanje NKU produljivan je nekoliko puta (najprije do Sv. Nikole a potom do Badnjaka pa se zatim produljio i na mjesec siječanj).
            U izvještaju od 30.01.2010. o aktivnostima SPH – podružnica Jadrolinija (na web stranici SPH) između ostalog piše i da se u pregovaranju za NKUHP susreću sa poteškoćama, koje će biti prevladane, a javljaju se kod prikupljanja potpisa od malih brodara za otpočinjanje pregovora.
            Također je potrebno napomenuti da je i dalje na snazi ostao Sporazum o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca a koji je po važećim propisima Republike Hrvatske malim brodarima dovoljan za pristupanje natječaju za dodjelu koncesija te oni to svoje zakonsko pravo koriste i nije nikakvo čudo da mnogi od njih ne žele pristupiti NKU.
            Iz svega prethodno navedenog vidljivo je zašto se od proljeća 2009. godine kada smo započeli sa pregovorima oko izmjena i dopuna NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima pa do danas moglo bi se reći nismo pomakli sa početne točke.
            NSPPBH ne pristaje da pomorci Jadrolinije budu taoci politike bilo koje Udruge koja pridonosi odugovlačenju. Zbog svega navedenog i u skladu sa odlukom GO NSPPBH predlažemo Vam da zajednički pristupimo žurnoj izradi KU za pomorce Jadrolinije.
            Predlažemo da se do kraja mjeseca veljače 2010. godine održi sastanak predstavnika Uprave Društva “Jadrolinija” sa predstavnicima NSPPBH i SPH na kojem bi se dogovorio datum početka pregovora o izradi KU za pomorce Jadrolinije.
            Vama prepuštamo da odredite vrijeme i mjesto sastanka te Vas molimo da obavijestite sindikate o Vašoj odluci.
            Sa poštovanjem         
 
Predsjednik
 
______________
( Grgo Dujmović )
 
Na znanje:
 
1)    Predsjednik SPH gosp. Vladimir Svalina
2)    Koordinator Povjereništva podružnice 
       SPH – Jadrolinija kap. Dragomir Mucić
 
 
Split, 09.02.2010.

Last modified: 04.11.2019