NSPPBH uputio prijedlog za održavanje sastanka – Rujan 2010

09.05.2010

“ JADROLINIJA “ – RIJEKA
PREDSJEDNIK UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )

PRIJEDLOG ZA ODRŽAVANJE SASTANKA

U posljednje vrijeme sve su učestaliji upiti pomoraca i djelatnika sa kopna u Društvu

“ Jadrolinija “ prema NSPPBH vezano za:

 • a) Ukidanje dužobalne i dviju međunarodnih linija u vansezonskom periodu i usljed toga moguće otkazivanje UOR pomorcima te djelatnicima u komercijalnom sektoru kao i u ostalim sektorima na kopnu koji su poslovima vezani uz ove linije i brodove u Društvu “ Jadrolinija “.
 • b) Mogućnost ponovnog zapošljavanja pomoraca i djelatnika na kopnu koji su već duže vrijeme ili će uskoro poći na tzv. prekid tj. kojima je tijekom posljednjih mjeseci ili će uskoro isteći UOR na određeno vrijeme u Društvu “ Jadrolinija “.
 • c) Mogućnost prevođenja Ugovora o radu na određeno vrijeme koje je Društvo “ Jadrolinija “ sklopilo sa pomorcima i djelatnicima na kopnu u UOR na neodređeno vrijeme, osobito za one koji su u Jadroliniji duže od 3, 6, 9, 12 i više godina uz tzv. prekide svake treće godine.
 • d) Način rješavanja akumuliranih sati preraspodjele i neiskorištenih GO kod djelatnika na kopnu.
 • e) Neredovitost u obavljanju smjena pomoraca na brodovima u lokalnim linijama ( kod mnogih se poremetio uobićajeni ritam smjena po principu 7 – 7 ili 14 – 14 ).
 • f) Zbivanja na brodu “ Bol “, u svezi sa radnim vremenom, pauzama za konzumiranje hrane te zahtjevima posadi za potpisivanjem izjave o suglasnosti sa navedenim radnim vremenom.
 • g) Izradu Kolektivnog ugovora za djelatnike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “.
 • h) Izmjene i dopune Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.

U cilju suzbijanja glasina te u cilju podizanja radnog morala pomoraca i djelatnika na kopnu te njihovog pravovremenog upoznavanja sa stvarnom situacijom, a s obzirom na postignuti dogovor u Agenciji za obalni linijski pomorski promet dana 27.07.2010. u svezi održavanja sastanka u drugoj polovici rujna na kojem bi sudjelovali predstavnici Uprave Jadrolinije, RV, NSPPBH i SPH predlažemo žurno održavanje navedenog sastanka na kojem bi se raspravilo o slijedećim temama:

 • a) Povlačenje odluke o van sezonskom ukidanju dužobalne linije i dviju međunarodnih trajektnih linija u cilju očuvanja radnih mjesta pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji.
 • b) Prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “.

NSPPBH smatra da broj pomoraca sa UOR na neodređeno vrijeme u Jadroliniji mora biti, po zvanjima, jednak dvostrukom broju pomoraca po formacijskom sastavu posada brodova za vansezonski period a da broj djelatnika na kopnu u Jadroliniji sa UOR na neodređeno vrijeme, po zvanjima, mora biti jednak broju djelatnika na kopnu koji radi u van sezonskom periodu.

Stav je NSPPBH da se samo sa pomorcima i djelatnicima na kopnu u Jadroliniji koji su potrebni kao dodatno osoblje u sezonskom periodu može sklapati UOR na određeno vrijeme.

 • c) Rješavanje problematike djelatnika na kopnu u Jadroliniji vezano za zastaru njihovih sati GO i akumuliranih sati preraspodjele.

Stav je NSPPBH da im se po uzoru na postignuti dogovor za pomorce na platnu listu vrati evidencijaakumuliranih sati preraspodjele te da im se, u dogovoru sa njima, omogući parcijalno korištenje svih njihovih do sada neiskorištenih sati GO i akumuliranih sati preraspodjele. NSPPBH također predlaže da im se izvrši isplata akumuliranih sati preraspodjele po istom sistemu kao što je to dogovoreno za pomorce.

 • d) Izdavanje rješenja pomorcima sa UOR na neodređeno vrijeme te sklapanje UOR na određeno vrijeme za stvarno radno mjesto na kojem obnašaju dužnost.

NSPPBH smatra nedopustivim da pomorac ima rješenje ili UOR za mornara a već dulje vrijemeobnaša dužnost kormilara ili da ima rješenje 3. časnika palube / stroja a da obnaša dužnost 1. časnika palube / stroja i slično. Ako ima ovakvih pojava i kod djelatnika na kopnu da se i njihovi slučajevi riješe po istom principu.

 • e) Nastavak pregovora za izradu “ Pilot programa “ ( novog sistema obračuna plaće za pomorce ).
 • f) Početak pregovora oko sklapanja KU za zaposlenike na kopnu u Jadroliniji i pregovora o izmjenama i dopunama NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima ( ako se u međuvremenu ne krene sa pregovorima prijeodržavanja ovog sastanka ).
 • g) Da se zajednički izradi Program ponude većih poticajnih otpremnina, po uzoru naostala trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, onim pomorcima i djelatnicima na kopnu u Jadroliniji koji već imaju ili će do kraja godine steći uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu.

 

NSPPBH smatra nužnim da nam za navedeni sastanak pripremite i dostavite listu sa imenima i prezimenima pomoraca i / ili zaposlenika sa kopna u Jadroliniji kojima je u ovoj godini UOR na određeno vrijeme preveden na UOR na neodređeno vrijeme, a koju smo od Vas tražili u dopisu “ Isključimo mogućnost diskriminacije “ dana 22.05.2010., kako bi se konačno utvrdila prava istina o tome.

Zbog iznimno osjetljive socijalno – ekonomske situacije u kojoj se svi zajedno nalazimo očekujemo da se ovaj sastanak održi u što skorije vrijeme, najkasnije do kraja mjeseca rujna,

a Vama prepuštamo da odredite mjesto i vrijeme održavanja sastanka.

NSPPBH smatra da bi pozitivno ozračje koje bi proizišlo sa ovog sastanka bilo osnovni pokretač podizanja radnog morala kod pomoraca i zaposlenika na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “ te za rezultat imalo još kvalitetnije obavljanje njihovih predviđenih zadataka u stabilnijoj i jedinstvenijoj Jadroliniji a što bi nam u konačnici trebao svima biti zajednički cilj.

Molimo Vas da predstavnike RV, NSPPBH i SPH pravovremeno obavijestite o mjestu i vremenu održavanja sastanka.

S poštovanjem

Predsjednik

____________________

( kap. Grgo Dujmović )

Na znanje:

 • 1) Predsjedniku SPH gosp. Vladimir Svalina
 • 2) Koordinatoru Povjereništva podružnice
 • SPH – Jadrolinija kap. Dragomir Mucić

Split, 05.09.2010.

Last modified: 08.11.2019