Rezolucija o naknadi za akumulirane sate preraspodjele

19.06.2010

REZOLUCIJA
 
                      Glavnog odbora Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske, donesena na 12. sjednici GO NSPPBH, koja je održana u Splitu, 18. lipnja 2010. godine
O NAKNADI ZA AKUMULIRANE SATE PRERASPODJELE
( U DRUŠTVU  JADROLINIJA  – RIJEKA )
 
PODSJEĆAMO da je Uprava Jadrolinije odlučila ( bez prethodne najave socijalnim partnerima ) da se na platnoj listi za mjesec veljaču 2010. ( i na platnim listama nakon toga mjeseca ) ne upisuju slobodni dani  ( sati ) tj. stanje akumuliranih sati preraspodjele.
 
KONSTATIRAMO da su slobodni dani ( sati ) zadnji put evidentirani na platnoj listi za mjesec siječanj 2010. godine sa stanjem na dan 31.12.2009. godine.
     
PODSJEĆAMO da Uprava Jadrolinije već dugi niz godina nije poštivala odredbe članka 36. stavak 6. Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima koji definira, citiramo ” Preraspodijeljeno radno vrijeme može se prenositi u slijedeću godinu, a u slučaju kad Brodar nije u mogućnosti Pomorcu osigurati korištenje slobodnih dana do početka ljetne sezone, sate iz fonda preraspodijele platit će Brodar uz suglasnost Pomorca “.
UPOZORAVAMO da u članku 268. Zakona o radu ( N.N. 149/09 ) postoji odredba o sudskoj zaštiti prava iz kolektivnog ugovora koja definira, citiramo ” Stranka kolektivnog ugovora može tužbom pred nadležnim sudom zahtijevati zaštitu prava iz kolektivnog ugovora”.
 
PODSJEĆAMO da članak 135. Zakona o radu ( N.N. 149 / 09 ) definira, citiramo “ Ako ovim ili drugim Zakonom nije drukčije definirano, potraživanje iz radnog odnosa zastarijeva za tri godine “.
PODSJEĆAMO da se u skladu sa zakonskim odredbama priznavanjem duga na platnoj listi od strane poslodavca prema radnicima prekida rok zastare. Dakle navedeni akumulirani sati preraspodjele u Jadroliniji zastarijevaju tek 31.12.2012. godine jer su na platnoj listi za mjesec siječanj 2010. godine zadnji put evidentirani slobodni dani ( sati ) sa stanjem na dan 31.12.2009. godine.
PODSJEĆAMO da u članku 103. Zakona o radu ( N.N. 149 / 09 ) postoje odredbe o odgovornosti poslodavca za štetu uzrokovanu radniku koje definiraju, citiramo :
1)    Ako radnik pretrpi štetu na radu ili u svezi s radom, poslodavac je dužan radniku naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava.
2)    Pravo na naknadu štete iz stavka iz stavka 1. ovog članka odnosi se i na štetu koju je poslodavac uzrokovao radniku povredom njegovih prava iz radnog odnosa.
PODSJEĆAMO da se pri primjeni Zakona o radu uvijek provodi primjena povoljnijeg prava za radnika.
IMAJUĆI NA UMU načelno postignuti dogovor između Predsjednika Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavka Lončara i predstavnika NSPPBH na sastanku održanom u Rijeci dana 17.06.2010. u svezi sa načinom i uvjetima za rješavanje naknade za akumulirane sate preraspodjele koji glasi :
 
1)   Kao preduvjet za daljnje pregovore da Uprava Jadrolinije (kao iskaz njene dobre vjere u uspjeh ovog postupka) izda nalog za vraćanje evidencije slobodnih dana tj. akumuliranih sati preraspodjele na prvu slijedeću platnu listu. Predsjednik Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar je rekao da će o ovom prijedlogu naknadno obaviti konzultacije sa svojim suradnicima.
2)   Da NSPPBH poštuje pravo Uprave i svakog pomorca da postignu dogovor za rješavanje naknade za njegove akumulirane sate preraspodjele u skladu sa odredbama iz Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce (članak 36, stavak 6 ). 
3)   Da Uprava Jadrolinije obavi razgovor sa svakim pomorcem zasebno koji ima više od 700 akumuliranih sati preraspodjele ( u prvom krugu pregovora a nakon toga i sa ostalima koji imaju manje od 700 akumuliranih sati preraspodjele ) u cilju postizanja dogovora oko načina i tempa rješavanja naknade za njegove akumulirane sate preraspodjele.
4)   Da se Uprava Jadrolinije dogovori sa svakim pomorcem o broju akumuliranih sati preraspodjele koje će mu platiti odmah po postignutom dogovoru ( što ovisi o ukupnom broju njegovih akumuliranih sati preraspodjele ).
5)  Da se naknada za akumulirane sate preraspodjele pomorcima isplaćuje po punoj cijeni. 
6)   Da se Uprava Jadrolinije dogovori sa pomorcem koji prihvati ili zatraži intezivniji tempo korištenja akumuliranih sati preraspodjele o dodatnoj isplati 50 – 100 sati iz njegova fonda akumuliranih sati preraspodjele sa plaćom za svaki mjesec kada se nalazi kod kuće na korištenju slobodnih dana.  
7)  Da Uprava Jadrolinije u cilju rješavanja akumuliranih sati preraspodjele neće vršiti pritisak na pomorce kako bi oni u tekućoj godini bili ukupno više od šest mjeseci kod kuće
8)  Da će Uprava Jadrolinije u cilju rješavanja akumuliranih sati preraspodjele sa pomorcima obaviti razgovore do 01.09.2010.
PREPORUĆAMO Upravi Jadrolinije i pomorcima da sagledaju i iskoriste sve mogućnosti kako bi postigli zajednički dogovor za rješavanje naknade za akumulirane sate preraspodjele.
PREDLAŽEMO svakom pomorcu koji ne uspije postići dogovor sa Upravom Jadrolinije u svezi sa rješavanjem naknade za njegove akumulirane sate preraspodjele da se obrati NSPPBH u cilju još jednog pokušaja zajedničkog rješavanja eventualnih nesuglasica između njega i Uprave Jadrolinije.
PODSJEĆAMO da svaki pomorac koji ne postigne dogovor sa Upravom Jadrolinije u svezi sa rješavanjem naknade za njegove akumulirane sate preraspodjele ima u skladu sa zakonskim odredbama pravo da privatnom tužbom zatraži zaštitu svojih prava kod nadležnih institucija.
PODSJEĆAMO Upravu Jadrolinije i pomorce da se u slučaju podizanja privatnih tužbi od strane pomoraca radi potraživanja naknade za njihove akumulirane sate preraspodjele povećava ukupan novčani iznos naknade ( parnični troškovi, zatezne kamate … ) i produljuje vremenski rok za rješavanje naknade za akumulirane sate preraspodjele a što u konačnici nije dobro za Društvo “Jadrolinija” u cjelini.
POZDRAVLJAMO I PRIHVAĆAMO svaki postignuti dogovor između Uprave Jadrolinije i pomorca u svezi sa rješavanjem naknade za njegove akumulirane sate preraspodjele ako je dogovor postignut bez naznaka prisile ili ucjene sa bilo koje strane.
PODSJEĆAMO da je Uprava Jadrolinije na prethodnim pregovorima prihvatila kao uvjet NSPPBH za eventualni prelazak na “ Pilot program “ ( obračun plaća za pomorce po novom sistemu ) prethodno potpuno rješavanje pitanja naknade pomorcima za njihove akumulirane sate preraspodjele.
U SLUČAJU da se pojavi netko od zaposlenika na kopnu u Jadroliniji koji ima istih poteškoća u svezi sa rješavanjem naknade za svoje akumulirane sate preraspodjele ( Predsjednik Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar je predstavnicima NSPPBH na sastanku dana 17.06.2010. rekao da takovih slučajeva među zaposlenicima na kopnu nema ) tada za rješavanje njegovog eventualnog slučaja moraju važiti ista pravila kao i za pomorce.  
ZAKLJUČUJEMO da je Glavni odbor NSPPBH u cilju zaštite prava pomoraca u svezi sa naknadom za akumulirane sate preraspodjele uvijek spreman izići u javnost, tražiti zaštitu prava pomoraca kod nadležnih institucija Republike Hrvatske te koristiti sve zakonom dozvoljene oblike sindikalne borbe.
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )

Split, 18.06.2010.

Last modified: 04.11.2019