IZVJEŠĆE SA SASTANKA PREDSTAVNIKA UPRAVE JADROLINIJE I NSPPBH – Lipanj 2010

22.06.2010

Dana 17.06.2010. u prostorijama Uprave Jadrolinije na prijedlog NSPPBH održan je sastanak na kojem su sudjelovali Predsjednik Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar, predstavnici NSPPBH ( G. Dujmović, M. Božić, T. Urlić, N. Burić i I. Martić ) i predstavnik pravne službe središnjice NHS – a gosp. Domagoj Rebić.

Iako su u svom prijedlogu od dana 08.06.2010. predstavnici NSPPBH predlagali da na navedenom sastanku sudjeluju i direktori odgovorni za komercijalne i kadrovske poslove u Jadroliniji Predsjednik Uprave ih nije pozvao na sastanak iz čega NSPPBH zaključuje da se on mnogo ne uzda u njihove sposobnosti obrane stavova i rada službi za koje su oni odgovorni a na koje je NSPPBH uložio primjedbe i o kojima je htio sa njima raspraviti na današnjem sastanku.

Također su predstavnici NSPPBH rekli Predsjedniku Uprave da bi voljeli da je na sastanak pozvao ( prema našem prijedlogu ) i predstavnike SPH – Podružnica Jadrolinija jer bismo u tom slučaju mogli odmah svi zajedno i potpisati eventualno postignuti dogovor.

Na sastanku se vodila rasprava o slijedećim temama :

 1. a) Zastara za potraživanja iz radnog odnosa

Između Predsjednika Uprave dr. sc. Slavka Lončara i predstavnika NSPPBH je vođena rasprava o razlozima koji su doveli do prestanka valjanosti neiskorištenih dana GO kod mnogih zaposlenika i naknadi za akumulirane sate preraspodjele u Jadroliniji ( zastara potraživanja ili ne, isplata ili ne, intenzivnije korištenje slobodnih dana ili ne, .. ). Predsjednik Uprave je napomenuo da je svim djelatnicima Jadrolinije, koji su to htjeli, bilo omogućeno korištenje godišnjeg odmora i akumuliranih slobodnih dana.

Predstavnik pravne službe središnjice NHS – a gosp. Domagoj Rebić ukazao je između ostalog i na slijedeće činjenice :

 1. a) Da se pri primjeni Zakona o radu uvijek provodi primjena povoljnijeg prava za radnika.
 2. b) Da se neiskorišteni dio GO može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine.
 3. c) Da se u skladu sa zakonskim odredbama priznavanjem duga na platnoj listi od strane poslodavca prema radnicima prekida rok zastare.
 4. d) Pošto su na platnoj listi u Društvu Jadrolinija za mjesec siječanj 2010. godine zadnji put evidentirani slobodni dani ( sati ) sa stanjem na dan 31.12.2009. godine. tek od tada počima teći rok zastare od tri godine.

Nakon duge rasprave načelno jepostignuti dogovor između Predsjednika Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavka Lončara i predstavnika NSPPBH u svezi sa načinom i uvjetima za rješavanje naknade za akumulirane sate preraspodjele koji glasi :

 • 1) Kao preduvjet za daljnje pregovore da Uprava Jadrolinije ( kao iskaz njene dobre vjere u uspjeh ovog postupka ) izda nalog za vraćanje evidencije slobodnih dana tj. akumuliranih sati preraspodjele na prvu slijedeću platnu listu. Predsjednik Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar je rekao da će o ovom prijedlogu naknadno obaviti konzultacije sa svojim suradnicima.
 • 2) Da NSPPBH poštuje pravo Uprave i svakog pomorca da postignu dogovor za rješavanje naknade za njegove akumulirane sate preraspodjele u skladu sa odredbama iz Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce ( članak 36, stavak 6 ).
 • 3) Da Uprava Jadrolinije obavi razgovor sa svakim pomorcem zasebno koji ima više od 700 akumuliranih sati preraspodjele ( u prvom krugu pregovora a nakon toga i sa ostalima koji imaju manje od 700 akumuliranih sati preraspodjele ) u cilju postizanja dogovora oko načina i tempa rješavanja naknade za njegove akumulirane sate preraspodjele.
 • 4) Da se Uprava Jadrolinije dogovori sa svakim pomorcem o broju akumuliranih sati preraspodjele koje će mu platiti odmah po postignutom dogovoru ( što ovisi o ukupnom broju njegovih akumuliranih sati preraspodjele ).
 • 5) Da se naknada za akumulirane sate preraspodjele pomorcima isplaćuje po punoj cijeni.
 • 6) Da se Uprava Jadrolinije dogovori sa pomorcem koji prihvati ili zatraži intezivniji tempo korištenja akumuliranih sati preraspodjele o dodatnoj isplati 50 – 100 sati iz njegova fonda akumuliranih sati preraspodjele sa plaćom za svaki mjesec kada se nalazi kod kuće na korištenju slobodnih dana.
 • 7) Da Uprava Jadrolinije u cilju rješavanja akumuliranih sati preraspodjele neće vršiti pritisak na pomorce kako bi oni u tekućoj godini bili ukupno više od šest mjeseci kod kuće.
 • 8) Da će Uprava Jadrolinije u cilju rješavanja akumuliranih sati preraspodjele sa pomorcima obaviti razgovore do 01.09.2010.

Predsjedniku Uprave Jadrolinije je rečeno da Glavni odbor NSPPBH ima sutra u Splitu

zakazanu 12. redovitu sjednicu i da će na njoj biti prezentiran načelni dogovor sa današnjeg sastanka te da će nakon toga predsjednik NSPPBH pismenim putem izvjestiti Upravu Jadrolinije o stavu GO NSPPBH u svezi sa ovim načelno postignutim dogovorom.

 

 1. b) Ukidanje dužobalne linije Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik te međunarodnih linija Zadar – Ancona i Dubrovnik – Bari u vansezonskom periodu

NSPPBH je ponovo izrazio svoje protivljenje najavljenoj odluci o ukidanju dužobalne linije i dviju međunarodnih linija u vansezonskom periodu. Predstavnici NSPPBH su i ovaj put iskazali svoje mišljenje o slabom radu odgovornih osoba komercijalne službe, službe marketinga i agencija u svezi sa popunom putničkih kapaciteta na brodovima koji održavaju ove linije.

NSPPBH je ukazao da se ukidanjem ovih linija stvaraju uvjeti za masovni prekid UOR na određeno vrijeme pomorcima koji plove na brodovima međunarodnih linija ( osobito u odjeljenju opće službe ) a to za sobom automatski povlaći i prekide UOR na određeno vrijeme mnogim pomorcima na brodovima u lokalnim linijama ( osobito u odjeljenju palube i stroja ) jer će na njihovo mjesto doći pomorci sa UOR na neodređeno vrijeme koji su plovili na brodovima međunarodnih linija a također se može pojaviti i tehnološki višak među pomorcima sa UOR na neodređeno vrijeme.

Predsjednik NSPPBH je rekao da ako dođe do naznaka za početak razvoja ovakove situacije da će NSPPBH zbog toga zahtjevati da rukovoditelji u komercijalnj službi, marketingu i agencijama u Jadroliniji odstupe sa svojih odlićno plaćenih radnih mjesta uz istovremeno zahtjevanje dovođenja mlađih, inovativnijih i sposobnijih kadrova na njihova mjesta u cilju pronalaska boljih rješenja.

NSPPBH i dalje u cilju bolje popune naših kapaciteta i učinkovitijeg odigravanja tržišne utakmice sa sve jaćom konkurencijom zahtjeva da u ljetnom periodu brod “ Dubrovnik “ iz luke Ancona za Split isplovljava u subotu navečer umjesto u nedjelju prijepodne.

NSPPBH stoji na stajalištu da je nedopustivo da naš brod na liniji Ancona – Split konstantno ima višestruko manji broj grupa putnika i autobusa od broda naše konkurencije ( opaska pisca teksta : i na dan održavanja ovog sastanka iz luke Ancona je sa našim brodom u luku Split stiglo svega 90 – tak putnika dok je sa brodom naše konkurencje stiglo 11 punih autobusa sa putnicima za Međugorje ).

Predsjednik Uprave Jadrolinije razloge za veći broj putnika kod naše konkurencije nego u nas nalazi svugdje ( jeftinija radna snaga, nelojalna konkurencija, zastava pogodnosti, mogućnost kupnje broda starijeg od 30 godina, … ) samo ne i u radu odgovornih osoba u komercijali, marketingu i agencijama Jadrolinije te napominje da nam je ove godine u odnosu na prošlu godinu porastao promet na međunarodnim linijama Split – Ancona i Dubrovnik – Bari a pao promet na liniji Zadar – Ancona.

Predstavnici NSPPBH su naveli da je općenito promet na liniji Ancona – Split u ovoj godini porastao i to samo zahvaljujući pojaćanoj reklami koju sustavno provodi naša konkurencija ali da je Jadrolinija od tog povećanja prometa “ uhvatila “ do sada višestruko manji dio nego naša konkurencija.

Na upit predstavnika NSPPBH da ako su točni podaci o povećanju prometa na liniji Dubrovnik – Bari tko je onda taj u Jadroliniji tko ima snagu da donese odluku o ukidanju linije Dubrovnik – Bari u vansezonskom periodu ako ta linija bilježi porast broja putnika i vozila. Predsjednik Uprave je odgovorio da se linija “ Dubrovniki – Bari “ neće ukinuti tj. da će se nastaviti održavati i u vansezonskom periodu.

Ova odluka Uprave je za NSPPBH neočekivani obrat jer nas je komercijalni direktor na sastanku u Splitu dana 13.05.2010. uvjeravao da agencije i turoperatori sami od Jadrolinije traže da se ta linija u vansezonskom periodu ukine jer u tom periodu nema prometa putnika i vozila na toj liniji.

Sa ovom tvrdnjom komercijalnog direktora predstavnici NSPPBH nikada se nisu slagali napominjući da su iz naše agencije “ P. Lorusso “ – Bari uvijek govorili zapovjednicima brodova, 1. časnicima palube ( v.s. ) i 1. komesarima da od komercijalne službe Jadrolinije stalno traže cijelogodišnje održavanje ove linije i to sa brodom većeg kapaciteta ( npr. brodovima Marko Polo ili Dubrovnik ).

Predstavnici NSPPBH su napomenuli da su slabi rezultati na liniji Zadar – Ancona prvenstveno rezultat neadekvatnog broda koji održava tu liniju jer brod Zadar nema potreban broj putničkih kabina ( ima samo 56 postelja u putničkim kabinama ) koji bi bio razmjeran broju vozila u garaži kao što je to slučaj na brodovima Marko Polo i Dubrovnik.

Dolaskom broda Zadar na ovu liniju promet putnika ( osobito grupa sa autobusima ) se zbog nedostatnog broja putničkih kabina u vansezonskom periodu preusmjerio na liniju Split – Ancona i uz to vrlo često na brodove naše konkurencije. Dakle ova linija je u vansezonskom periodu praktički uništena.

Također su predstavnici NSPPBH izrazili svoje mišljenje da je kupovina broda Zadar bio veoma loš poslovni potez Uprave jer taj brod za održavanje nočnih međunarodnih putovanja nema dovoljan broj putničkih kabina, za održavanje dnevnih međunarodnih putovanja nema potrebnu brzinu a za održavanje lokalnih linija ima previše skupe i po propisima nepotrebne opreme kao i višak prostorija ( putničke kabine, restoran za putnike, kabine posade … ) koji mu u lokalnim linijama ne trebaju.

NSPPBH drži da je Uprava Jadrolinije svojim postupcima dovela u pitanje mogućnost istovremenog konstantnog održavanja triju međunarodnih linija u vansezonskom periodu ( uz istovremeni odlazak jednog broda međunarodne plovidbe u redoviti godišnji bremont ) s obzirom da je svojim planom predvidjela da se brod Liburniju nakon ove ljetne sezone izuzme iz sustava međunarodnih linija a da pravovremeno nije nabavila zamjenski brod za brod Liburniju.

Na zahtjev predstavnika NSPPBH da se u cilju spašavanja opstojnosti naših međunarodnih linija za slijedeću sezonu obvezno nabavi brod većeg kapaciteta ( sa većim brojem kvalitetnih putničkih kabina i većim prostorom za vozila u garaži ) i uključi u tržišnu utakmicu sa konkurencijom u održavanju međunarodne linije “ Split – Ancona “ a da se brod Dubrovnik prebaci na liniju “ Zadar – Ancona “ Predsjednik Uprave je odgovorio da je u planu obnove i razvoja flote u ovom mandatu Uprave predviđena nabavka jednog većeg broda za održavanje međunarodne linije.

Predstavnici NSPPBH su mu odgovorili da nije isto ako se taj brod nabavi za sezonu 2011. ili za sezonu 2013 godine tj. da ako se taj predviđeni veći brod ne nabavi do slijedeće ljetne sezone da ćemo tada najvjerojatnije doći u situaciju da ga nakon toga nećemo niti trebati nabavljati pošto se može dogoditi da nas naša konkurencija u tržišnoj utakmici u potpunosti izbaci sa tržišta međunarodnih linija.

 1. c) Sklapanje UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu u Jadroliniji

Osvrčući se na primjedbe NSPPBH koje su iznesene na ovu temu Predsjednik Uprave je rekao da članstvo u nekom od sindikata nikada nije bilo kriterij za sklapanje UOR na neodređeno vrijeme već da su kriteriji potreba za radnom snagom u pojedinom zvanju, ocjenska lista i dužina rada u Jadroliniji.

Predstavnici NSPPBH su izjavili da i dalje smatraju da je prezentiranje liste sa imenima i prezimenima te godinama radnog staža za pomorce i zaposlenike na kopnu u Jadroliniji sa kojima je sklopljen UOR na neodređeno vrijeme u tekućoj godini jedini ispravan način za otklanjanje sumnji u postojanje diskriminacije prilikom sklapanja UOR na neodređeno vrijeme.

Predsjednik Uprave je predstavnicima NSPPBH obećao poštanskom pošiljkom dostaviti traženu listu sa imenima i prezimenima te godinama radnog staža za pomorce i zaposlenike na kopnu u Jadroliniji s kojima je sklopljen UOR na neodređeno vrijeme u tekućoj godini.

Predstavnici NSPPBH su upitali Predsjednika Uprave što se dešava sa sklapanjem UOR na neodređeno vrijeme sa djelatnicima / djelatnicama na kopnu koji u Jadroliniji rade duže od 10 godina.

Predsjednik Uprave je rekao da će se tek nakon koncesioniranja linija znati točan broj potrebnih pomoraca po pojedinim zvanjima i djelatnika na kopnu koji su potrebni Društvu Jadrolinija kako bi se nakon toga sa njima mogao sklopiti UOR na neodređeno vrijeme.

Predsjednik Uprave dr. sc. Slavko Lončar nam je ukazao na Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 28. svibnja 2010. ( koji je između ostalih upućen i Društvu Jadrolinija ) vezano uz Plan provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka. Jedna od mjera je “ Donošenje plana smanjenja broja zaposlenih za cca 5 % uz izradu plana zbrinjavanja viška zaposlenih u javnim poduzećima “. Isti je dostavljen radi daljnjeg postupanja i provedbe. Nadzorni odbori i Uprave trgovačkih društava odgovorni su za izvršenje svih pripremnih radnji, kriterija i izradu detaljne analize učinka smanjenja 5 % zaposlenih do kraja srpnja 2010. kao i za donošenje Plan zbrinjavanja viška zaposlenih do kraja rujna 2010. godine.

U zajključku Vlade Republike Hrvatske se nadalje između ostalog navodi i da se trgovačka društva u većinskom vlasništvu države i ustanove koje su tijekom 2009. provele smanjenje broja stalno zaposlenih za 5 posto izuzimaju iz obveza određenih ovim Zaključkom, osim ako postoji daljnja potreba za smanjenjem broja zaposlenih u istima, a što se ukazuje analizom koju donose uprave, a potvrđuju nadzorna tijela trgovačkih društava.

U popratnom dopisu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske gosp. Ivana Šukera istiće se potreba i važnost provedbe sveobuhvatne analize društava u većinskom vlasništvu države temeljem ekonomske studije, koja će pokazati optimalan broj zaposlenih i njen pozitivan učinak na poslovanje društva.

Sa ovim zahtjevom Vlade Republike Hrvatske NSPPBH se ne slaže jer bi se na ovaj način smanjio broj zaposlenika sa UOR na neodređeno vrijeme za 5 % a pored toga bi se do daljnjega obustavilo i sklapanje novih UOR na neodređeno vrijeme te na taj način omogućilo stvaranje još većeg nesrazmjera između broja UOR na neodređeno vrijeme i UOR na određeno vrijeme.

NSPPBH se protivi smanjenju broja stalno zaposlenih ali predlaže Upravi Jadrolinije da izradi kvalitetan Program za isplatu poticajne otpremnine pomorcima i zaposlenicima na kopnu koji imaju uvjete za odlazak u mirovinu a ne žele ići jer stalno napominju da bi pošli u mirovinu ali pod uvjetom da im se isplati otpremnina po uzoru na neka ostala trgovačka društva u većinskom vlasništvu države.

NSPPBH će u tom smislu dostaviti Upravi Jadrolinije prijedlog Programa za isplatu poticajne otpremnine pomorcima i djelatnicima na kopnu koji imaju uvjete za odlazak u mirovinu ( a što do sada nisu prihvatili zbog po njima male novčane otpremnine koju im je Uprava Jadrolinije nudila ) jer bi se na taj način otvorila i dodatna mogućnost za sklapanje novih UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i djelatnike na kopnu u Jadroliniji proporcionalno broju onih koji bi eventualno prihvatili ponuđene im iznose poticajne otpremnine i pošli u mirovinu.

 1. d) Nastavak pregovora o Pilot programu ( novi način izračuna plaće za pomorce )

Na postavljeno pitanje od strane predstavnika NSPPBH u svezi sa Pilot programom ( novi izračun plaće za pomorce ) Predsjednik Uprave dr. sc. Slavko Lončar je izjavio da ovaj projekt ide dalje.

Nadalje je izjavio da je ostao malo demoraliziran nakon što je vidio predložene postotke povećanja plaće koji smo predložili u izradi Pilot programa posebno se osvrčući na brza plovila i brod Korčula te je rekao da su na brodu Korčula zadovoljni i ako im prelaskom na Pilot program ostane sadašnji iznos plaće bez ikakovog povećanja.

Na ovo mu je predsjednik NSPPBH replicirao da predstavnici Uprave Jadrolinije u Radnoj grupi nisu imali mandat za pregovarati o konkretnim iznosima – ciframa i da je dogovoreno da će Predsjednik Uprave pozvati sindikate ubrzo na konačan dogovor.

Sindikati su čekali više od dva mjeseca ali poziv za konačni dogovor nije stigao. Po mišljenju NSPPBH poziv nije stigao samo zbog toga što je Uprava Jadrolinije očekivala da će Vlade Republike Hrvatske donijeti odluku o ukidanju Kolektivnih ugovora a nakon ćega bi Uprava izradila Pravilnik o radu i po njemu zagospodarila situacijom bez potrebe da pregovara sa sindikatima.

Po mišljenju NSPPBH do nastavka pregovora o Pilot programu doći će jedino u slučaju da ne dođe do ukidanja Kolektivnih ugovora.

Predstavnici NSPPBH su rekli Predsjedniku Uprave da je bila očita namjera Uprave da se prijeđe na Pilot program uz ostanak iste plaće za isti broj sati, na istom brodu kao i prošle godine uz ukidanje bilježenja akumuliranih sati preraspodjele tj. da eventualni višak sati preraspodjele na taj način potpuno nestane bez ikakove naknade. NSPPBH se sa takovim načinom rada ne slaže.

 1. e) Pregovori oko sklapanja KU za zaposlenike na kopnu u Jadroliniji i NKUHP.

S obzirom da su sindikati prije više od tri mjeseca dostavili Upravi Jadrolinije izrađeni prijedlog KU za zaposlenike na kopnu NSPPBH smatra da do početka pregovora nije došlo zbog odugovlaćenja od strane Uprave Jadrolinije i da zbog toga s obzirom da nastupa ljetna sezona pregovori najvjerojatnije neće poćeti prije druge polovice mjeseca rujna.

Predsjednik Uprave je u svezi sa izradom KU rekao slijedeće:

 1. a) Da bi trebalo pričekati upute Vlade RH u svezi sa regresom, božićnicom, ….
 2. b) Da treba pričekati usvajanje Pravilnika o radu pa nakon toga krenuti sa pregovorima.
 3. c) Da se on načelno slaže da timovi krenu sa radom ali da sada nije dobro vrijeme za pregovore.

Predstavnici NSPPBH su rekli Predsjedniku Uprave da su kao što je svima poznato pregovori oko izmjene NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima poćeli u proljeće prošle godine ali da Protokol o pristupanju izmjenama NKUHP još nije potpisan iz svima dobro znanih razloga. NSPPBH je uvijek iskreno pristupao pregovorima o izmjeni NKUHP i nikada te pregovore nije kočio za razliku od mnogih ostalih pregovarača. Na skupu zaposlenika u Splitu predložili smo koordinatoru Podružnice SPH u Jadroliniji kap. Muciću da pokrene postupak u SPH kako bi SPH kao potpisnik NKUHP poslao poziv brodarima ( koji su potpisali izjavu o suglasnosti za otpočinjanje pregovora za NKUHP ) i NSPPBH za sastanak na kojem bi se potpisao Protokol o pristupanju izmjenama NKUHP. Izneseni prijedlog kap. Mucić je prihvatio i NSPPBH očekuje poziv za sastanak u svezi izrade i potpisivanja navedenog Protokola.

Predstavnici NSPPBH su rekli Predsjedniku Uprave da misle da ni ovi pregovori iz istih razloga neće početi prije mjeseca rujna a ako poziv za početak pregovora ne stigne do mjeseca rujna tada će NSPPBH pristupiti organiziranju potpisivanja peticije za izradu KU za pomorce u Jadroliniji jer ne želimo da pomorci Jadrolinije budu zatočenici bilo čije politike koja za cilj ima odugovlaćenje i kupovanje vremena.

 

Pozdrav svima uz slogan “ Tancam ja ma ćeš i ti “.

Predsjednik

____________________

( kap. Grgo Dujmović )

Split, 21.06.2010.

Last modified: 08.11.2019