PROTIVLJENJE PRIMJENI NOVOG PRAVILNIKA O RADU

25.07.2010

“ JADROLINIJA “ – RIJEKA
PREDSJEDNIK UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )
PROTIVLJENJE PRIMJENI NOVOG PRAVILNIKA O RADU 
                   NSPPBH se protivi primjeni novog Pravilnika o radu koji je donesen u mjesecu srpnju 2010. između ostalog i zbog slijedećeg :
 1)   NSPPBH smatra da Društvu  Jadrolinija  ne treba poluproizvod kao što je to Pravilnik o radu. Žurno treba pristupiti izradi KU za djelatnike na kopnu u Jadroliniji te izmjenama i dopunama NKUHP.
 2)   NSPPBH smatra da je ovaj Pravilnik neuspjelo – brzinsko križanje Pravilnika o radu iz 2002. i Zakona o radu iz 2010. godine.
 3)   NSPPBH ima saznanja da većina primjedbi Radničkog vijeća koja se odnosila na odredbe ovog Pravilnika o radu nije prihvaćena.
 4)   Društvo  “Jadrolinija “ treba da izradi moderan – europski Pravilnik o organizaciji rada koji bi trebao biti jedan od temelja Pravilnika o radu.
 5)   Društvo “ Jadrolinija “ treba da izradi modernu – europsku Odluku o rasporedu radnog vremena koja bi trebala biti jedan od temelja Pravilnika o radu.
 6)   Pravilnik o radu precizno ne ograničava broj sklopljenih Ugovora o radu na određeno vrijeme iako u njegovim odredbama piše da se UOR može iznimno sklopiti na određeno vrijeme.  NSPPBH smatra da je uredbom trebalo broj UOR na određeno vrijeme ograničiti na maksimalno 10 % od ukupnog broja zaposlenih radnika u Društvu.
       Po ovom pitanju za radnike sa UOR na određeno vrijeme ovaj Pravilnik nije donio ništa novo
       jer i dalje dozvoljava poslodavcu korištenje tzv. “ rupa “ u zakonu.
  7)  Naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora ovaj Pravilnik o radu riješava suprotno odredbi Zakona o radu a što je vidljivo i iz slijedeće usporedbe :
PRAVILNIK O RADU ( čl. 48 )
 
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini njegove prosječne plaće u prethodna tri mjeseca izračunate na bazi sati rada.
ZAKON O RADU ( čl. 60.1 )
 
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca ( uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad ).
                   Odredbom ovog Pravilnika o radu poslodavac opet želi, kao što je to radio svih proteklih godina, isplatiti radniku manju naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora od one naknade čija mu je najmanja visina zagarantirana po Zakonu o radu.
  8)  U članku 65. ovog Pravilnika propisuje se mogućnost isplate stimulativnog dijela na plaću zbog ostvarenih iznadprosječnih rezultata rada a u članku 66. Propisuje se mogućnost umanjenja osnovne plaće zbog ostvarivanja slabijih rezultata rada ali bez jasno razrađenih kriterija zbog kojih bi se to moglo i/ili trebalo izvršiti. Ove odredbe otvaraju mogućnost diskriminacije radnika od strane neposrednog rukovoditelja i/ili članova Uprave Društva.
  9)  Ovaj Pravilnik o radu rad subotom do osam sati ne priznaje kao prekovremeni rad.
10)  U Pravilniku se u svezi isplata radnicima u slučaju davanja prigodnih darova djeci
      radnika, prigodnih isplata radnicima, izvanrednih pomoći zbog smrti radnika ili člana obitelji, neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana navodi da poslodavac može isplatiti radniku tj. nije obvezan isplatiti a što se do sada u praksi pokazalo neučinkovito jer od tih isplata u posljednje vrijeme radnici mnoge nisu vidjeli.  NSPPBH smatra da bi ovdje trebalo pisati da će poslodavac isplatiti ….
11)  Za isplate otpremnina radnicima ( zbog odlaska u mirovinu, zbog otkazivanja UOR – a, …. ) ovim Pravilnikom o radu su određeni minimalni iznosi koji su određeni Zakonom o radu. NSPPBH smatra da poslodavac radnicima mora dati veći iznos otpremnina. NSPPBH bi volio znati kolike su otpremnine u navedenim slučajevima ugovorene – zagarantirane za  menadžere u Društvu “Jadrolinija“.
12)  Odredbe ovog Pravilnika o radu koje propisuju odgovornost radnika za naknadu štete uzrokovanu poslodavcu nisu precizno odredile tko i kako će dokazati krajnju nepažnju i/ili namjernost čina radnika prilikom nastanka štete, te na taj način omogućavaju diskriminaciju radnika po tom pitanju jer ostavljaju na volju poslodavcu da svojom odlukom jednom radniku pripiše krivnju a drugom ne, a što u konačnici može ovisiti o raspoloženju nadređenih osoba tj. o tome koliko im je koji radnik simpatićan ili ne. NSPPBH smatra da posebnom odredbom (s obzirom na mogućnost nastanka velikih materijalnih šteta i s obzirom na postojanje polica o osiguranju) treba regulirati pitanje odgovornosti radnika (osloboditi ga odgovornosti) za naknadu štete uzrokovane poslodavcu koja nastane pri plovidbi i/ili manevriranju broda te upravljanju vozilom na službenom putu.
13) Odredba ovog Pravilnika koja propisuje teže povrede obveza iz radnog odnosa između
      ostalog tu ubraja i nepravovremeno obavještavanje poslodavca o promjeni broja telefona ili mobitela. Ova je odredba u suprotnosti sa odredbom iz članka 21. ovog Pravilnika koja propisuje zaštitu privatnosti radnika. U ovoj odredbi iz članka 21. se između ostalog ne navodi i broj telefona ili mobitela radnika kao podatak koji o radniku prikuplja poslodavac ( navodi se adresa stanovanja radnika ).
14)  Odredba ovog Pravilnika koja propisuje osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa između ostalog navodi kao takovu i narušavanje reda plovidbe nastalo krivnjom člana ili članova posade. Ovdje nije definirano što se sve kao propust, za slučaj narušavanja reda plovidbe, smatra krivnjom člana ili članova posade te je po mišljenju NSPPBH na taj način otvorena mogućnost za diskrimaniciju pojedinih članova posade u slučaju eventualnog kašnjenja sa isplovom broda.
Istovremeno se nigdje ne spominje odgovornost ostalih čimbenika na kopnu unutar Društva
koje su također odgovorne za održavanje reda plovidbe.
                     S obzirom na sudski postupak koji je pokrenut optužnim prijedlogom Državnog inspektorata – Područna jedinica Rijeka, a koji se vodi protiv Društva Jadrolinije zbog kršenja Zakona o radu, između ostalog i kršenja odredbi o godišnjem odmoru, uključujući i nepravilnu isplatu naknade plaće radnicima za vrijeme godišnjeg odmora te s obzirom na saznanja NSPPBH o izrećenim visokim novčanim kaznama Društvu Jadroliniji i odgovornoj osobi u Društvu zbog navedenih prekršaja NSPPBH predlaže slijedeće :
a)   Da u cilju sprječavanja eventualnog podnošenja novih tužbi protiv Društva Jadrolinije zbog kršenja ZOR – a, sprječavanja nanošenja novih šteta radnicima kao i izbjegavanja mogućih plaćanja visokih novčanih kazni na štetu Društva Jadrolinije da Uprava Društva povuće doneseni Pravilnik o radu.
b)   Da se tek nakon dodatnih konzultacija sa Radničkim vijećem odlući o izradi novog Pravilnika o radu.
        Sa poštovanjem
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )

Split, 25.07.2010.

Last modified: 04.11.2019