IZVJEŠĆE SA SASTANKA ODRŽANOG U AGENCIJI ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET – Srpanj 2010

28.07.2010

Dana 27.07.2010. u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu, nastavljeni su pregovori, čiji je prvi krug obavljen dana 19.07.2010. u prostorijama MMPI u Zagrebu, u cilju zajedničkog pronalaženja rješenja za nastale poteškoće oko naknade pomorcima za njihove akumulirane sate preraspodjele u Društvu “ Jadrolinija “ – Rijeka.

Problem akumuliranih sati preraspodjele kod pomoraca u Društvu “ Jadrolinija “ datira još od daleke 1995. godine a svakako ga je potrebno u potpunosti riješiti prije raspisivanja natječaja za dodjelu koncesija za održavanje linija kako bi Društvo “ Jadrolinija “ u taj natječaj ušlo bez ikakvih dugova ( utega oko vrata ) tj. ravnopravno sa ostalim brodarima.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici MMPI, Uprave Jadrolinije, Agencije za obalni linijski promet, Radničkog vijeća Jadrolinije, Sindikata pomoraca Hrvatske i NSPPBH.

Nakon uvodnog govora državnog tajnika za more kap. Maria Babića uslijedilo je izlaganje predsjednika Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavka Lončara koji je iznio prijedlog Uprave Jadrolinije vezano za način i rokove otplate sredstava pomorcima vezano za njihove akumulirane sate preraspodjele.

Uslijedila je duga i žučna rasprava tijekom koje je izneseno više prijedloga a u konačnici je kompromisno dogovoreno slijedeće:

 • 1) Da su predmet pregovora akumulirani sati preraspodjele za pomorce evidentirani zaključno sa danom 31.05.2010. U prilogu zapisniku sa ovog sastanka nalazi se tablični prikaz izrađen od strane Uprave Jadrolinije “ Slobodni dani pomoraca – ukupno u satima evidentirani na dan 31.05.2010. “.
 • 2) Pomorcima koji imaju na dan 31.05.2010. u evidenciji do 400 sati akumulirane preraspodjele isti se neće isplaćivati već će biti evidentirani na platnoj listi.
 • 3) Pomorcima koji imaju na dan 31.05.2010. u evidenciji više od 400 sati akumulirane preraspodjele, 400 sati će biti prikazano na platnoj listi a preostali sati iznad 400 sati biti će iskazani na posebnoj listi u formi Rješenja / Obavijesti koju će dobiti svaki pomorac na kućnu adresu.
 • 4) Sati akumulirane preraspodjele ( do 400 sati ) koji budu prikazani na platnoj listi voditi će se od 01.06.2010. zajedno sa novim satima koji eventualno budu nastajali i moći će se koristiti kao slobodni dani, pod uvjetom da u jednoj kalendarskoj godini pomorac ne može biti kod kuće više od 6 mjeseci, osim po vlastitoj želji. Ukoliko pomorac bude kod kuće, po vlastitoj želji, duže od šest mjeseci, za svaki mjesec iznad 6 mjeseci što bude kući biti će mu dodatno isplaćeno po 100 sati akumuliranih sati preraspodjele, sve pod uvjetom da ima dovoljno akumuliranih sati preraspodjele. Korištenje gore navedenih “ dodatnih “ sati akumulirane preraspodjele ne može biti u periodu ljetne sezone tj. od 01. lipnja – 01. listopada ).
 • 5) Akumulirani sati preraspodjele ( iznad 400 sati ) koji budu iskazani na posebnoj listi u formi Rješenja / Obavijesti, koju će svaki pomorac koji ima ovakvih sati dobiti na kućnu adresu, biti će isplaćeni pomorcu na slijedeći način i u slijedećim rokovima .
  • a) U 2011. godini isplatiti će se 30% ukupnog duga s time što prva rata od 15% će biti isplaćena sa plaćom za mjesec siječanj 2011. a ostale rate po 5% u zadnjem kvartalu 2011.
  • b) U 2012. godini isplatiti će se 45% ukupnog duga s time što će se isplatiti 6 rata po 5% u prvoj polovici godine te tri rate po 5% u zadnjem kvartalu godine.
  • c) U 2013. godini isplatiti će se posljednjih pet rata po 5% u prvih pet mjeseci godine.
 • 6) Cijena sata biti će obračunata prema vrijednosti sata u trenutku isplate rate, ali ne može biti niža od cijene sata iz lipnja 2010. godine.
 • 7) Akumulirani sati po osnovi preraspodjele koji budu evidentirani na platnoj listi na dan 31.05.2011. godine biti će isplaćeni prema važećem NKUHP.
 • 8) U slučaju da netko od pomoraca na dan 01. lipnja 2011. godine bude u minusu sa akumuliranim satima preraspodjele, isti se neće kompenzirati iz prethodno akumuliranih sati koji su predmet isplate kroz dogovoreni način utvrđen u gore navedenoj točki 3.
 • 9) Dogovoreno je da će se o pravima djelatnika u službama na kopnu u Jadroliniji razgovarati prilikom pregovora o KU za djelatnike na kopnu u Jadroliniji u drugoj polovici rujna 2010. godine.
 • 10) Da će pregovori o izmjenama i dopunama NKUHP otpočeti u što skorije vrijeme.

Također je još jednom potvrđeno da ostaju na snazi i slijedeći zaključci sa sastanka održanog 19.07.2010. u MMPI u Zagrebu:

 1. Da će se svim obiteljima preminulih pomoraca te svim radnicima kojima je prestao radni odnos po bilo kojem osnovu ( umirovljenici, prekid UOR – a ) odmah isplatiti dospjela dugovanja s osnova neisplaćenih slobodnih akumuliranih sati preraspodjele.
 2. Da će prilikom planiranja Državnog proračuna RH za 2011. godinu MMPI voditi računa o preuzetim obvezama iz točke 3. zaključka iz Bilješke sa sastanka od dana 19.07.2010.
 3. Ostaje mogućnost individualnog pregovaranja pomorca i Uprave Jadrolinije uz nazočnost predstavnika Radničkog vijeća i oba sindikata.

Svi navedeni zaključci su dogovoreni i zapisani u službenim Bilješkama sa ova dva navedena sastanka te potpisom ovjereni od strane predstavnika MMPI, Uprave Jadrolinije, Agencije za obalni linijski pomorski promet, Radničkog vijeća Jadrolinije, SPH i NSPPBH.

Tijekom sastanka otvoreni su razgovori ( neslužbeni jer predstavnik MMPI nije imao mandat za njihovo rješavanje ) i o ostalim poteškoćama sa kojima se susreću pomorci i djelatnici na kopnu u Jadroliniji te je na inzistiranje predsjednika NSPPBH dogovoren sa predsjednikom Uprave Jadrolinije sastanak u drugoj polovici mjeseca rujna, na kojem bi trebali sudjelovati predstavnici Uprave Jadrolinije, Radničkog vijeća Jadrolinije, SPH i NSPPBH, a na kojem bi se načelno raspravilo o slijedećim temama:

a) Prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “.

Predsjednik NSPPBH je iznio stav da broj pomoraca sa UOR na neodređeno vrijeme u Jadroliniji mora biti, po zvanjima, jednak dvostrukom broju pomoraca po formacijskom sastavu posada brodova za van sezonski period a broj djelatnika na kopnu u Jadroliniji sa UOR na neodređeno vrijeme, po zvanjima, mora biti jednak broju djelatnika na kopnu koji radi u van sezonskom periodu. Stav je NSPPBH da se samo sa pomorcima i djelatnicima na kopnu u Jadroliniji koji su potrebni kao dodatno osoblje u sezonskom periodu može sklapati UOR na određeno vrijeme. Pošto je trenutno na snazi odluka Vlade RH o smanjenju broja stalno zaposlenih za cca 5% u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države prijedlog je NSPPBH da se nakon detaljne analize i utvrđivanja stvarno potrebnog broja pomoraca i djelatnika na kopnu, sa kojima je po gore navedenim kriterijima potrebno sklopiti UOR na neodređeno vrijeme, uputi zajednički zahtjev Vladi RH za izuzećem Jadrolinije od navedene odredbe Vlade RH.

b) Izdavanje rješenja pomorcima sa UOR na neodređeno vrijeme te sklapanje UOR sa pomorcima na određeno vrijeme za stvarno radno mjesto na kojem obnašaju dužnost. Ne smije se događati da pomorac ima rješenje ili UOR za mornara a već dulje vrijeme obnaša dužnost kormilara ili da ima rješenje 3. časnika palube / stroja a da obnaša dužnost 1. časnika palube / stroja i slično.

c) Rješavanje problematike djelatnika na kopnu u Jadroliniji vezano za zastaru njihovih sati GO i akumuliranih sati preraspodjele.

d) Povlačenje odluke o van sezonskom ukidanju dužobalne linije i dviju međunarodnih trajektnih linija. Prijedlog je NSPPBH da se uputi zajednički zahtjev resornom ministru za povlačenje ove odluke.

e) Nastavak pregovora za izradu “ Pilot programa “ ( novog sistema obračuna plaće za pomorce ).

f) Početak pregovora oko sklapanja KU za zaposlenike na kopnu u Jadroliniji i pregovora o izmjenama i dopunama NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.

g) Da se zajednički izradi Program ponude većih poticajnih otpremnina, po uzoru na ostala trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, onim pomorcima i djelatnicima na kopnu u Jadroliniji koji već imaju ili će do kraja godine steći uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu

NSPPBH smatra da je iz ovih pregovora Jadrolinija kao društvo u cjelini izišla još jača, stabilnija i jedinstvena a što bi nam trebao svima biti zajednički cilj.

I za kraj je potrebno navesti da je čelništvo NSPPBH veoma razočarano činjenicom, a ne znamo razlog za to jer NSPPBH nije bio organizator ovih sastanaka, da na ovako važnim pregovorima nije sudjelovao i član NO Jadrolinije – predstavnik radnika.

Čelnici NSPPBH bi voljeli da su čuli njegovo mišljenje izrečeno pred službenim predstavnicima MMPI, Uprave Jadrolinije, RV i dvaju sindikata u svezi sa gore navedenom problematikom koje je on vjerujemo već do sada uspješno prezentirao na sastancima NO Jadrolinije.

Predsjednik

___________________________

( kap. Grgo Dujmović )

Split, 28.07.2010.

Last modified: 08.11.2019