NSPPBH UPUTIO OTVORENO PISMO PREDSJEDNIKU UPRAVE JADROLINIJE DR. SC. SLAVKU LONČARU

06.02.2011

“ JADROLINIJA “ – RIJEKA
PREDSJEDNIK UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )
ZAHTJEV
ZA ISPRAVAK NEPRAVDE IZ 90 – TIH GODINA PROŠLOG STOLJEĆA
U 90 – tim godinama prošlog stoljeća, kada se vršila korekcija koeficijenata složenosti poslova, pomorcima Jadrolinije nanesena je nepravda jer se koeficijent mnogim djelatnicima na kopnu podizao a pomorcima je vrijednost koeficijenta ostajala nepromijenjena ali im se kao kompenzacija za to podizao iznos pomorskog dodataka.
Razlika u cjelogodišnjoj naknadi za plaću, za koju su pomorci zakinuti zbog toga što im se koeficijent nije podizao kao i ostalima, mogla se anulirati preko primljenog iznosa pomorskog dodatka samo ako bi pomorac godišnje plovio po 11 mjeseci.
Zbog navedenog čina naknada pomorcima za osmosatno radno vrijeme – osnovna plaća pomoraca, u usporedbi sa mnogim službama na kopnu u Društvu Jadrolinija, ostala je na sramotno niskom nivou a što pomorci najviše osjete kada koriste teškom mukom zarađene slobodne dane i na kraju radnog vijeka kada odlaze u zasluženu mirovinu.
Sve navedeno je dovelo do toga da pomorci na brodu moraju raditi po 12, 14 i više sati dnevno da bi došli do iznosa plaće koju imaju mnogi djelatnici na kopnu u Jadroliniji za osam sati dnevnog rada ( sa istim kvalifikacijama i koji su do jučer sa njima zajedno plovili na brodovima ).
Ovaj postupak nanošenja nepravde pomorcima, u 90 – tim godinama prošlog stoljeća, tadašnje Uprave Jadrolinije su pokušavale pravdati obrazloženjem da ako se pomorcima poveća osnovna plaća da će mnogi pomorci odbijati nalog za ukrcaj na brod pa su zbog toga pomorcima ostavile sramotno niske iznose osnovnih plaća a povećali pomorski dodatak kako bi na taj način privukli – prisilili pomorce da budu što više mjeseci na brodu u toku kalendarske godine.
NSPPBH smatra da eventualni ne odaziv pomorca na nalog za ukrcaj svaka Uprava Jadrolinije može i mora rješavati važećim pravnim instrumentima, koja je sposobna i koja ima volje za to, a ne preko leđa pomoraca koji se redovito odazivaju na nalog za ukrcaj na brod.
Zvanično u Jadroliniji pomorci imaju koeficijent složenosti poslova od 1,00 – 4,00 a djelatnici na kopnu od 1,20 – 3,60 i od 5,00 – 6,40. Vidljiva je velika praznina od 4,00 do 5,00.
Zbog svega navedenog mnogi pomorci govore da je Jadrolinija u vrijeme okončanja Domovinskog rata prestala biti pomorska kompanija i postala kompanija birokrata višeg ranga.
U cilju ispravke napravljene nepravde iz 90 – tih godina prošlog stoljeća prema pomorcima a sve u svrhu omogućavanja boljeg života pomorcima u budućnosti a osobito kada odu u zasluženu mirovinu, kako u cilju preživljavanja ne bi bili prisiljeni kopati po kontejnerima za smeće, NSPPBH zahtijeva slijedeće:
 • Da se koeficijent zapovjednika I sa 4,00 podigne na 5,80 a da mu se za isti postotak ( 45 % ) umanji pomorski dodatak. Smatramo da zapovjednik I mora imati veći koeficijent složenosti poslova od rukovoditelja agencije I ( 5,60 ) a manji od koeficijenta inspektora broda ( 5,95 ) koji je direktno nadređena osoba zapovjedniku I.
 • Da se koeficijent svim ostalim pomorcima podigne u istom postotku ( 45 % )
 • Da se pomorski dodatak svim ostalim pomorcima umanji za 45 %.
Predlažemo da se ispravak navedene nepravde koja je nanesena pomorcima u 90 – tim godinama prošlog stoljeća provede od 01.05.2011. do 01.05.2013. godine na slijedeći način :
 • Da se 01. svibnja 2011. godine koeficijent pomorcima poveća za 10 % a pomorski dodatak umanji za 10 %.
 • Da se 01. svibnja 2012. godine koeficijent pomorcima poveća za 15 % a pomorski dodatak umanji za 15 %.
 • Da se 01. svibnja 2013. godine koeficijent pomorcima poveća za 20 % a pomorski dodatak umanji za 20 %.
NSPPBH također zahtjeva da se i djelatnicima na kopnu u Društvu Jadrolinija koji imaju koeficijent < ili = 3,60 poveća koeficijent te predlažemo slijedeće :
 • Da se navedenim djelatnicima na kopnu od 01. svibnja 2011. godine koeficijent poveća za 5 %.
 • Da se navedenim djelatnicima na kopnu od 01. svibnja 2012. godine koeficijent poveća za 7 %.
 • Da se navedenim djelatnicima na kopnu od 01. svibnja 2013. godine koeficijent poveća za 9 %.
S obzirom na nezadovoljstvo većine djelatnika na kopnu kojima je ponovo ponuđen aneks ugovora sa smanjenjem koeficijenta za 10 % zahtijevamo da se ponuđeni aneks ugovora povuče i da im se vrati koeficijent na stvarnu vrijednost njihovog koeficijenta.
NSPPBH smatra da se smanjenjem njihovog koeficijenta neće postići velika ušteda u poslovanju ali će kod navedenih djelatnika na kopnu i dalje biti prisutno nezadovoljstvo prilikom obavljanja svakodnevnih poslova a što u konačnici nije dobro za Društvo Jadrolinija u cjelini.
Navedena potraživanja za povećanje koeficijenata pomorcima, uz istovremeno smanjenje pomorskog dodatka, i povećanje koeficijenta djelatnicima na kopnu koji imaju koeficijent < ili = 3,60 NSPPBH ni u kom slučaju ne poistovjećuje sa povećanjem plaće već to smatra samo ispravkom nanesene nepravde u 90 – tim godinama prošlog stoljeća, sa zakašnjenjem, i to bez naknade za izgubljenu dobit iz prethodnih godina.
NSPPBH također zahtjeva da se, s obzirom da je plaća radnika u Društvu Jadrolinija dugi niz godina najmanja u usporedbi sa drugim poduzećima u većinskom vlasništvu RH, u Društvu Jadrolinija poveća vrijednost koeficijenta koja trenutno iznosi 2351,00 kuna.
Sukladno navedenome NSPPBH predlaže slijedeće :
 • Da se vrijednost koeficijenta od dana 01.06.2011. poveća za 7,5 %.
 • Da se vrijednost koeficijenta od dana 01.06.2012. poveća za 12,5 %.
Nadamo se da će ovi naši zahtjevi i prijedlozi naići na Vaše razumijevanje i na podršku ostalih predstavnika radnika koji djeluju u Društvu Jadrolinija.
NSPPBH i ovom prilikom navodi da je spreman prihvatiti sve prijedloge, bez obzira od koga stizali, koji će u konačnici biti bolji za sve pomorce i djelatnike na kopnu u Jadroliniji.
U cilju postizanja dogovora u svezi navedenih zahtjeva i prijedloga predlažemo da se, u što skorije vrijeme, održi sastanak između predstavnika Uprave Jadrolinije, Radničkog vijeća Jadrolinije, NSPPBH i Podružnice SPH – Jadrolinija, a Vama prepuštamo da odredite vrijeme i mjesto održavanja sastanka.
Sa poštovanjem
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Na znanje:
 1. Zamjeniku predsjednika RV gosp. Alen Škalabrin
 2. Koordinatoru Povjereništva Podružnice SPH – Jadrolinija kap. Dragomir Mucić
Split, 05.02.2011.

Last modified: 04.11.2019