I Z V J E Š Ć E s 1. telefonske sjednice Izvršnog odbora NSPPBH

16.03.2011

Dana 01.03.2011. s početkom u 1400 sati održana je, prethodno dogovorena, 1. telefonska sjednica ( proširena ) Izvršnog odbora NSPPBH.
U nazočnosti člana Izvršnog odbora Nediljka Bulića, predsjednika Glavnog odbora Mladena Božića i tajnika sindikata Duje Dvornika predsjednik Izvršnog odbora Grgo Dujmović stupio je u telefonsku vezu sa članovima Izvršnog odbora Brankom Miščakom i Brankom Šešeljom te glasnogovornikom sindikata Tomislavom Urlićem.
Za zapisničara je predložen i izabran Nediljko Bulić.
Predložen je i usvojen slijedeći dnevni red :
 1. Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika NSPPBH u Izborni odbor
 2. Određivanje konačne liste kandidata za članove Radničkog vijeća
 3. Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika NSPPBH u Biračke odbore
 4. Razno
Ad. 1. Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika NSPPBH u Izborni odbor
Nakon rasprave jednoglasnom odlukom članova Izvršnog odbora u Izborni odbor su imenovani slijedeći predstavnici NSPPBH:
 1. Predstavnik Branko Miščak
 2. Zamjenik predstavnika Jasen Čeč
U slučaju potrebe, radi stvaranja neparnog broja članova Izbornog odbora, NSPPBH je imenovao slijedeće dodatne predstavnike u Izborni odbor:
 1. Predstavnik Stanko Rob
 2. Zamjenik predstavnika Petar Burazer
Ad. 2. Određivanje konačne liste kandidata za članove Radničkog
Nakon rasprave o predloženoj listi članovi Izvršnog odbora su donijeli slijedeću odluku:
Nositelj liste NSPPBH je dipl. iur. Tomislav Urlić
Kandidati za članove Radničkog vijeća su:
Redni
broj
Ime i prezime
1.
Tomislav Urlić
2.
Ivica Martić
3.
Ivan Srzentić
4.
Nediljko Bulić
5.
Robert Tomulić
6.
Vedran Ćuća
7.
Boris Bojić
8.
Hrvoje Mihačić
9.
Ivica Profaca
10.
Ivana Elez
11.
Ljiljana Petković
Kandidati za zamjenike članove Radničkog vijeća su:
Redni broj
Ime i prezime
1.
Grgo Dujmović
2.
Mladen Božić
3.
Alen Škalabrin
4.
Ante Milovac
5.
Ivo Aleksić
6.
Ante Granić
7.
Goran Barešić
8.
Vanda Raspor
9.
Klaudio Perinić
10.
Ivan Pleić
11.
Zoran Pavić
Ad. 3. Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika NSPPBH u Biračke odbore
Nakon rasprave članovi Izvršnog odbora su donijeli odluku da NSPPBH u Biračkim odborima predstavljaju slijedeći članovi:
BIRAČKO MJESTO RIJEKA I
 1. Predstavnik u Biračkom odboru …………………….. Pavo Kanjuo
 2. Zamjenik predstavnika u Biračkom odboru ………… Nenad Peran
BIRAČKO MJESTO RIJEKA II
 1. Predstavnik u Biračkom odboru …………………….. Branko Župan
 2. Zamjenik predstavnika u Biračkom odboru ………… Miroslav Prpić
BIRAČKO MJESTO ZADAR III
 1. Predstavnik u Biračkom odboru …………………….. Branko Šešelja
 2. Zamjenik predstavnika u Biračkom odboru ………… Siniša Čorić
BIRAČKO MJESTO ZADAR IV
 1. Predstavnik u Biračkom odboru …………………….. Igor Peričić
 2. Zamjenik predstavnika u Biračkom odboru ………… Mario Budanović
BIRAČKO MJESTO SPLIT V
 1. Predstavnik u Biračkom odboru …………………….. Duje Dvornik
 2. Zamjenik predstavnika u Biračkom odboru ………… Ivica Miškić
BIRAČKO MJESTO SPLIT VI
 1. Predstavnik u Biračkom odboru …………………….. Ante Vladović
 2. Zamjenik predstavnika u Biračkom odboru ………… Damir Strizirep
Ad. 4. Razno
 1. Dogovoreno je da se, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku izbora Radničkog vijeća, prate i poštuju rokovi za prijavu predstavnika NSPPBH u Izbornom odboru i biračkim odborima kao i rokovi za prijavu Liste kandidata za članove Radničkog vijeća.
 2. Dogovoreno je da svi čelnici sindikata trebaju poraditi na obavješćivanju članstva o provođenju izbora za članove Radničkog vijeća i o važnosti njihova izlaska na izbore.
Predsjednik
_____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 01.03.2011.

Last modified: 08.11.2019