I Z V J E Š Ć E s 2. telefonske sjednice Izvršnog odbora NSPPBH

11.05.2011

     Dana 07.05.2011. s početkom u 1400 sati održana je, prethodno dogovorena, 2. telefonska sjednica ( proširena ) Izvršnog odbora NSPPBH.
     U nazočnosti člana Izvršnog odbora Nediljka Bulića, predsjednika Glavnog odbora Mladena Božića i glasnogovornika sindikata Tomislava Urlića predsjednik Izvršnog odbora Grgo Dujmović stupio je u telefonsku vezu sa članovima Izvršnog odbora Brankom Miščakom, Brankom Šešeljom i Pavom Kanjuom te tajnikom sindikata Dujom Dvornikom.
Za zapisničara je predložen i izabran Nediljko Bulić.
Predložen je i usvojen slijedeći dnevni red :
  1. Rasprava o dopisu koji je MMPI dana 19.04.2011. uputilo na adresu NSPPBH kao odgovor na dopis – “ Zahtjev za pismenim odgovorima na upućene dopise “.
  2. Rasprava o dopisu koji je Uprava Jadrolinije dana 22.04.2011. uputila na adresu NSPPBH kao odgovor na dopis – “ Zahtjev za pismenim odgovorima na upućene dopise “.
  3. Razno
Ad. 1. Rasprava o dopisu koji je MMPI dana 19.04.2011. uputilo na adresu NSPPBH kao
odgovor na dopis – ” Zahtjev za pismenim odgovorima na upućene dopise “.
Nakon rasprave jednoglasnom odlukom članova Izvršnog odbora odlučeno je :
  • Da se državnom tajniku za more kap. Mariu Babiću uputi pismeni odgovor ( sadržaja koji je dogovoren ) na zaprimljeni dopis pod nazivom – “ Zaštita prava i interesa “.
  • Da se u cilju zaštite prava i interesa NSPPBH i njegova članstva cjelokupna dokumentacija koju NSPPBH posjeduje u svezi sa svim navedenim točkama iz dopisa – “ Zaštita prava i interesa “ uputi za to nadležnim institucijama Republike Hrvatske na uvid te od njih zatraži mišljenje i zaštita.
Ad. 2. Rasprava o dopisu koji je Uprava Jadrolinije dana 22.04.2011. uputila na adresu  NSPPBH kao odgovor na dopis – ” Zahtjev za pismenim odgovorima na upućene dopise “.
Nakon rasprave jednoglasnom odlukom članova Izvršnog odbora odlučeno je :
  • Da se Upravi Društva Jadrolinija uputi pismeni odgovor ( sadržaja koji je dogovoren ) na zaprimljeni dopis pod nazivom – “ Odškrinuta Pandorina kutija u Jadroliniji “.
Ad. 3. Razno
  • Izvršni odbor jednoglasno je odlučio da se Upravi Društva Jadrolinija putem dopisa skrene pažnja na obveze u svezi isplate naknade pomorcima za akumulirane sate preraspodjele koji budu na platnoj listi evidentirani na dan 31.05.2011.
Predsjednik IO
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 07.05.2011.

Last modified: 08.11.2019