IZVJEŠĆE SA SASTANKA ODRŽANOG U MMPI (STAŽ OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM)

13.06.2011

Dana 26.05.2011. MMPI je uputilo pozive za sastanak na kojemu bi se trebalo raspraviti o provedbi Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na staž osiguranja s povećanim trajanjem.
____________________________________________________________________________________
Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika koji je Hrvatski sabor donio 20. svibnja 2011. godine uvodi se staž osiguranja sa povećanim trajanjem za pomorce članove posade broda u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi, za što će se plaćati dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje.
Pomorskim zakonikom propisani su posebni uvjeti za stjecanje prava na starosnu mirovinu: 60 godina života uz najmanje 15 godina staža osiguranja kao član posade broda. Sukladno gore navedeno donosim članak 129. a koji pobliže regulira ovu problematiku.
Članak 129. a
 1. Članu posade broda, bez obzira na državnu pripadnost i vrstu broda te bez obzira na svojstvo ukrcaja na brodu, svakih 12 mjeseci provedenih na ukrcaju kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi i nacionalnoj plovidbi, računa se u staž osiguranja kao 15 mjeseci.
 2. Osiguraniku – članu posade broda, dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju je 60 godina , uz uvjet da je ostvario najmanje 15 godina, staža osiguranja na ukrcaju kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi i nacionalnoj plovidbi.
 3. Član posade broda u međunarodnoj plovidbi obveznik je dodatnog doprinosa i plaćanja doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem prema mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja koja propisuje i objavljuje ministar i to :
        -dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž
         osiguranja  s povećanim trajanjem
        -dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju
         individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s
         povećanim trajanjem (za osiguranike tog osiguranja).
 1. Članu posade iz stavka 3. ovog članka, stopa dodatnog doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem iz stavka 1. ovog članka računa se sukladno odgovarajućoj stopi povećanja staža osiguranja primjenom općeg zakona kojim su uređeni doprinosi.
 2. Članu posade iz stavka 3.ovog članka, staž osiguranja s povećanim trajanjem obračunava i naplaćuje Porezna uprava na način propisa člankom 129. stavkom 9. ovog Zakona.
 3. Članu posade iz stavka 3. ovog članka, staž osiguranja s povećanim trajanjem računat će se u postupku ostvarivanja prava na mirovinu na temelju potvrde Porezne uprave da je dodatni doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem u cijelosti uplaćen.
 4. Za člana posade broda u nacionalnoj plovidbi, obveznik dodatnog doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem je poslodavac, sukladno općem zakonu kojim se uređuju doprinosi i to:
– dodatno doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž
  osiguranja s povećanim trajanjem,
– dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju
  individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s
  povećanim trajanjem ( za osiguranika tog osiguranja ).
 1. Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a odnose se na staž osiguranja s povećanim trajanjem člana posade broda, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe općeg zakona kojim su uređeni doprinosi i općeg zakona kojim je uređeno mirovinsko osiguranje.
____________________________________________________________________________________
     Dana 09.06.2011. u prostorijama MMPI u Zagrebu održan je sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici MMPI, HZMO, brodara i sindikata. U ime NSPPBH na sastanku su sudjelovali g. Branko Šešelja, g. Branko Miščak i g. Tomislav Urlić.
     Uvodnu riječ je održao državni tajnik za more kap. Mario Babić a potom su objašnjenja glede izmjena i dopuna Pomorskog zakonika, u dijelu koji se odnosi na uvođenje staža s produženim djelovanjem za pomorce članove posade broda, dali predstavnici HZMO.
     U razvijenoj diskusiji većina predstavnika je iznijela primjedbu da je zakon u mnogim dijelovima nedorečen.
     Predstavnici NSPPBH su predstavnicima MMPI i HZMO postavili pitanje: “ Dali je pomorac s navršenih 60 godina starosti i 15 godina staža kao član posade broda obvezan poći u mirovinu ili ima pravo izbora tj. odlaska u mirovinu temeljem općeg zakona o mirovinskog osiguranja s napunjenih 65 godina? “
Na navedeno pitanje dobili smo različita mišljenja – tumačenja izmjena i dopuna dijela Pomorskog zakonika koji se odnosi na reguliranje staža osiguranja s povećanim trajanjem te ih navodimo:
 1. Mišljenje predstavnika MMPI je da će biti obveza odlaska pomorca u mirovinu s navršenih 60 godina života i 15 godina staža kao člana posade broda.
 2. Mišljenje predstavnika HZMO je da pomorac može osobno birati starosnu dob za odlazak u mirovinu, 60 ili 65 godina života ako ispunjava uvjet 15 godina mirovinskog osiguranja kao član posade broda s navršenih 60 godina života.
 3. Predstavnici Udruge Mare Nostrum su predložili da se kao obveza odlaska u mirovinu za pomorce definira starosna dob od 60 godina starosti, bez mogućnosti produženja do 65 godina života.
 4. Pojedini predstavnici brodara su predložili, kao jedno od rješenja, da brodar zadrži diskreciono pravo odlučivanja dali pomorca uputiti u mirovinu ili ga zadržati da radi do 65 godina života iako je ispunio i jedan i drugi uvjet za odlazak u mirovinu temeljem članka 129.a Pomorskog zakonika.
 5. Predstavnici MMPI su izjavili da će se za konačno pravno tumačenje najvjerojatnije trebati čekati eventualno pokretanje prvog sudskog postupka, u slučaju da netko od pomoraca pokrene postupak protiv brodara koji mu otkaže UOR zbog tog što je pomorac ispunio navedene uvjete ( 60 godina života i 15 godina plovidbenog staža kao član posade brod ), i rješenje kojim će sud donijeti presudu da li brodar u tom slučaju smije pomorcu otkazati ugovor o radu.
     Zbog oprečnih tumačenja Zakona predstavnici NSPPBH su zatražili da nadležne institucije daju pravna tumačenja zakona kako ne bi dolazilo do različitog tumačenja i primjene pravila od strane brodara.
     Predstavnici NSPPBH smatraju da predstavnici MMPI nisu kvalitetno pripremili sastanak jer nitko od predstavnika nadležnih institucija RH nije mogao dati precizne odgovore na postavljena pitanja od strane sindikata, a poglavito obveze odlaska u mirovinu s 60 godina života i 15 godina plovidbenog staža u svojstvu člana posade broda ili mogućnosti osobnog izbora pomorca dali će ostati raditi do 65 godina starosti što mu u konačnici dozvoljava opći zakon o mirovinskom osiguranju.
     U slučaju da se dobije pravno tumačenje nejasnoća koje proizlaze iz Zakona o izmjenama i dopunama pomorskog zakonika na način da pomorac mora obvezno poći u mirovinu sa navršenih 60 godina starosti ako ima i 15 godina plovidbenog staža u svojstvu člana posade broda NSPPBH će predložiti izmjenu ovog Zakon na način da se svakom pomorcu, koji ima 15 godina plovidbenog staža kao član posade broda, omogući osobni izbor dali će u mirovinu poći sa 60 ili 65 godina starosti.
     NSPPBH podsjeća da je dana 26.01.2011. i dana 19.02.2011. uputio očitovanje, na pismenu zamolbu državnog tajnika za more kap. Maria Babića, u svezi sa prijedlogom izmjena Pomorskog zakonika vezano za uvođenje staža osiguranja s povećanim trajanjem koji je izradilo MMPI nakon održanih konzultacija sa socijalnim partnerima ( Sindikatom pomoraca Hrvatske i Mare Nostrum – Udrugom hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj plovidbi ) u kojima je NSPPBH podržao navedeni prijedlog uz napomenu da NSPPBH zahtjeva da se svim pomorcima mora ostaviti sloboda na osobni izbor dali će ići u mirovinu sa 60 godina ili sa 65 godina života.
     Također podsjećamo da je u cilju izbjegavanja nedoumica dopisom upućenom državnom tajniku za more kap. Mariu Babiću dana 19.02.2011. NSPPBH od MMPI zatražio pravno očitovanje u svezi sa ovim prijedlogom, a svakako prije upućivanja ovog prijedloga na raspravu i glasovanje u Sabor RH, kako bi se konačno jasno utvrdilo dali po prijedlogu kojeg je izradilo MMPI ( nakon održanih konzultacija sa Udrugom Mare Nostrum i Sindikatom pomoraca Hrvatske ) pomorci moraju, po sili zakona, ili ne moraju ići u mirovinu sa napunjenih 60 godina života.
     Zatraženo očitovanje MMPI nije dostavilo na adresu NSPPBH.
Predstavnici MMPI su izjavili da će otvoriti web stranicu na koju bi pomorci mogli slati svoja pitanja iz prakse o pojedinim konkretnim slučajevima, glede Zakona o izmjenama i dopunama pomorskog zakonika u dijelu što se tiče reguliranja staža s povećanim trajanjem i dobne granice odlaska u mirovinu.
Glasnogovornik NSPPBH
Tomislav Urlić
Split, 11.06.2011.

Last modified: 04.11.2019