NSPPBH UPUTIO UPIT PREDSJEDNIKU UPRAVE JADROLINIJE

28.08.2011

“ JADROLINIJA “ – RIJEKA
PREDSJEDNIK UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )
PLAĆANJE DODATNOG DOPRINOSA ZA BENEFICIRANI STAŽ POMORACA
            Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika koji je Hrvatski sabor donio
20. svibnja 2011. godine uveden je staž osiguranja sa povećanim trajanjem za pomorce članove posade broda u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi, za što će se plaćati dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje.
            U Pomorskom zakoniku ( članak 129. a, stavak 7. ) propisano je da za člana posade broda u nacionalnoj plovidbi, obveznik dodatnog doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za staž osiguranja sa povećanim trajanjem je poslodavac, sukladno općem zakonu kojim se uređuju doprinosi i to:
–         dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem
–         dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane
          štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem ( za osiguranika tog osiguranja )
            Na sastanku koji je održan u MMPI dana 09. lipnja 2011. vezano za provedbu Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na staž osiguranja s povećanim trajanjem za pomorce ( na kojem su sudjelovali predstavnici MMPI, HZMO, Porezne uprave, brodara i sindikata ) doneseni su između ostalih i slijedeći zaključci:
–     da izmjene i dopune Pomorskog zakonika stupaju na snagu 11. lipnja 2011. godine te da se za svaku plovidbu ostvarenu od tog datuma nadalje 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 15 mjeseci.
–     za pomorce u nacionalnoj plovidbi poslodavac je obvezan plaćati dodatni doprinos za beneficirani staž ( za razdoblje od ukrcaja do iskrcaja pomorca )
            Na sastanku koji je održan u MMPI dana 28. srpnja 2011. vezano za provedbu Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na staž osiguranja s povećanim trajanjem za pomorce ( na kojem su sudjelovali predstavnici MMPI, HZMO, Porezne uprave, brodara i sindikata ) predstavnik Društva Jadrolinija je između ostalog tražio i odgodu plaćanja dodatnog doprinosa za beneficirani staž za pomorce u Jadroliniji.
            Molimo Vas da nam odgovorite da li Društvo Jadrolinija, od 11. lipnja 2011. godine, redovito izvršava obvezu plaćanja navedenog doprinosa za beneficirani staž za pomorce.
            Sa poštovanjem
Predsjednik
_____________________
 ( kap. Grgo Dujmović )

Dubrovnik, 28.08.2011.

Last modified: 04.11.2019