I Z V J E Š Ć E sa 3. telefonske sjednice Izvršnog odbora NSPPBH

07.09.2011

Dana 05.09.2011. s početkom u 10:30 sati održana je 3. telefonska sjednica ( proširena ) Izvršnog odbora NSPPBH.

Sjednica je pripremljena na način da su međusobno, elektronskom poštom i mobilnim telefonima, mišljenja o aktualnim temama prethodno razmijenili svi članovi Izvršnog odbora NSPPBH, predsjednik GO, tajnik sindikata i glasnogovornik sindikata.

U nazočnosti tajnika sindikata Duje Dvornika predsjednik Izvršnog odbora Grgo Dujmović stupio je u telefonsku vezu sa, potrebnom većinom, članovima Izvršnog odbora Brankom Miščakom, Brankom Šešeljom i Pavom Kanjuom.

Za zapisničara je predložen i izabran Branko Miščak.

 

Predložen je i usvojen slijedeći dnevni red :

 

 • 1)   Donošenje odluke o sudjelovanju NSPPBH u radu Pregovaračkog odbora sindikata koji će vršiti kolektivno pregovaranje o izmjenama i dopunama Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.
 • 2)   Izbor i imenovanje predstavnika koji će zastupati NSPPBH u kolektivnom pregovaranju o izmjenama i dopunama NKUHP
 • 3)   Izdavanje pisane punomoći, izabranim predstavnicima NSPPBH, za kolektivno pregovaranje i sklapanje Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.
 • 4)   Donošenje odluke o sudjelovanju NSPPBH u radu Pregovaračkog odbora sindikata koji će vršiti kolektivno pregovaranje o izradi Kolektivnog ugovora kojim će se urediti prava i obveze zaposlenika linijskih putničkih brodara na kopnu.
 • 5)   Izbor i imenovanje predstavnika koji će zastupati NSPPBH u kolektivnom pregovaranju o izradi Kolektivnog ugovora kojim će se urediti prava i obveze zaposlenika linijskih putničkih brodara na kopnu
 • 6)   Izdavanje pisane punomoći, izabranim predstavnicima NSPPBH, za kolektivno pregovaranje i sklapanje Kolektivnog ugovora kojim će se urediti prava i obveze zaposlenika linijskih putničkih brodara na kopnu.

 

Ad. 1.   Donošenje odluke o sudjelovanju NSPPBH u radu Pregovaračkog odbora sindikata koji će vršiti kolektivno pregovaranje o izmjenama i dopunama Nacionalnog

kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.

 

Izvršni odbor NSPPBH donio je odluku da će NSPPBH sudjelovati u radu Pregovaračkog odbora sindikata koji će vršiti kolektivno pregovaranje o izmjenama i dopunama Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.

 

Ad. 2.    Izbor i imenovanje predstavnika koji će zastupati NSPPBH u kolektivnom

pregovaranju o izmjenama i dopunama Nacionalnog kolektivnog ugovora za

hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.

 

                 Nakon rasprave Izvršni odbor NSPPBH je donio odluku da će Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske u Pregovaračkom odboru sindikata zastupati:

 

 • –          Branko Miščak
 • –          Tomislav Urlić
 • –          Mladen Božić

 

Ad. 3.   Izdavanje pisane punomoći, izabranim predstavnicima NSPPBH, za kolektivno

pregovaranje i sklapanje Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na

putničkim brodovima i trajektima.

 

Na temelju članka 260. Zakona o radu i STATUTA Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske Izvršni odbor NSPPBH je donio odluku da se navedenim zastupnicima izda pisana punomoć:

 

 • –          Da zastupaju Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske u kolektivnom pregovaranju o izmjenama i dopunama Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.
 • –          Da u ime Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske sklope Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.

 

Ad. 4.   Donošenje odluke o sudjelovanju NSPPBH u radu Pregovaračkog odbora sindikata koji će vršiti kolektivno pregovaranje o izradi Kolektivnog ugovora kojim će se urediti prava i obveze zaposlenika linijskih putničkih brodara na kopnu. 

            

Kao odgovor na najnoviju inicijativu Izvršni odbor NSPPBH donio je odluku da će NSPPBH sudjelovati u radu Pregovaračkog odbora sindikata koji će vršiti kolektivno pregovaranje o izradi Kolektivnog ugovora kojim će se urediti prava i obveze zaposlenika linijskih putničkih brodara na kopnu.

             

Ad. 5.   Izbor i imenovanje predstavnika koji će zastupati NSPPBH u kolektivnom

pregovaranju o izradi Kolektivnog ugovora kojim će se urediti prava i obveze

zaposlenika linijskih putničkih brodara na kopnu

 

Nakon rasprave Izvršni odbor NSPPBH je donio odluku da će Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske u Pregovaračkom odboru sindikata zastupati:

 

 • –          Tomislav Urlić
 • –          Ivana Elez
 • –          Ivica Martić

 

Ad. 6.   Izdavanje pisane punomoći, izabranim predstavnicima NSPPBH, za kolektivno

pregovaranje i sklapanje Kolektivnog ugovora kojim će se urediti prava i obveze

zaposlenika linijskih putničkih brodara na kopnu.

 

Na temelju članka 260. Zakona o radu i STATUTA Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske Izvršni odbor NSPPBH je donio odluku da se navedenim zastupnicima izda pisana punomoć:

 

 • –          Da zastupaju Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske u kolektivnom pregovaranju o izradi Kolektivnog ugovora za zaposlenike linijskih putničkih brodara na kopnu.
 • –          Da u ime Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske sklope Kolektivni ugovor za  zaposlenike kod linijskih putničkih brodara na kopnu.

 

 

Zapisničar                                                        Predsjednik IO

 

________________                                           _________________

( Branko Miščak )                                                 ( Grgo Dujmović )

 

 

 

Dubrovnik/Rijeka, 05.09.2011.

Last modified: 08.11.2019