NSPPBH PREDLOŽIO UPRAVI JADROLINIJE ŽURNU IZRADU PROGRAMA ZA PREVOĐENJE UOR NA ODREĐENO U UOR NA NEODREĐENO VRIJEME

14.10.2011

JADROLINIJA – RIJEKA
PREDSJEDNIKU UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )
IZRADA PROGRAMA ZA PREVOĐENJE UOR
( SA ODREĐENOG NA NEODREĐENO VRIJEME )

 

            Dana 23.11.2010. na sastanku koji je održan u luci Split na brodu “ Dubrovnik “ uručili ste predstavnicima dvaju sindikata slijedeće dokumente:
1)   Prijedlog Uprave Društva za prijem na neodređeno vrijeme pomoraca koji imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme sa prilogom – Popis svih pomoraca sa UOR na određeno vrijeme ( podaci o pomorcu, njegovu stažu u Jadroliniji, popis brodova na kojima je plovio i njegova prosječna ocjena  koja je dobivena na osnovu pristiglih ocjenskih lista njegovih rukovoditelja ).
2)   Prijedlog za prijem pomoraca u stalni radni odnos – 4 izuzetka ( jedan zapovjednik i 3 upravitelja koji su nužan kadar ).
3)   Dodatna razmatranja UOR na određeno vrijeme pomoraca opće službe ( sobarice ) i prijedlog za prijem na neodređeno vrijeme.
4)   Prijedlog Uprave Jadrolinije za prijem na neodređeno vrijeme radnika zaposlenih u agencijama koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme.
    Iz navedene dokumentacije bilo je vidljivo slijedeće :
ZA POMORCE
              Ukupno je obrađeno 427 pomorca koji su u rujnu bili zaposleni u Jadroliniji na određeno vrijeme.
              Detaljna analiza uključivala je brodove na kojima pomorac plovi u posljednje vrijeme i u kojem zvanju, prosječnu ocjenu o radu ( 2 ili 3 ocjene zapovjednika, upravitelja, komesara, ocjenu referenta ukrcaja, te ocjene inspektora broda i koordinatora plovnog područja za zapovjednike i upravitelje, te godinu kada je pomorac prvi puta zasnovao radni odnos s Jadrolinijom ).
               Temeljni kriteriji za pomorce su slijedeći:
–     Potreba u zvanju
–     Prosječna ocjena o radu 4,0 ili više
–     Pomorci sa dugim stažom u Jadroliniji ( prvi puta zaposleni 2003. godine i ranije )
               Prihvaćanjem prijedloga za prijem broj pomoraca s UOR na neodređeno vrijeme bio bi povećan za 101 pomorca ( paluba 57, stroj 38 i opća služba 6 ).
ZA DJELATNIKE NA KOPNU
               Procjena radnika zaposlenih u agencijama na određeno vrijeme provedena je na način da je od strane rukovoditelja plovnih područja, koordinatora plovnih područja, rukovoditelja agencija, voditelja agencijskih ispostava te od strane rukovoditelja Službe interne revizije i kontrole izvršeno ocjenjivanje njihovih radnih sposobnosti.
               Ocjena je sadržavala odnos prema radnim zadacima, komunikativnost sa neposrednim rukovoditeljem, ostalim zaposlenima u agenciji, a nadasve sa strankama, kao i odnos prema radnim obvezama. Temeljem dobivenih pojedinih ocjena, izvršen je izračun prosječne ocjene za svakog pojedinog radnika.
               Prijedlog za prijem zaposlenih u agencijama utemeljen je na detaljnoj analizi 117 radnika koji su u statusu radnog odnosa na određeno vrijeme u 46 agencija, ispostava ili prodavaonica karata.
               Uzimajući u obzir potrebe za kadrovima radi nesmetanog obavljanja djelatnosti, prosječnu ocjenu radnika, te sveukupni radni staž radnika u Jadroliniji, predloženo je da se u radni odnos na neodređeno vrijeme primi ukupno 39 djelatnika ( Plovno područje I = 11 djelatnika, Plovno područje II = 5 djelatnika i Plovno područje III = 23 djelatnika ).
 
              Predložena lista za djelatnike na kopnu nije konačna. Lista može biti proširena na proljeće, kada se raspiše novi natječaj, ako se vrate neke od djelatnica ( koje već dugi niz godina rade u Jadroliniji i imaju dobre ocjenske liste a nalaze se trenutno na prekidu ).
               Stav je Uprave Društva da i one imaju pravo da budu uzete u obzir pri ovom prijemu na neodređeno vrijeme.
               Na navedenom sastanku doneseni su i slijedeći zaključci :
–      Veliki utjecaj kod odabira kandidata za prijem na neodređeno vrijeme imale su ocjenske liste te bi još jednom trebalo rukovodećem kadru na brodovima i na kopnu skrenuti pažnju na obvezu i profesionalnost kod ispunjavanja i dostave ocjenskih lista kadrovskoj službi.
–      Status branitelja nije kriterij već branitelji imaju prednost pri zapošljavanju ako dva ili više kandidata imaju iste uvjete. Uprava Jadrolinije je posvetila pažnju ovom naputku.
–      Navedenu dokumentaciju će Uprava Jadrolinije dostaviti Radničkom vijeću Jadrolinije na uvid.
–      Radničko vijeće bi, na svojoj sjednici nakon uvida u dokumentaciju, trebalo dati i Upravi Jadrolinije dostaviti svoje mišljenje o izrađenim prijedlozima za prijem na neodređeno vrijeme pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji koji imaju sklopljen UOR na određeno vrijeme.
–      Ako se netko od pomoraca ili zaposlenika na kopnu, kada se objavi konačna lista sa imenima pomoraca i zaposlenika na kopnu koji će biti primljeni na neodređeno vrijeme, bude smatrao oštećenim tada ima pravo dostaviti Upravi Jadrolinije zahtjev za obrazloženje odluke o njegovu ne uvrštavanju na listu ( i dati Radničkom vijeću Jadrolinije na znanje ).
–      U skladu sa odredbama SUS – a svi, koji to žele, mogu od kadrovske službe zatražiti uvid u svoje ocjenske liste.
–      Predstavnici Uprave i sindikata će nakon ljetne sezone 2011. zajednički razmotriti najnoviju situaciju, potrebu i mogućnost prevođenja određenog broja UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno  vrijeme .
                Nakon uvida u dokumentaciju RV je dalo i Upravi Jadrolinije dostavilo svoje mišljenje o navedenim prijedlozima te se nakon toga pristupilo prevođenju navedenih 140 UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme.
                Unatoč navedenom prevođenju UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme i dalje je ostalo mnogo pomoraca i djelatnika na kopnu koji su u Društvu Jadrolinija zaposleni već 3, 6, 9, 12, 15 i više godina, uz poznate famozne prekide nakon tri godine neprekidnog rada, a da pri tom i dalje imaju sklopljene UOR na određeno vrijeme.
                NSPPBH smatra nedopustivim da se takva praksa u Društvu Jadrolinija nastavi jer su na taj način navedeni pomorci i djelatnici na kopnu svrstani u tzv. građane drugog reda bez mogućnosti korištenja mnogih stečenih prava razvijenog demokratskog društva u Jadroliniji i u Republici Hrvatskoj ( podizanje kredita u bankama, dobivanje otpremnina u slučaju proglašenja tehnološkog viška, dobivanje poticajnih otpremnina u slučaju odlaska u prijevremenu mirovinu, …).
                ZAKON O RADU, članak 10., stavak 1. kaže slijedeće, citiramo: “ UOR može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja “.
        Zbog svega navedenog NSPPBH smatra da Uprava Jadrolinije treba žurno pokrenuti postupak izrade Programa za prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme  i u tu svrhu predlažemo slijedeće: 
 
a)   Da broj pomoraca sa UOR na neodređeno vrijeme u Jadroliniji, po zvanjima, bude jednak dvostrukom broju pomoraca po formacijskom sastavu posada brodova za vansezonski period.
 
b)   Da broj djelatnika na kopnu sa UOR na neodređeno vrijeme u Jadroliniji, po zvanjima, bude jednak broju djelatnika na kopnu koji radi u van sezonskom periodu.
   
c)     Da kriteriji za sklapanje UOR na neodređeno vrijeme budu:
 
–          Potreba u zvanju
–          Godine radnog staža u Jadroliniji
–          Za pomorce ocjena o radu prosječan ili veća 
–         Za djelatnike na kopnu ocjena o radu 3,0 ili veća 
                NSPPBH će prihvatiti svaki drugi prijedlog koji bude pravedniji i bolji od predloženoga.
                Dana 22.05.2010. uputili smo Vam dopis “ Isključimo mogućnost diskriminacije “ u kojem smo naveli saznanja, pisane dokaze koje smo posjedovali, o tome da su predstavnici Povjereništva Podružnice SPH – Jadrolinije izrađivali liste s imenima članova SPH, za prevođenje UOR na određeno u UOR na neodređeno vrijeme, i predavali ih predstavnicima Uprave Jadrolinije.
                Unatoč Vašem učestalom negiranju navedenog naša tvrdnja se potvrdila prilikom sučeljavanja predstavnika Uprave Jadrolinije i koordinatora Povjereništva Podružnice SPH – Jadrolinija na skupu radnika Jadrolinije održanom u Splitu dana 01.02.2011.
                S obzirom na navedeno molimo Vas da skrenete pažnju predstavnicima Uprave Jadrolinije na nepravilnost i neprihvatljivost ovakvog postupka jer ako se isti u budućnosti ponovi NSPPBH će biti prisiljen pokrenuti zakonom predviđene radnje u cilju zaštite preostalih pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji.
                Mnogi pomorci su nam se obratili sa pritužbom na postupak Uprave Jadrolinije jer im, kako navode, još nisu izdana rješenja za stvarno radno mjesto na kojem već duže vremena obnašaju dužnost.
     NSPPBH smatra nedopustivim da pomorac ima rješenje ili UOR za mornara a već dulje vrijemeobnaša dužnost kormilara ili da pomorac ima rješenje 3. časnika palube / stroja a da obnaša dužnost           1. časnika palube / stroja i slično.
                Zbog ove pojave među navedenim pomorcima vlada veliko nezadovoljstvo i revolt.
                NSPPBH predlaže Upravi Jadrolinije da žurno pokrene postupak izdavanja rješenja pomorcima za stvarno radno mjesto na kojem obnašaju dužnost.
                Ako ovakvih pojava ima i kod djelatnika na kopnu NSPPBH predlaže da se i njihovi slučajevi žurno riješe po istom principu.
                Sa poštovanjem
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 13.10.2011.

Last modified: 04.11.2019