I Z V J E Š Ć E sa 4. telefonske sjednice Izvršnog odbora NSPPBH

22.12.2011

I Z V J E Š Ć E

sa 4. telefonske sjednice Izvršnog odbora NSPPBH

 

 

Dana 22.12.2011. s početkom u 08:00 sati održana je 4. telefonska sjednica ( proširena ) Izvršnog odbora NSPPBH.

Sjednica je pripremljena na način da su prethodno međusobno mobilnim telefonima mišljenja razmijenili članovi Izvršnog odbora NSPPBH, predsjednik GO, tajnik sindikata i glasnogovornik sindikata.

Predsjednik Izvršnog odbora Grgo Dujmović stupio je u telefonsku vezu sa, potrebnom većinom, članovima Izvršnog odbora Dujom Dvornikom, Brankom Miščakom, Brankom Šešeljom i Pavom Kanjuom.

Za zapisničara je predložen i izabran Branko Miščak.

Predložen je i usvojen slijedeći dnevni red :

 

  • 1)     Donošenje odluke o odustajanju NSPPBH u radu Pregovaračkog odbora sindikata koji je sudjelovao u pregovorima o izmjenama i dopunama Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima koji je zaključen dana 28. srpnja 1998. godine.

 

 

Ad. 1.   Donošenje odluke o odustajanju NSPPBH u radu Pregovaračkog odbora sindikata koji je sudjelovao u pregovorima o izmjenama i dopunama Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima koji je zaključen dana 28. srpnja 1998. godine.

 

                 Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske, kao reprezentativni sindikat sa najviše članova – pomoraca zaposlenih kod brodara koji sudjeluju u linijskom obalnom pomorskom prometu, do daljnjega odustaje od sudjelovanja u radu Pregovaračkog odbora sindikata koji je sudjelovao u pregovorima o izmjenama i dopunama Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima koji je zaključen dana 28. srpnja 1998. godine.

Odluka, u pisanom obliku, sa obrazloženjem dostaviti će se predsjednicima Pregovaračkog odbora sindikata i brodara.

 

 

Zapisničar                                                        Predsjednik IO

 

________________                                           _________________

( Branko Miščak )                                                 ( Grgo Dujmović )

 

 

 

Split, 22.12.2011.

Last modified: 08.11.2019