I Z V J E Š Ć E sa 5. sjednice Izvršnog odbora NSPPBH

06.02.2012

Dana 04.02.2012. s početkom u 14:00 sati održana je 5. telefonska sjednica ( proširena ) Izvršnog odbora NSPPBH. Sjednica je pripremljena na način da su prethodno međusobno mobilnim telefonima mišljenja razmijenili članovi Izvršnog odbora NSPPBH, predsjednik GO i glasnogovornik sindikata. Predsjednik Izvršnog odbora Grgo Dujmović stupio je u telefonsku vezu sa, potrebnom većinom, članovima Izvršnog odbora Brankom Miščakom, Brankom Šešeljom i Pavom Kanjuom.

 

Za zapisničara je predložen i izabran Branko Miščak.

Predložen je i usvojen slijedeći dnevni red :

 

  • 1)     Donošenje odluke o sudjelovanju NSPPBH u radu Pregovaračkog odbora sindikata za izmjene i dopune Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima koji je zaključen dana 28. srpnja 1998. godine.

 

 

Ad. 1.   Donošenje odluke o sudjelovanju NSPPBH u radu Pregovaračkog odbora sindikata za izmjene i dopune Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima koji je zaključen dana 28. srpnja 1998. godine.

 

 

  • –      Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske će sudjelovati u radu Pregovaračkog odbora sindikata u pregovorima o izmjenama i dopunama Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima koji je zaključen dana 28. srpnja 1998. godine.
  • –      Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka IO NSPPBH od dana 22.12.2011.
  • –      Odluka, u pisanom obliku, sa obrazloženjem dostaviti će se predsjednicima Pregovaračkog odbora sindikata i brodara.

 

 

 

Zapisničar                                                        Predsjednik IO

 

________________                                           _________________

( Branko Miščak )                                                 ( Grgo Dujmović )

Last modified: 08.11.2019