IZVJEŠĆE SA SASTANKA

20.01.2013

IZVJEŠĆE SA SASTANKA
Dana 17.01.2013. na inicijativu predsjednika RV Jadrolinije dipl. iur. Tomislava Urlića u zgradi Jadrolinije u Rijeci održan je zajednički sastanak predstavnika Uprave Jadrolinije, RV Jadrolinije, SPH i NSPPBH. Sastanku su prisustvovali i odvjetnici koji zastupaju Jadroliniju, SPH i NSPPBH. Predsjednik RV Jadrolinije dipl. iur. Tomislav Urlić je u uvodnom izlaganju iznio da je zatražio održavanje ovog zajedničkog sastanka zbog nezadovoljstva pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji vezano za neisplatu naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora u skladu sa odredbama ZOR – a, neisplatu novo akumuliranih sati preraspodjele pomorcima prema odredbama NKUHP i neisplatu naknade za odvojeni život pomorcima prema odredbama NKUHP te je pri tom izrazio nadu da će se na sastanku pronaći kompromisna rješenja za navedenu problematiku.
Na sastanku se između ostaloga raspravljalo i o slijedećem:
1)  Isplata naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora
2)  Isplata novo akumuliranih sati preraspodjele
3)  Isplata naknade za odvojeni život
4)  PrevoĎenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme
5)  Nastavak pregovora o izmjenama i dopunama NKUHP
Ad. 1.          Isplata  naknade  plaće  za  vrijeme  godišnjeg  odmora
Predstavnik Uprave Jadrolinije Slavko Lončar rekao je da će sa plaćom za mjesec siječanj 2013. biti isplaćena zadnja rata razlike naknade plaće za godišnji odmor onima koji su potpisali Sporazum. Nadalje je iznio da Uprava ima namjeru isplatiti razliku naknade plaće za godišnji odmor svim pomorcima i zaposlenicima na kopnu u Jadroliniji koji nisu obuhvaćeni dosadašnjom isplatom.
Predsjednik NSPPBH je rekao da je Nadzorni odbor Jadrolinije na 7. sjednici , na prijedlog predstavnika radnika u NO Jadrolinije kap. Grge Dujmovića, donio zaključak da se traži očitovanje Uprave Jadrolinije o isplati razlike naknade plaće za godišnji odmor onima koji su pošli u mirovinu i obiteljima preminulih a koje navedena naknada pripada.
Predstavnik Uprave Jadrolinije Slavko Lončar je rekao da oko isplate razlike naknade plaće za one koji su pošli u mirovinu i obiteljima preminulih ima određenih poteškoća zbog propisa ( po REGOS – u ) ali s obzirom da se radi o manjem broju ljudi da će Uprava i to nastojati nekako riješiti.
Predsjednik NSPPBH je rekao da se Uprava Jadrolinije, ako ima poštene namjere, ne bi služila izrazom “ manji broj ljudi “ već bi danas na sastanak predstavnici Uprave došli sa točnim poimeničnim spiskom te novčanim iznosima za isplatu navedene razlike naknade plaće za godišnji odmor za sve one koji su pošli u mirovinu i za obitelji preminulih koje navedena naknada pripada.
Predsjednik RV Jadrolinije dipl. iur. Tomislav Urlić zatražio je obrazloženje izračuna po kojem se došlo do iznosa iz Sporazuma o naknadi razlike plaće za vrijeme godišnjeg odmora a na to mu je predstavnik Uprave Jadrolinije Slavko Lončar odgovorio da se svatko tko ima nejasnoća u vezi sa time može osobno obratiti Upravi i da će dobiti odgovor vezano za to.
Odvjetnik Srđan Vrdoljak, koji zastupa NSPPBH, upitao je da li su u navedeni obračun iz Sporazuma uključeni pomorski dodatak i akumulirani sati iz paketa koji se isplaćuju. Predstavnik Uprave Jadrolinije Slavko Lončar je odgovorio da su akumulirani sati iz dogovorenog paketa koji se isplaćuju ušli u obračun iz Sporazuma ( do današnjeg sastanka predstavnici Uprave Jadrolinije su tvrdili da ovi sati preraspodjele ne ulaze u ovaj obračun – op. p. ) a da pomorski dodatak ne ulazi u ovaj obračun jer pomorski dodatak predstavlja materijalne troškove a ne naknadu za rad.
Odvjetnik Šulina, koji zastupa Jadroliniju, iznio je stav po kojem pomorski dodatak kao materijalni izdatak ne ulazi u spomenuti obračun naknade plaće za godišnji odmor.
Odvjetnik Srđan Vrdoljak, koji zastupa NSPPBH, replicirao im je kazavši da pomorski dodatak prema odredbama NKUHP predstavlja naknadu za rad koja nije za sve pomorce ista jer se bazira na osnovu radnog mjesta a isplaćuje se pomorcu samo kada je ukrcan na brodu tj. kada radi i da kao takav treba ući u ovaj obračun naknade plaće za godišnji odmor.
Odvjetnik Srđan Vrdoljak, koji zastupa NSPPBH, je istaknuo da bi Jadrolinija uračunavanjem pomorskog dodatka u obračun naknade plaće za godišnji odmor, koji na godišnjoj razini predstavlja relativno mali iznos za Društvo Jadroliniju, mogla postići nagodbu i na taj način izbjeći troškove sudskih sporova i zateznih kamata. Predstavnik Uprave Jadrolinije Slavko Lončar odgovorio je da on za to nema ovlasti niti sredstava.
         Predsjednik NSPPBH je podržao izlaganje odvjetnika Srđana Vrdoljaka pri tom pozvavši se na Prilog IV – “ Pomorski dodatak “ ( prilog NKUHP ) od dana 16.05.2008. koji je dogovoren i potpisan između Društva Jadrolinije, SPH i NSPPBH u kojem je između ostalog pomorski dodatak razvrstan prema radnom mjestu pomoraca, grupi složenosti i prema liniji a u njemu se i navodi da kuharu ukrcanom na brodu “ Lastovo “ zbog izdavanja putničke prehrane pripada dodatak u iznosu od 96,00 kuna umjesto 82,00 kuna. Ova razlika, iako minorna, isplaćuje se kuharu na brodu “ Lastovo “ zbog njegova dodatnog rada i kao takova služi kao dokaz da pomorski dodatak predstavlja naknadu za rad pomoraca te zbog toga mora ući u spomenuti obračun naknade plaće za godišnji odmor.
NKUHP ( Zagreb, 28. srpnja 1988. )


XV. DODACI NA PLAĆU
2. Dodatak na osnovu radnog staža
4. Dodatak za rad noću
9. Pomorski dodatak ( članak 75. )

XVII. DRUGA MATERIJALNA PRAVA
1. Dnevnice ( članak 86 )
2. Naknada za odvojeni život ( članak 87. )
3. Otpremnina kod odlaska u mirovinu
12. Naknada za gubitak osobnih stvari
ZAKON O RADU ( NN 149/09 )
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Članak 60.

(1) Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

 

Ad. 2. Isplata novo akumuliranih sati preraspodjele
Predstavnik Uprave Jadrolinije Slavko Lončar je izjavio da Uprava ima namjeru isplatiti pomorcima novo akumulirane sate preraspodjele iznad 400 sati i da bi sa plaćom za mjesec veljaču Jadrolinija mogla isplatiti razliku naknade plaće za godišnji odmor svim ostalima koji nisu obuhvaćeni dosadašnjom isplatom ili isplatiti novo akumulirane sate preraspodjele iznad 400 sati te je pokušao odluku o odabiru između ove dvije opcije prebaciti na predstavnike RV Jadrolinije i sindikata.
Predsjednik NSPPBH je predložio da se ova granica od “ 400 “ sati preraspodjele ovaj put spusti na “ 200 “ sati a prije ljetne sezone na “ 0 “  sati i da ćemo se na taj način brže riješiti utega akumuliranih sati preraspodjele a što je i odredba NKUHP.
Predstavnik Uprave Jadrolinije kap. Đani Lukšić predložio je da se granica sa “ 400 “ sati podigne na “ 600 “ sati obrazlažući to produljenim boravkom pomoraca kod kuće zbog prekida održavanja međunarodnih linija u vansezonskom periodu, najave ukidanja nekih lokalnih linija u periodu vansezone.
Predstavnici RV Jadrolinije i sindikata ukazali su predstavnicima Uprave Jadrolinije da njihov prijedlog znači da pomorci i dalje moraju kreditirati Jadroliniju sa više svojih mjesečnih plaća a što nije u redu prema pomorcima.
Načelno je dogovoreno da Uprava Jadrolinije dostavi sindikatima svoj prijedlog za rješavanje isplate novo akumuliranih sati preraspodjele na što će sindikati dati svoj pismeni odgovor.

 

Ad. 3.          Isplata  naknade  za  odvojeni  život
Predstavnik Uprave Jadrolinije Slavko Lončar je izjavio da pomorce Jadrolinije ne pripada naknada za odvojeni život jer da isplata naknade za odvojeni život s jedne strane i isplata dnevnica i hranarine s druge strane po svojoj prirodi jedna drugu isključuju i pri tom se pozvao na akte Porezne uprave …. a njegovo mišljenje je podržao i odvjetnik Šulina koji zastupa Jadroliniju.
Replicirao im je odvjetnik Srđan Vrdoljak, koji zastupa NSPPBH, pozivajući se na odredbu
članka 87. NKUHP pri tom iznoseći da Pravilnik o porezu određuje na što se i koliki se porez plaća a u niti jednom dijelu ne određuje koga pripada a koga ne pripada naknada za odvojeni život.

 

NKUHP ( Zagreb, 28. srpnja 1988. )
XVII. DRUGA MATERIJALNA PRAVA

2. Naknada za odvojeni život


 članak 87.


(1) Ako Brodar ima potrebu za radom Pomorca čije je
mjesto stalnog prebivališta izvan mjesta u kojem je
sjedište Brodara, odnosno izvan mjesta rada, isplatit će mu naknadu za odvojeni život.

(2) Naknada za odvojeni život od obitelji utvrđuje se u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno.

 

Ad. 4.          Prevođenje  UOR  na  određeno vrijeme  u  UOR  na  neodređeno  vrijeme
     Predstavnici RV Jadrolinije i sindikata izrazili su nezadovoljstvo zbog neprimjene Odluke o prevođenju UOR sa određenog u UOR na neodređeno vrijeme koja se trebala provesti u djelo koncem 2012. godine.
Predstavnik Uprave Jadrolinije Slavko Lončar izjavio je da primjena Odluke nije ukinuta već da je samo odgođena do daljnjega te je nadodao da će se donesena Odluka primijeniti ako Jadrolinija dobije suglasnost na red plovidbe za dužobalnu liniju “ Rijeka – Dubrovnik “ za ljetnu sezonu 2013.
Ad. 5.          Nastavak pregovora o izmjenama i dopunama NKUHP
       Predstavnik Uprave Jadrolinije Slavko Lončar u svom je izlaganju htio krivnju za odugovlačenje pregovora o izmjenama i dopunama NKUHP i odugovlačenje početka pregovora za izradu KU za djelatnike na kopnu prebaciti sa Uprave Jadrolinije na “ neke druge “.
Replicirao mu je predsjednik NSPPBH kazavši da je Uprava Jadrolinije kriva za odugovlačenje pregovora o izmjenama i dopunama NKUHP jer je za početak ovih pregovora postavila uvjet sindikatima da za pregovarački stol dovedu sve “ male “ brodare a uz to Uprava Jadrolinije nije htjela prihvatiti ideju NSPPBH da se izradi KU za pomorce na nivou Jadrolinije. Predsjednik NSPPBH je napomenuo da je Uprava Jadrolinije također kriva što u Jadroliniji ne postoji KU za zaposlenike na kopnu jer su sindikati prije dvije godine izradili svoj zajednički prijedlog tog KU i predali ga predstavniku Uprave Jadrolinije Slavku Lončaru ali Uprava Jadrolinije do današnjeg dana, po tom pitanju, nije iskazala dobru volju za pokretanje pregovora sa sindikatima.
 Zaključak  predstavnika  NSPPBH:
NSPPBH je već odavno izrazio nepovjerenje u aktualnu Upravu Jadrolinije a za to nepovjerenje nalazi novu potvrdu i u izjavama predstavnika Uprave koje su izrečene na ovom sastanku, na prijedloge predstavnika RV Jadrolinije i NSPPBH vezano uz prava pomoraca i zaposlenika na kopnu u Jadroliniji, a osobito u izjavi predstavnika Uprave Jadrolinije Slavka Lončara: “ Nemam ovlasti niti sredstava za to … “. NSPPBH mora napomenuti da i dalje u sjedište NSPPBH anonimno pristižu kopije nelogičnih računa servisera koji su fakturirani Jadroliniji a iz kojih se u “ najmanju ruku “ iščitava nastavak neracionalnog poslovanja u Jadroliniji a možda će uskoro netko od nadležnih državnih tijela u tome pronaći i neke druge elemente. Čudno je da se ima ovlasti i sredstava za rješavanje ovih računa a da se nema za minimalno podizanje iznosa hranarine i normativa za pitku vodu u PVC ambalaži za pomorce u Jadroliniji !? NSPPBH smatra da je pomorcima i zaposlenicima na kopnu u Jadroliniji do dolaska nove Uprave svaki sljedeći dan crnji od prethodnog i u tom smislu NSPPBH iščekuje skori izbor nove Uprave koja će znati Jadroliniju nadograditi i povesti u budućnost kao modernu i uspješnu europsku pomorsku kompaniju.
Pozdrav svima uz slogan “ Tancam ja ma ćeš i ti “.
Predsjednik

__________________

                                                                         ( kap. Grgo Dujmović )
Split, 20.01.2013.

 

Last modified: 04.11.2019