BILJEŠKE SA SASTANKA u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, 25.09.2014.

10.11.2014

BILJEŠKE SA SASTANKA

Na poziv NSPPBH-a, a pod pokroviteljstvom NHS-a i gosp.Krešimira Severa ,dana 25.09.2014.

održan je sastanak u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, na temu problematike prekovremenih sati rada, s početkom u 8 i 30 sati. Na navedenom sastanku sudjelovali su sljedeći .Ministar pomorstva prometa i veza gosp. Siniša Hajdaš Dončić.
Ministar rada i mirovinskog sustava gosp.Mirando Mrsić.
Pomoćnik Ministra pomorstva prometa i veza gosp. Igor Butorac.
Pomoćnica Ministra rada i mirovinskog sustava gospođa Marina Gašpar Lukić.
Presjednik Unije Nezavisni Sindikata gosp.Krešimir Sever.
Presjednik Nsppbh-a gosp.Nediljko Bulić.
Podpresjednik Nsppbh-a gosp. Tomislav Urlić.

Sastanak je otvorio Ministar Mirando Mrsić i dao uvodnu riječ gosp.Krešimiru Severu. Sever je pozdravijo sve prisutne, te dao riječ predstavnicima Nsppbh-a, uz pojašjenje da su predstavnici Nsppbh-a inicjatori navedenog sastanka, te da su oni najbolje upućeni u cjeli slučaj.

Predstavnici Nsppbh-a upoznali su sve sudionike sastanka sa problematikom velikog broja sati koje odrade pomorci na brodovima nacjonalnog brodara, te načina plaćanja sati predraspodjele.

Izemđu ostalog upozorili su na red plovidbe u kojem nisu predviđene pauze za odlazak posada brodova na doručak,ručak i večeru, te ukidanje Mornara van sezone na brodovima gdje se mornari nalaze u formaciskom sastavu.

Ministar Mrsić predložio je kao jedno od mogućih rješenja velikog broja sati , banku sati rada ,koja se predviđena novim ZOR-u.

Predstavnici Nsppbh-a su naveli da nisu do kraja upoznati sa novom odredbom ZOR-u,te da će razmotriti naknadno i tu mogućnost. Napomenuli su da se u Jadroliniji i do sada , na neki sličan način ,a po NKU-u ,sati predraspodjele prenose iz jedne godine u drugu, do početka sezone.

Marina Gašpar Lukić je pojašnjavajući banku sati, iznjela da treba odvojiti sate rada od radnog vremena, te na taj način dovesti radno vrijeme u zakonske okvire.

Predstavnici Nsppbh-a su pojasnili da to baš i nije moguće sprovesti, jer svi pomorci koji sudjeluju na ukrcaju putnika i vozila, ujedno čine i plovidbenu stražu, stoga nema načina da se odvoji rad od radnog vremena. Napomnjeno je da se pomorcima i do sada piše prekid jednom dnevno, ako traje duže od dva sata, a da se u tim prekidima koji nisu plaćeni u većini slučajeva vrši redovito održavanje broda, kao i ukrcaj goriva, vode i redovne vježbe.

Nsppbh-a predstavnici su naglasili da je Hrvatska potpisnica MLC-e Konvencije, te se je opredjelila za sate odmora ( 6 +4 ), a konvencija je iznad ZOR-u i NKU-a te ne postoji mogućnost razdvajanj radnog vremena.

Pomoćnik Ministra Igor Butorac je iznio da se najveći broj sati rada stvara na međunarodnim linijama.

Predstavnici Nsppbh-a su naveli da se veliki broj sati rada ostvariva na lokalnim linijama, stoga jer na lokalnim linijama posade brodova u većini slučajeva rade koliko i brod po plovidbenom redu, a što je lako provjerivo iz plovidbenog reda.

Ministar Siniša Hajdaš Dončić pitao je predstavnike Nsppbh-a dali imaju kakav prjedlog za rješenje pitanja radnog vremena.

Nsppbh-a predstavnici su naveli da su predhodnoj Upravi kao i sadašnjoj uputili prijedlog paušalnih plaća, takozvani Pilot Program i cijelu dokumentaciju koju su predhodno usuglasili sa predstavnicima Sindikata Pomoraca Hrvatske.

Igor Butorac je rekao da bi paušalne plaće zahtjevale dodatne financiske izdatke za Jadroliniju,te da bi to dovelo u pitanje i Jadroliniju i očovanje radnih mjesta.

Nsppbh-a je naveo da pravilnim načinom obračuna radnog vremena i svih primanja pomoraca, se ne bi znatno povećali financiski izdatci za plaće, te da bi svi bili zadovoljniji nego do sada.

Ministar Dončić je dao prjedlog načina rješavanja problema sati rada kroz pregovore o novom NKU-a za pomorce.

Nsppbh-a predstavnici su dodali da su upravo pregovori o NKU-a ,zapeli na plaćama i radnom vremenu,te da ne očekuju da će se to pomaknut sa mrtve točke u skorije vrijeme , s obzirom na ažurnost svih brodara koji sudjeluju u pregovorima.

Ministar Dončić je naveo da sve strane trebaju nastaviti pregovore u što skorije vrijeme, te da će i njegovo Ministarstvo pomoći u pregovorima za potpisivanje novog NKU-a.

Predstavnici Nsppbh-a su naveli da se ne poštuju sva prava pomoraca ni iz važećeg kolektivnog ugovora i ZOR-u.

Na kraju sastanka predstavnici Nsppbh-a upozorili na jako male kojeficjente pomoraca, s obzirom na odgovornost posla kojeg obavljaju , a u usporedbi sa nekim poslovima na kopnu ,te da se ta razlika još više povećava kroz prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta radnika na kopnu.

Sastanak je završio u 10 i 30 sati.

U Splitu 03. 11. 2014.g

PRESJEDNIK NSPPBH-a

NEDILJKO BULIĆ

 

Last modified: 04.11.2019