Svi skupa..

06.06.2015

                       Z A P I S N I K

 

 

sa okrulgog stola održanog dana 27.05.2015. godine, u prostorijama Radničkog vijeća u Upravnoj zgradi Jadrolinije, društva za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Riva 16, Rijeka, s početkom u 11,00 sati.

 

NAZOČNI:

Tomislav Urlić, Nediljko Bulić, Neven Predovan, Dragomir Mucić, Predrag Brazzoduro, Krešimir Sever, Pavao Komadina i Milkica Ilijašić

 

Zapisničar: Milkica Ilijašić

 

 

Tomislav Urlić pozdravlja nazočne i otvara sastanak. Utvrđuje da se pozivu za sastanak nisu odazvali pozvani članovi Uprave Jadrolinije, članovi Skupštine Jadrolinije, kao ni, ministar Mirando Mrsić.

Zahvaljuje Predsjedniku NHS i Glavnom tajniku SPH na podršci koju ukazuju Radničkom vijeću u pokušaju rješavanja nagomilanih problema unutar Jadrolinije.

Osvće se na skup radnika održan u Rijeci, Zadru i Splitu i izlaganje Predsjednika Uprave Alana Klanca o izuzetno dobrim rezultatima poslovanja u 2014. godini i napominje da Jadrolinija nikada nije ni u proteklim godinama poslovala sa gubitkom. Izražava nezadovoljstvo načinom na koji je Predsjednik Uprave Jadrolinije članove Radničkog vijeća i sindikalne predstavnike nazvao “huškačima koji rade protiv interesa Jadrolinije, iz svog osobnog koristoljublja”. Kako je Predsjednik Uprave u više je navrata (provjerljivo u zapisnicima sa sjednica Radničkog vijeća) sebe nazvao većim sindikalistom od bilo koga od nas, nameće se pitanje svrstava li i sebe također među “huškače i tezgare”, kako je nazvao članove Radničkog vijeća i sindikalne predstavnike. Koristoljublje je lako provjerljivo kroz imovinske kartice, bilo nosioca imovinske kartice ili  njihovih supružnika.

Žalosti činjenica da bez argumenata i nestručnim izjavama ne želi učiniti ništa za uspostavljanje boljeg dijaloga sa socijalnim partnerima koji će u konačnici značiti napredak za sve radnike i Jadroliniju.

 

Tomislav Urlić naglašava :

 

                                           T E M E  S A S T A N K A

 

 

–   Male i nedovoljne za minimum normalnog življenja, plaće nekorigirane od travnja 2008. godine, neusklađene sa minimalnom brutto plaćom Republike Hrvatske, neodgovarajuća naknada za hranarinu i pomorski dodatak

–    NKUHP, stalno i uporno prolongiranje pregovora, koje traje već godinama, neispunjavanje obveza iz postojećeg NKUHP, kao i odbijanje izrade KU za radnike na kopnu

–    Nesnalaženje menadžmenta Jadrolinije na području u održavanju međunarodnih linija i ukidanje dužobalne linije, što znači gubitak radnih mjesta i to velikog broja na brodovima i kopnu

–    Neadekvatni uvijeti življenja i rada na brodovima, koji su izravno ili neizravno odgovorni za razne bolesti i narušavanje zdravlja pomoraca.

i prepušta riječ ostalim sudionicima sastanka.

Predrag Brazzoduro smatra da su oduvijek radnici Jadrolinije imali premekan odnos spram Uprava Jadrolinije. Naglašava da je postojeći Kolektivni ugovor arhaičan i pripada prošlom stoljeću. Napominje svoje učestalo zazivanje u organiziranju puno oštrijih akcija. Smatra da su odnosi radnik – Uprava znatno narušeni i da Uprava Jadrolinije namjerno i smišljeno prejeducira blaćenje sindikata kroz novine.

Tomislav Urlić ističe da je Radničko vijeće tražilo i iniciralo niz sastanaka sa Upravom u pokušaju rješavanja postojećih nepravilosti kršenja pozitivnih propisa Republike Hrvatske , ali sad očekuje od sindikata dogovornu najavu štrajka, ako se ne uspostavi socijalni dijalog koji će zaštititi sve radnike.

Krešimir Sever iznosi kako su dugo uključeni u procese koji se događaju u Jadroliniji. Smatra da je vrijeme pregazilo postojeći Kolektivni ugovor. Upravljanje državnim poduzećima kao i njihova imovina moraju imati nadzor držvnih institucija, stoga je neprihvatljivo nepojavljivanje resornog ministra kao i Uprave, na poziv Radničkog vijeća koje pokušava skrenuti pozornost na ozbiljno kršenje zakona i prava radnika. Ako je postojala volja bilo je dovoljno vremena za socijalni dijalog, a ovako sve upućuje na bahatost i aroganciju nedodirljivih. Smatra da je sastanak zamišljen kao dogovor i ozbiljan razgovor o gušenju animoziteta stvorenih unutar Jadrolinije. Neodazivanje pozvanih ministara ukazuje na to kako su uigrana ekipa kojoj nije stalo do stvarnog rješavanja problema, nego borba za ostanak na vlasti. Napominje kako Uprava Jadrolinije, nakon neodazivanja na ovaj sastanak ne može odgovornost  za akcije koje će uslijediti prebacivati na nikoga osim na sebe same, jer  su svojim postupkom pokazali da nije bilo volje ni želje za socijalnim dijalogom. Za razliku od kolege Brazzodura, smatra da su za sada ove akcije dobar početak da se pokaže Vlasti i Upravi da sve funkcionira zahvaljujući ljudima koji rade unatoč kršenju zakona.

Isključivu krivnju za sve moguće posljedice snosi Uprava Jadrolinije, resorni ministar, a samim tim i Vlada, jer je problemi  puno širi nego što oni žele priznati. Tvrdnje iznesene u novinama od strane Predsjednika Uprave ne stoje jer, najave štrajka nije bilo.

Neven Predovan ističe da Jadrolinija nikada nije organizirala štrajk isključivo strpljivošću i požrtvovnošću pomoraca. Napominje da je Uprava pokazala bahatost neodazivanjem na sastanak. iznosi da su primanja puno manja unatoč hvalospjevu Predsjednika Uprave o dobrom poslovanju.

Citira Predsjednika Uprave koji tumači da se Jadrolinija ne može naći u Zakonu o radu, jer je specifična. Krše se sve konvencije, ZOR, Pravilnik o održavanju straže. Svojim negativnim stavom spram socijalnih partnera pokazuje neuvažavanje istih.

Tomislav Urlić navodi kako je Jadrolinija s trenutnim sustavom plaća u suprotnosti s kolektivnim ugovorom, Konvencijom o radu pomoraca, Zakonu o radu itd. Navodi kako prema Konvenciji koju je ratificirala Republika Hrvatska dnevni odmor pomorca iznosi 6 sati plus 4 sata, te da je ista po pravnoj snazi nesporno jača od zakona. Navodi kako, ukoliko se pogleda odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja, one ponovno pozivaju na Konvenciju. Navodi kako čak i u Zakonu o radu koji je minoran u odnosu na Konvenciju, ima drugačije uređeno radno vrijeme od onog koje se primjenjuje sada.

Nediljko Bulić predlaže da se uputi prijedlog Upravi za povećanjem plaća. Uprava je odbacila izrađene tablice isplata paušalnih plaća, koje zamjenjuje Pravilnikom o nagrađivanju, koji je još uvijek u izradi i čuva se kao poslovna tajna, iako je trebalo Radničko vijeće biti sa njim upoznato.  Predsjednik Uprave na skupovima radnika iznosi podatak, koji potvrđuje Izvršna direktorica za operativne poslove kako je pomorcima u 2014. godini isplaćeno 30.000 prekovremenih sati manje, ali ne uvažava, da su isplaćene plaće manje nego predhodne godine. Ne želi prihvatiti činjenicu da Konvencija ne poznaje višekratno radno vrijeme. Predsjednik Uprave ne priznaje činjenicu da su zarađeni sati preraspodjele isplaćeni pomorcima ne dobrohotnošću Uprave, već sudskom odlukom. Iznosi činjenicu da je prijem radnika na kopnu, nakon dugog niza godina okončan i da su  radnici dobili Ugovore o radu na neodređeno vrijeme, ali ostao je zasjenjen odlukom o prijemu radnika koji su zaposleni u Jadroliniji dolaskom na vlast nove Uprave, također na neodređeno vrijeme, iako su tu tek godinu dana. Smatra da je to za ljude koji se u sustavu Jadrolinije nalaze puno više godina bezobrazna diskriminacija. Naglašava da brodovi rade sa minimumom posade i bez sustava održavanja.

Dragomir Mucić započinje izlaganje citatom Predsjednika Uprave ” obećavam da ja neću biti onaj koji će zabiti zadnji čavao u dužobalnu liniju” i napominje kako je to prvo neispunjeno obećanje, kao i mnoštvo sa njim održanih sastanaka sa kojih obećanja i dogovori  nisu ispoštivani.

Ne priznaje iznesen podatak od strane Uprave da brod koji je u explataciji čini veći trošak nego brod koji ne plovi. Ističe kako je zadnje povećanje plaća bilo 2008. godine i uporno se krši odluka Vlade republike Hrvatske o minimalnoj brutto plaći, pa je omje koeficijenata plaća pomoraca umjesto 1,00:4,00 prema važećem Kolektivnom ugovoru sveden na omjer 1,00:3,10. Socijalni partneri u Jadrolinij čine sve na izradi novog Kolektivnog ugovora kako bi zaštitili radnike, Jadroliniju i spriječili nelojalnu konkurenciju u odnosu na hrvatske pomorce, ali na žalost opstrukcija Predsjednika Uprave opravdava se činjenicom da sindikati, kako on izjavljuje pokušavaju “tezgariti” i ucjenjuju Upravu .

Naglašava da više ne smijemo zatvarati oči pred problemima, jer je negiranje ozbiljnosti situacije od strane Uprave prevršilo svaku mjeru.

Iznosi digresiju kako niti na jedan sastanak koji je održan između Predsjednika Uprave i zapovjednika i upravitelja Jadrolinije on nije pozvan.

 

Pavao Komadina ističe kako je njegov posao kao Predsjednika Nadzornog odbora Jadrolinije nadzirati rad Uprave i nikako ne može biti partner u razgovoru. Odlučno izjavljuje, da će učiniti sve da dođe do razgovora između socijalnih partnera i Predsjednika Uprave. Podaci govore da je Jadrolinija dobro poslovala i dobro odradila posao, ali ističe zahvaljujući ljudima koji je čine. Treba učiniti sve da se spremno uđe u 2017. godinu. Puštanje u promet cesta, na žalost su smanjile broj putnika na brodovima i smanjili financijsku likvidnost održavanja dužobalne linije.

Naglašava da će na sjednicu Nadzornog odbora uvrstiti sve izneseno na današnjem sastanku i tražiti očitovanje Uprave. Posebno izjavljuje da će poticati Upravu da se nastave socijalni dijalozi i da se hitno rješavaju izneseni problemi.

Tomislav Urlić ističe da najveću odgovornost snose pomorci, jer krše Zakon o radu, Pravilnik o održavanju straže, Pravilnik SUS-a, MLC konvenciju, na svoju štetu, što se manifestira kroz sve češća oboljenja pomoraca, te nemogućnosti produžavanja liječničke svjedodžbe, bilo zbog kardio vaskularnih oboljenja, povišenog krvnog tlaka i šećera, stresa na radnom mjestu i inih bolesti. Na mnogim brodovima nema stanke za konzumiranje obroka, da ne spominjemo  nemogućnosti kupnje kvalitetnih namirnica, te njihove pripreme za ishranu. Nedovoljan i neadekvatan smještaj na brodovima, gdje pomorci spavaju u iznajmljenim prostorima ugostiteljskih objekata na brodovima. Predsjednik Uprave često govori o hranarini kao primanjima, što je nedopustivo, kad znamo da su to materijalni troškovi poslodavca.

Radnici na kopnu su pod stalnim pritiskom i učestalim stresom zbog slabog i nestručnog organiziranja poslovnih obaveza koje moraju izvršavati, nezadovoljni sistematizacijom i tvrtkom koja ju je izrađivala i koja je usvojena bez suglasnosti Radničkog vijeća, nekorektnim odnosom Uprave prema njima nuđenjem odlazka u mirovinu bez jasno definiranih parametara za izračun otpremnine i postupaka isplate ostalih prava koja iz toga proizlaze, također bez mišljenja i suglasnosti Radničkog vijeća i nepotpisivanja novih Ugovora o radu sa radnicima koji su neraspoređeni i samim tim, bez svoje krivice dovedeni u nepovoljniji položaj od ostalih radnika.

 Nediljko Bulić kada se počne vrednovati rad Jadrolinija može napredovati, a sada se daje maksimum od strane radnika, za to dobivaju minimum.

Dragomir Mucić očekuje od Predsjednika Nadzornog odbora da svojim autoritetom učini sve da se okonča Kolektivni ugovor za pomorce i da se konačno započnu pregovori o Kolektivnom ugovoru za radnike na kopnu, i da se konačno privede kraju.

Predrag Brazzoduro osvrće se  na tumačenje  Predsjednika Uprave i izjavljuje kako je njegovo tumačenje posve krivo, jer prema zakonu isto radno mjesto ne može biti različito plaćeno. Žalosno je da su savjeti koje prima od vanjskih agencija netočni i nezakoniti, a za njih Jadrolinija na štetu radnika plaća.

Neven Predovan ukazivanje na nelogičnosti, nikako nije uplitanje u politiku vođenja poduzeća.

Krešimir Sever napominje kako ova Uprava nema razumjevanja, niti je pokazuje. Normalne posljedice nečinjenja su odgovornost koju snosi Uprava, kao i Nadzorni odbor koji je trebao pratiti i nadgledati situaciju, poslovanje, dotok i trošenje novaca.

Zapanjuje razina bahatosti i ignorancije Predsjednika Uprave  prema ljudima koji mu donose zaradu.

Nadzorni odbor treba postaviti pitanja i povesti računa zašto se plaća vanjska agencija, kada sigurno postoje ljudi unutar Jadrolinije koji imaju dovoljno iskustva i zanja. Tko je ta Uprava koja može sve te skupe nelogičnosti dozvoliti i riskirati skupe sudske postupke. Kod pokretanja postupka za nesavjesno poslovanje uprava snosi sve troškove proizašle iz toga.

Tomislav Urlić sugerira Predsjedniku Nadzornog odbora iniciranje kontrole enormnih putnih troškova Uprave i kakvom se dobrobiti za Jadroliniju oni mogu opravdati.

Pavao Komadina ističe da je do tih podataka vrlo jednostavno doći, i izjavljuje da će to svakako učiniti.

Zaključak po okončanju sastanka je nastavak zajedničkih akcija, sa ciljem ostvarivanja prava koja proizlaze iz zakona Republike Hrvatske, za bolju budućnost Jadrolinije i njene zadovoljne radnike. Zapisnik sa sastanka bit će proslijeđen tisku sa čime je i upoznat Predsjednik Nadzornog odbora Jadrolinije.

 

 

 

Sastanak je završio  u 13.30 sati.

Last modified: 04.11.2019