ODRŽAN SASTANKA NSPPBH I UPRAVE JADROLINIJE

10.10.2016

CRTICE SA SASTANKA NSPPBH I UPRAVE JADROLINIJE

Sastanak je održan u Rijeci 07.10. 2016.g u uredu Predsjednika Uprave s početkom u 11.00 sati.
Na sastanku su sudjelovali Predsjednik NSPPBH, gosp. Petar Grubišić, Povjerenik NSPPBH, gosp.Nediljko Bulić, Predsjednik Uprave Jadrolinije, gosp. Alan Klanac, Rukovoditelj Pravne službe, gosp. Goran Frković i Izvršni Direktor za Ljudske Resurse, gosp. Dalibor Čandrlić.

Teme sasatanka su bile slijedeće:

Ukidanje protokola o kolanju i evidentiranju sati rada broda.
Potpisivanje novog  NKU za pomorce.
Početak pregovora KU za kopno.
Nastavak primanja pomoraca i radnika na kopnu u stalni radni odnos.
Usklađivanje kojeficjenata šalterskim djelatnicama.
Povećanje plaća.
Isplata Božićnice i Regresa.
Priprema Jadrolinije za nadolazeću liberalizaciju tržišta i koncesioniranje.

Sastanak je otvorio Predsjednik Nsppbh, gosp. Petar Grubišić, koji je pozdravio sve prisutne i naglasio, da je časnu dužnost Predsjednika Nsppbh prihvatio iz razloga da se neke stvari promjene na bolje te da se pokuša otvoriti dijalog između Uprave i Sindikata, a sve to za dobrobit svih zaposlenika i opstanka Jadrolinije kao cjelovite.
U nastavku gosp. Grubišić je naveo da bi trebalo početi pregovore i razgovore glede navedenih otvorenih pitanja i da bih volio čuti mišljenje Uprave o navedenim pitanjima.

Grubišić navodi, da pitanje evidentiranja sati rada, po njemu i članovima sindikata kojeg predstavlja i ostalih pomoraca koji nisu njegovi članovi, naprosto nije u redu i kosi se sa svim trenutno važećim zakonskim propisima i odredbama.

Gosp. Alan Klanac navodi da vrijeme broda vezano za plovidbeni red, a rada pomoraca je vezan za rad broda, te da Zapovjednik broda definira radno vrijeme.
Gosp. Klanac navodi da su pomorci ukrcani 7 ili 15 dana na brod 24 sata, ali da to ne zanači i da rade 24 sata, navodi da su Zapovjednik i Upravitelj odgovorni 24 sata.
Gosp. Klanac navodi da je protokol o plaćama definirao na koji se način obračunavaju plaće, i do tada se nije znalo kako se obračunavaju plaće, i da sa novim načinom obračunavanja plaća neki dobivaju manje plaće, a isto tako neki dobivaju veće plaće.

Gospodin Bulić navodi da se ne može složiti sa činjenicama koje je iznio gosp. Alan Klanac, iz razloga što su Zapovjednici  uvijek do sada potpisivali evidenciju sati rada pomoraca na broduali da su se    često  sati rada  rada pomoraca križali , a bez predhodnih  konzultacija sa Zapovjednikom. Gosp. Bulić kaže da se slaže sa činjenicom da su Zapovjednici i Upravitelji odgovorni 24 sata, ali je i naveo da na većini brodova posada nema smještaj i Kuhara i da rade koliko i brod, a kada brod stane rade na održavanju broda i čuvanju broda. Bulić navodi da su se plaće obračunavale sukladno važećem Kolektivnom ugovoru, te da se pisao samo jedan prekid u toku jednog dana i to ne kraći od dva sata. Bulić navodi da se ovakvim načinom izračuna plaća kako se sada provodi, krše odredbe ZOR, NKU i MLC Konvencije, te da se treba pronaći rješenje koje bi bilo prihvatljivo svima.

Obadvije strane složne su da se treba što prije nastaviti pregovore za novi NKU, i da se treba kroz njega riješiti pitanje plaća, ali i ostala pitanja vezana za NKU. Imajući na umu da će u budućnosti jedini korektiv u provođenju NKU, biti sindikati.

Na pitanje gosp. Petra Grubišića o početku pregovora za KU za radnike na kopno, gosp. Klanac navodi da iz dosadašnjih razgovora sa gosp. Mucićem, nije siguran  što time dobiva Uprava i zaposlenici na kopnu, te da je pitanje radnika na kopnu  rješeno kroz Zakon o Radu, kao i da su radnicima na kopnu povećane plaće za razliku od pomoraca.

Gosp. Bulić navodi da na primjeru šalterskih djelatnika koji rade isti posao za različiti koeficjent je potreban KU za kopno, jer je po starim sistematizacijama postojao šalterski djelatnik 1. i šalterski djelatnik 2, a što nije slučaj sada, jer je već nekoliko puta mjenjana sistematizacija i nigdje više po sistematizaciji nije predviđen šalterski djelatnik 1 i 2. Bulić navodi da za izjednačavanje kojeficjenata za šalterske djelatnike ne iziskuje neke ogromne troškove za poslodavca, a zaposlenici će biti zadovoljniji. Bulić je naveo da koliko je njemu poznato, plaće šalterskim djelatnicima nisu povećavane od zadnjeg povećanja 2008.g. isto tako navodi da koliko je njemu poznato, nekolicina zaposlenika u Kadrovskoj službi nedavno je prebačena u veće platne razrede, kao i pojedini Rukovoditelji i Voditelji u Upravnoj zgradi.

Gosp. Dalibor Čandrlić navodi da bi šalterski djelatnici trebali biti zadovoljni sa svojim plaćama i koeficijentom, zato što on sada ima velikih problema koga od njih poslat na prekid, jer bi svi oni htjeli ostati raditi i za razliku od pomoraca, radnike za šaltere je lako naći. Čandrlić se slaže da ljude treba zadržati i iz socijalne komponente, smatra isto tako da ne mora značiti da radnice koje rade duži niz godina uvijek moraju biti i bolje od novozaposlenih.

Bulić napominje da svako poduzeće vrijedi onoliko koliko vrijede njegovi djelatnici i da se ne smije zanemariti iskustvo zaposlenika, koje je jedno od najvažnijih uvjeta na bilo kojem natječaju.

Gosp. Klanac napominje da su pitanje koeficjenata primili na znanje i da će viditi što mogu učiniti  po tom pitanju, te da se nada da će i sindikati ubuduće u nekim pitanjima podržati Upravu.

Na pitanje gosp. Petra Grubišića o nastavku primanja pomoraca i radnika na kopnu u stalni radni odnos, gosp. Alan Klanac je rekao da će vidjeti stvarne potrebe i da će više znati kroz mjesec dana, ali načelno nemaju ništa protiv primanja ljudi za stalno.

Na pitanje o povećanju plaća, gospodin Klanac navodi da će se boriti za povećanje plaća zapovjednicima do 30 %.

Grubišić smatra da će Zapovjednici biti oduševljeni sa povećanjem od 30%, ali što sa ostalima.
Gosp. Klanac navodi da prema izvješću Croing agencije, ostali pomorci su preplaćeni 30%, u odnosu na tržišne uvjete.
Grubišić smatra da će to imati utjecaj na radni odnos ostalih pomoraca i da se terba svima paralelno povećavati plaće.
Bulić navodi da ti iz croing agencije i nisu najbolje upućeni u situaciju u Jadroliniji, iz razloga što Mornari i Mladići Kuhinje i Sobe su ispod državnog minimuma, a kormilari imaju neto plaću oko 3100 kn.
Gosp. Klanac je naveo da će se naj vjerovatnije isplatiti 1000 kn nagrade, a da Božićnicu i Regres u ovakvim uvjetima ne može isplatiti , a za to nema ni zakonske obveze. Napominje da  nova  zaštitna odjeća vrijedna 19 000 000 kn ..

Bulić navodi da nema ni zakonske prepreke za isplatu, a da pamti i da se za vrijeme Rata kada je financijska situacija bila puno gora isplaćivala Božićnica. Ne vidi razloga zašto se sada ne bi isplatila Božićnica i Regres nakon rekordne sezone koju su odradili svi djelatnici profesionalno, a imajući na umu da je u pojedinim zvanjima bilo i manjka ljudi.

Gosp. Grubišić postavlja pitanje, što Uprava poduzima po pitatnju nadolazeće liberalizacije tržišta?
Gosp. Klanac iznosi da se čeka na izbor trećg  člana NO, te da će se odmah potom potpisati ugovor o gradnji novog broda tipa Postira, te se razmišlja o nabavki trajekata do 100 auta, nabavka broda za međunarodne linije i početak gradnje broda za RO-PAX za pučinske otoke.

Na kraju sastanka Presjednik Nsppbh, gosp. Petar Grubišić i Presjednik Uprave Jadrolinije, gosp. Alan Klanac, izrazili su zadovoljstvo sa provedenim sastankom i složili se da ovo bude temelj budućim razgovorima.

Sastanak je završio u 12.30 minuta.

 

Šibenik, 09. 10. 2016.g.

Last modified: 04.11.2019