IZBORNO POVJERENSVO ZA N.O PROGLASILO POBJEDNIKA IZBORA

11.11.2016

Z A P I S N I K

 

sa 4. telefonske sjednice Izbornog odbora za izbor predstavnika radnika u Nadzorni odbor Društva Jadrolinija Rijeka održane dana 28. listopada 2016. god.

 

SUDJELOVALI :

Ivica Jurac, Dario Jurjević, Nenad Peran, Pavo Kanjuo, Matej Trinajstić, Vedran Horvat, Neven Predovan, Mladen Bozić, Milkica llijašević

 

DNEVNI RED:

1.Usvajanje dnevnog reda

2.Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice

3.Proglašavanje konačnih rezultata izbora predstavnika radnika u Nadzorni odbor Jadrolinije

4.Objava konačnih rezultata izbora

5.Razno

Ad. 1)     Usvojen dnevni red

Ad. 2)  Usvojen zapisnik sa predhodne sjednice

Ad. 3) Članovi Izbornog odbora dostavili su elektroničkom poštom svoju odluku o izboru predstavnika radnika u Nadzorni odbor Jadrolinije. Većinom glasova uz dva suzdržana i dva protivna glasa, temeljem čl.147. st.1i 2 Zakona o radu, Nediljko Bulić proglašen je izbornim pobjednikom na izborima odrzanim 13. i 14. listopada 2016. godine. te se isti izabire kao predstavnik radnika u Nadzorni odbor Jadrolinije.

Ad. 4) Temeljem prebrojavanja glasačkih listića objavljujemo slijedeće konačne rezultate izbora:

 

Mogućnost da biraju imalo je 1712 radnika Jadrolinije. Za provođenje izbora štampano je 1730 glasačkih listića.

Glasovanju za predstavnika radnika u Nadzorni odbor Jadrolinije, dana 13. i 14. listopada 2016. godine, pristupilo je 844 radnika od 1712 radnika sa pravom glasovanja, što čini 49,30 °/» radnika koji su pristupili glasovanju.

Ad. 5) Traženo je mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva pomorstava, prometa i infrastrukture temeljem kojih su zakonski otklonjene nedoumice u kojima se je našao lzborni odbor i koji u prilogu zapisnika prilažemo. Temeljem utvrdenih činjenica i navedenog mišljenja proglašen je pobjednik provedenih izbora za predstavnika radnika u Nadzorni odbor Jadrolinije.

 

Predsjednica lzbornog odbora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijeka, 17. listopad 2016. godine

 

IZBORNO POVJERENSTVO

JADROLINIJA  RIJEKA

 

 

 

MINISTARSTVO RADA I

MIROVINSKOG SUSTAVA

 

 

Poštovani,

 

Radničko vijeće JADROLINIJA Rijeka je imenovalo Izborno povjerenstvo koje je u skladu s čl.12 Zakona o Jadroliniji i čl. 31 Statuta Jadrolinije Rijeka raspisalo izbore za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Jadrolinije.

Predmetni izbori su odrżani 13. i 14. Listopada 2016. godine, a na istima su sudjelovala petorica kandidata. Dvojica kandidata su dobila najviše glasova i to svaki je dobio  jednak broj  glasova, odnosno  293.

Budući da Zakon o Jadroliniji kao niti Statut ne predviđa situaciju kada na neposrednim izborima dvojica kandidata dobiju jednak broj glasova, molimo Vas za potvrdu pravnog mišljenja da u ovom slučaju treba postupiti sukladno čl. 147 Zakona o radu ( a u svezi s čl. 164 Zakona o Radu) koji propisuje:

Ako u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izabran je kandidat koji je duže neprekidno zaposlen kod poslodavca. “;

Jedan od dvojice kandidata koji su dobili isti broj glasova bio je na odsluženju vojne obveze od 13.05.1996. godine pa do 18.02.1997. godine. Na posao se je vratio u roku kraćem od mjesec dana po prestanku vojne obveze sukladno čl. 225 Posebnih odredbi u svezi s vojnom obvezom

Kako se služenje vojne obveze smatra mirovanjem, a ne prekidom radnog odnosa taj bi djelatnik bio duže neprekidno zaposlen kod poslodavca, pa vas molimo i za potvrdu mišljenja, da li služenje vojne obveze predstavlja prekid ili mirovanje prava iz radnog odnosa.

Konačne rezultate provedenih izbora potrebno je objaviti na svim oglasnim pločama Jadrolinije sa danom 25. listopadom 2016. godine.

Zbog  poštivanja  zakonskog roka objave rezultata molimo za žurni odgovor.

 

Predsjednica lzbornog odbora

 

 

 

 

TUMAČENJE : MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

 

Poštovana,

 

Odredbom članka 164. Zakona o radu propisuje se, da se predstavnik radnika u organu poslodavca bira na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće koje bi toga predstavnika imenovalo radi ostvarivanja prava radnika na zastupljenost u članstvu organa koji nadzire vođenje poslova kod poslodavca.

Obzirom na to da se slobodni i neposredni izbori za predstavnika radnika u organu poslodavca, provode u onome postupku, kojega Zakon o radu propisuje za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana, mišljenja smo da se odredba članka 147. stavka 1. i 2. Zakona o radu o načinu utvrđivanja rezultata izbora kada se bira jedan predstavnik radnika, a dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, primjenjuje i u slučaju utvrđivanja rezultata izbora za predstavnika radnika u organu poslodavca.

U povodu Vašeg dodatnog upita o izboru kandidata koji je duže neprekidano zaposlen kod poslodavca, napominjemo i to, da je odredbom članka 224. stavka 1. Zakona o radu propisano da za vrijeme obavljanja dužnosti i prava državljana u obrani u skladu s posebnim propisom, radniku prava i obveze iz radnog odnosa miruju. Mirovanje radnog odnosa radnika ne znači prestanak njegova radnog odnosa, stoga se niti vrijeme mirovanja ne smatra prekidom razdoblja rada kod poslodavca kada je za stjecanje prava iz radnog odnosa vamo prethodno neprekidno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem.

 

S poštovanjem,

Last modified: 04.11.2019