RADNIČKO VIJEĆE IDE DALJE

11.09.2017

Poslovni broj: 27 P-28/17-14

 

 

 

 

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

P R E S U D A

 

Županijski sud u Zagrebu, kao sud prvog stupnja, u vijeću sutkinja Nike Grospić Ivasović, predsjednice, Slavice Garac i Lidije Jelavić, članica, u pravnoj stvari tužitelja Sindikata pomoraca Hrvatske /OIB 68681199202/, Rijeka, Krešimirova 4 zastupanog po punomoćnici Dorotei Zec, dipl. pravnici u Sindikatu pomoraca Hrvatske protiv prvotuženika Radničkog vijeća Jadrolinija Rijeka, Rijeka, Riva 16 i drugotuženika Izbornog odbora za provođenje izbora za radničko vijeće u Jadroliniji Rijeka, Rijeka, Riva 16, oboje zastupani po punomoćnicama Angeliki Rajačić Bonifačić i Sanji Gelić, odvjetnicama u Zajedničkom odvjetničkom uredu Angelika Rajačić Bonifačić i Sanja Gelić iz Rijeke, radi poništenja redovitih izbora za radničko vijeće, nakon glavne i javne rasprave zaključene dana 05. rujna 2017. u prisutnosti punomoćnice tužitelja i punomoćnice tuženika Sanje Gelić, odvjetnice, dana 11. rujna 2017.,

 

 

p r e s u d i o    j e

 

I Odbija se, kao neosnovan, tužbeni zahtjev koji glasi:

 

„Poništavaju se redoviti izbori za radničko vijeće provedeni 10. i 11. travnja 2017. godine kod poslodavca Jadrolinija Rijeka, društva za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, sa sjedištem u Rijeci, Riva 16, OIB: 38453148181.“

 

II Nalaže se tužitelju naknaditi tuženicima parnični trošak u iznosu od 2.500,00 kn, u roku od 8 dana.

 

 

Obrazloženje

 

Tužitelj u tužbi navodi da je jedan od sindikata, koji ima svoje članove kod poslodavca-Jadrolinija Rijeka, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta (u daljnjem tekstu: Jadrolinija), s time da podnosi tužbu radi zaštite prava radnika na slobodan i nezavisan izbor svoji predstavnika kod poslodavca, budući da smatra da su, zbog teške povrede odredaba Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, u daljnjem tekstu: ZR-a) i Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine“ broj 3/16, u daljnjem tekstu: Pravilnika), koje su utjecale na rezultate izbora, radnici onemogućeni da ostvare svoje pravo na izbor predstavnika, koji će ih zastupati kod poslodavca.

Nadalje tužitelj navodi:

– da je dana 08. veljače 2017. održana 14. redovna sjednica prvotuženika te je donesena Odluka o raspisivanju redovitih izbora za Radničko vijeće, kojom je osnovan drugotuženik;

– da je dana 10. veljače 2017. tužitelj predložio svog člana i njegovog zamjenika u Izborni odbor, što su učinili i Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske (u daljnjem tekstu: NSPPBH) te skupina radnika, koju podržava više od 20% radnika zaposlenih kod poslodavca;

– da je dana 15. veljače 2017. prvotuženik donio Odluku o imenovanju Izbornog odbora, kojom je imenovan drugotuženik;

– da je dana 02. ožujka 2017. objavljena Odluka drugotuženika o provođenju izbora za Radničko vijeće;

– da su dana 10. i 11. travnja 2017. održani izbori za Radničko vijeće,

– da je dana 03. svibnja 2017. objavljen Zapisnik sa sjednice Izbornog povjerenstva za redovite izbore za Radničko vijeće Jadrolinije Rijeka održane dana 12. travnja 2017. i Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za Radničko vijeće.

 

Tužitelj smatra da je drugotuženik nezakonito imenovan, jer je prvotuženik, prilikom njegovog imenovanja, protivno odredbama čl. 3. i 5. Pravilnika, umjesto tri člana, imenovao i dodatna dva člana, koji su bili predstavnici aktualnog Radničkog vijeća i NSPPBH, čime je dana prednost predstavnicima NSPPBH, koji su imali tri glasa, nasuprot ostalim sudionicima (predstavnik tužitelja i „Glasa struke“), koji su imali dva glasa, kao i da, sukladno odredbi čl. 5. st. 5. Pravilnika, predsjednika Izbornog odbora nisu izabrali članovi Izbornog odbora, već ga je imenovao prvotuženik.

 

Nadalje tužitelj u tužbi ističe da Odlukom drugotuženika o provođenju izbora za Radničko vijeće od 01. ožujka 2017. nisu određena poimence sva biračka mjesta, na kojima će se provoditi izbori (čl. 6. st. 2. toč. 2. Pravilnika), već je navedeno „ostale agencije prema hodogramu“, dok je u hodogramu navedeno da će se naknadno utvrditi mjesto i vrijeme održavanja izbora, što nije učinjeno pa se svim radnicima nije dalo do znanja gdje i kada mogu ostvariti svoje pravo na izbor.

 

Također tužitelj navodi da, suprotno odredbi čl. 8. st. 7. Pravilnika, na oglasnim mjestima poslodavca nisu objavljenje liste kandidata, niti su one, na dan glasovanja, bile objavljene na vidljivim mjestima, u prostorijama u kojima se glasuje pa su glasači dovedeni u zabludu, sve kako bi se ostvario uvjet iz odredbe čl. 17. Pravilnika, tj. da bi glasala najmanje jedna trećina radnika s biračkim pravom.

 

Suprotno odredbi čl. 9. st. 4. toč. 2. Pravilnika, drugotuženik nije utvrdio popis birača za svako od biračkih mjesta, već je utvrdio jedan jedinstveni popis birača, koji je dostavljen biračkih odborima; nije objavljen, niti sastavljen zapisnik o prethodnim rezultatima pa je onemogućeno radnicima i kandidatima pravo na pisani prigovor na utvrđene rezultate izbora, a također niti birački odbori nisu imali propisani sastav (čl. 10. st. 2. Pravilnika), niti su birački odbori slijedećeg dana objavili zapisnik o rezultatima glasovanja (čl. 10. st. 4. toč. 3. Pravilnika), a popis birača nije sadržavao OIB i uputu na pravo prigovora vezano za utvrđeni popis birača.

 

Slijedom navedenoga, tužbenim zahtjevom, kao u podnesku predanom na pripremnom ročištu dana 30. svibnja 2017., tužitelj predlaže donošenje presude, kojom bi sud poništio redovite izbore za Radničko vijeće provedene 10. i 11. travnja 2017. godine kod poslodavca Jadrolinija Rijeka, društva za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta.

 

Tuženici u odgovoru na tužbu navode da se tužbi i tužbenom zahtjevu protive u cijelosti. Smatraju da tužitelj nema pravnog interesa za vođenjem ovog postupka, jer je izričito odustao od sudjelovanja na predmetnim izborima i nije dostavio svoju listu kandidata za članove Radničkog vijeća predsjedniku Izbornog odbora te su predstavnici tužitelja u Izbornom odboru napustiti sjednicu izbornog odbora od 01. ožujka 2017 i odustali od daljnjeg sudjelovanja u izborima, što su naknadno potvrdili i nedostavljanjem liste kandidata, niti je tužitelj, nakon provedenih izbora, prijavio bilo kakvu nepravilnost ili podnio prigovor na provedene izbore.

 

Tuženici smatraju da tužitelj u tužbi samo paušalno nabraja navodne nepravilnosti, odnosno postupanje suprotno odredbama Pravilnika, ali pri tome ne konkretizira, niti obrazlaže na koji način su te nepravilnosti utjecale na rezultate izbora, sve uvažavajući činjenicu da za poništenje izbora moraju biti kumulativno ispunjene dvije pretpostavke i to da je došlo do teškog kršenja odredaba ZR-a u svezi s provođenjem izbora i da su upravo te povrede utjecale na rezultate izbora.

 

Nadalje tuženici, očitujući se na svaku od navedenih povreda navode:

– da je prilikom imenovanja Izbornog odbora zadovoljen normativni minimum od 3 člana, kao i da je imenovan neparan broj članova, čime su osigurani preduvjeti za pravilno provođenje izbora, a okolnost da je Izborni odbor, u sastavu većem od zakonskog minimuma, donio odluku o provođenju izbora, ne može utjecati na njegove rezultate;

– da je svim radnicima Jadrolinije, od strane Radničkog vijeća, na kućnu adresu poslan poziv-dopis od 05. travnja 2017., kojim ih se poziva da pristupe na izbore sukladno hodogramu, koji im je u prilogu dostavljen, tako da su svi radnici bili upoznati gdje i kada će se održavati izbori pa je neovisno o mjestu, na kojem se svaki pojedini radnik nalazio u vrijeme održavanja izbora, mogao glasati na svim mjestima (agencijama i na brodovima), sukladno rasporedu iz hodograma;

– da je u hodogramu izričito navedeno da se glasanje može izvršiti na bilo kojem glasačkom mjestu te da radnik, u slučaju da ne može pristupiti glasačkim mjestima, može Izbornom odboru podnijeti pisani zahtjev da mu se omogući glasovanje poštom;

– da niti jedan radnik nije koristio mogućnosti iz čl. 7. toč. 4. Pravilnika, tj. tražio da mu se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom, radi glasovanja putem pošte;

– da je svim radnicima bilo omogućeno da ostvare svoje pravo na biranje članova Radničkog vijeća, jer im je pravovremeno dostavljen poziv za izbore i hodogram biračkih mjesta, na koja mogu pristupiti, a birački odbor je pristupio i proveo izbore u svim agencijama, koje su navedene u hodogramu;

– da su netočne tvrdnje tužitelja da liste kandidata za članove radničkog vijeća nisu objavljene na svim oglasnim mjestima poslodavca i biračkim mjestima, s time da je jedino  NSPPBH dostavio predsjedniku Izbornog odbora svoju listu kandidata, što nije učinio niti tužitelj, niti skupina radnika „Glas struke“ pa je to bila ujedno i jedina objavljena lista;

– da su također neosnovane i insinuacije tužitelja da bi, radi jedinstvene liste svih birača na svim glasačkim mjestima, koja je bila neophodna, uzimajući u obzir specifičnosti djelatnosti i dislociranosti brodova i agencija, radi koje je bilo nemoguće unaprijed predvidjeti gdje će se koji radnik nalaziti u vrijeme izbora, radnicima bilo omogućeno da glasaju na više od jednog glasačkog mjesta, jer su nakon izbora birački odbori kontrolirali popis birača te zajednički zbrajali zadužene i iskorištene listiće te od njih važeće, nevažeće i neiskorištene i broj glasova, kojim postupanjem je onemogućeno da jedan radnik glasa na više glasačkih mjesta;

– da su brojanju i kontroli glasačkih listića bili pozvani i predstavnici tužitelja u izbornom odboru, Darko Kokić i Dario Jurjević, ali su isti odbili prisustvovati sjednici.

 

Slijedom navedenoga tuženici predlažu da sud tužbeni zahtjev odbije, jer tvrdnje tužitelja o navodnim nepravilnostima nisu bile od utjecaja na rezultate izbora.

 

U dokaznom postupku sud je izvršio uvid u Odluku o raspisivanju redovitih izbora za Radničko vijeće (list 4 spisa), u zapisnik sa sjednice Radničkog vijeća od 08. veljače 2017. (listovi 5-8 spisa), u dopis tužitelja od 10. veljače 2017. (list 9 spisa), u Odluku o imenovanju izbornog odbora (list 10 spisa), u Odluku o provođenu izbora za Radničko vijeće od 01. ožujka 2017. (list 11 spisa), u zapisnik sa sjednice Izbornog povjerenstva od 12. travnja 2017. (listovi 12-14 spisa), u zapisnik o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće od 12. travnja 2017. (list 15 spisa), u dopis Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 22. veljače 2017. (list 16 spisa), u prigovor tužitelja na Odluku o imenovanju izbornog odbora od 15. veljače 2017. (list 17 spisa), u prigovor „Glasa struke“ na Odluku o imenovanju izbornog odbora (list 18 spisa), u popis radnika na dan 04. travnja 2017. (listovi 19-32 spisa), u zapisnik Izbornog obora od 03. travnja 2017. (listovi 33-34 spisa), u zapisnik s konstituirajuće sjednice Izbornog povjerenstva od 01. ožujka 2017. (listovi 42-43 spisa), u potvrdu HP- Hrvatske pošte d.d. o predaji 1702 pošiljke (list 44 spisa), u dopis Izbornog povjerenstva od 05. travnja 2017. upućen radnicima Jadrolinije s hodogramom biračkih mjesta (listovi 45-46 spisa), u izvadak iz knjige poslodavca o oglasima na oglasnoj ploči (listovi 47-48 spisa), u popis radnika na dan 04. travnja 2017. s brojevima OIB-a (listovi 49-75 spisa), u uputu za biračke odbore (list 76 spisa), u dopis Jadrolinije Rijeka od 28. lipnja 2017. (list 98 spisa), u zapisnik sa 4. sjednice trećeg saziva GO NSPPBH (listovi 99-101 spisa).

 

Na temelju rezultata cjelokupnog postupka i ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno, u smislu odredbe čl. 8. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 96/08 – Odluka USRH, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13 u daljnjem tekstu: ZPP-a), sud je utvrdio da tužbeni zahtjev nije osnovan.

 

Odredbom čl. 162. st. 1. ZR-a propisano je da Radničko vijeće, Izborni odbor, poslodavac, sindikati koji imaju svoje članove zaposlene kod određenog poslodavca ili kandidat za Radničko vijeće, mogu u roku od devedeset dana od dana objave konačnih rezultata izbora, od nadležnog suda zahtijevati da, u slučaju teške povrede obveze iz tog Zakona o provođenju izbora za Radničko vijeće, koja je utjecala na rezultate izbora, poništi provedene izbore.

 

Kako bi tužbeni zahtjev na poništenje izbora za Radničko vijeće bio osnovan, tužitelj mora dokazati kumulativno ispunjenje zakonskih pretpostavki iz naprijed citirane zakonske odredbe, tj. postojanje teških povreda obveza iz ZR-a, o provođenju izbora za Radničko vijeće te uzročno posljedičnu vezu između tih povreda i rezultata izbora, tj. da bi rezultati izbora bili drugačiji da predmetnih povreda nije bilo, s time da tužitelj, prema mišljenju ovoga suda, tu pretpostavku nije dokazao.

 

Naime, između stranaka je nesporno da je jedino NSPPBH dostavio listu kandidata za članove Radničkog vijeća Izbornom odboru, što je konstatirano na 2. sjednici Izbornog odbora od 03. travnja 2017., kada se, pod prvom točkom dnevnog reda, vršila provjera i verifikacija prispjelih lista predloženih kandidata, što znači da su radnici Jadrolinije, ukoliko su izašli na izbore, mogli glasati jedino za tu listu kandidata.

 

U navedenoj situaciji postojanja jedne liste kandidata, bilo je nužno da se ispuni još jedan preduvjet, kako bi izbori bili pravovaljani, a to je da na izbore izađe više od 1/3 radnika s pravom glasa, koji preduvjet je bio ispunjen, budući da je mogućnost da biraju imalo 1605 radnika Jadrolinije, za provođenje izbora je štampano 1620 glasačkih listića, glasovanju za redovite izbore je dana 11. i. 12. travnja 2017. pristupilo 545 radnika, što čini 33,96 % radnika s pravom glasa.

 

Osnovano tuženici ističu da je, s obzirom na specifičnosti djelatnosti i dislociranosti brodova i agencija, radi koje je bilo nemoguće unaprijed predvidjeti gdje će se koji radnik nalaziti u vrijeme izbora, radnicima bilo omogućeno da glasaju na više od jednog glasačkog mjesta te je upravo radi toga svakom biračkom odboru bilo potrebno dostaviti listu svih radnika s pravom glasa, s time da je lista svih radnika, zajedno s podacima o OIB-u za svakog radnika (tužitelj neosnovano prigovara da lista nije sadržavala podatke o OIB-u), izvješena i na svim oglasnim mjestima poslodavca, kao što to nedvojbeno proizlazi iz dopisa Jadrolinije od 28. lipnja 2017. (list 98 spisa).

 

Prema mišljenju ovoga suda paušalni su prigovori tužitelja da bi navedenim postupanjem bilo omogućeno radnicima da glasaju na više izbornih mjesta, jer su birački odbori kontrolirali popis birača te zajednički zbrajali zadužene i iskorištene listiće te od njih važeće, nevažeće i neiskorištene i broj glasova, kojim postupanjem je onemogućeno da jedan radnik glasa na više glasačkih mjesta, s time da su predstavnici tužitelja u Izbornom odboru Darko Kokić i Dario Jurjević, bili uredno pozvani da prisustvuju prebrojavanju glasova, ali se isti nisu odazvali, niti su nakon objave rezultata izbora uložili prigovor, ukoliko su smatrali da je bilo nepravilnosti bilo prilikom glasanja, bilo prilikom prebrojavanja glasova.

 

Nadalje, neosnovano tužitelj prigovara da na oglasnim mjestima poslodavca nisu objavljenje Liste kandidata, niti da su one, na dan glasovanja, bile objavljene na vidljivim mjestima u prostorijama, u kojima se glasuje pa su glasači dovedeni u zabludu, sve kako bi se ostvario uvjet iz odredbe čl. 17. Pravilnika, tj. da bi glasala najmanje jedna trećina radnika s biračkim pravom, jer upravo suprotno proizlazi iz dopisa poslodavca Jadrolinije od 28. lipnja 2017., dostavljenog na traženje suda, iz kojeg proizlazi da je lista kandidata NSPPBH, sadržana u zapisniku sa 3. sjednice trećeg saziva GO NSPPBH (listovi 99-101 spisa) bila objavljenja na svim oglasnim mjestima poslodavca dana 03. veljače 2017., nakon čega je dana 05. travnja 2017., također na svim oglasnim mjestima poslodavca, bio objavljen zapisnik s 2. sjednice Izbornog odbora održane 03. travnja 2017., u kojem je utvrđeno da je prispjela jedina lista i to ona od NSPPBH (izvadak iz knjige poslodavca o oglasima na oglasnoj ploči /listovi 47-48 spisa/), tako da radnici s pravom glasa nisu mogli biti dovedeni u zabludu o tome da ukoliko pristupe izborima i glasanju, da će imati mogućnost glasati samo za jednu listu i to listu NSPPBH, jer druge liste nisu prijavljene.

 

U odnosu na prigovor tužitelja da Odlukom drugotuženika o provođenju izbora za Radničko vijeće od 01. ožujka 2017. nisu određena poimence sva biračka mjesta, na kojima će se provoditi izbori (čl. 6. st. 2. toč. 2. Pravilnika), već je navedeno „ostale agencije prema hodogramu“, dok je u hodogramu navedeno da će se naknadno utvrditi mjesto i vrijeme održavanja izbora, što nije učinjeno pa se svim radnicima nije dalo do znanja gdje i kada mogu ostvariti svoje pravo na izbor, valja navesti da sve da su ti navodi tužitelja osnovani, isto ne bi bilo od utjecaja na rezultat izbora, jer je ispunjen zakonski minimum za pravovaljanost izbora, a to je da je glasovala jedna trećina radnika s biračkim pravom, a za slučaj da je na izbore izašlo više radnika, isti su mogli glasati opet samo za listu NSPPBH.

 

Nadalje je utvrđeno da su upravo oni radnici, koji su kao kandidati za članove Radničkog vijeća bili izvješeni na oglasnim mjestima poslodavca bili i izabrani za članove Radničkog vijeća, što proizlazi iz Zapisnika o konačnim rezultatima izbora za Radničko vijeće od 12. travnja 2017. (99-101 i 139-140 spisa).

 

Odbijen su dokazni prijedlozi stranaka iz tužbe, odgovora na tužbu i s pripremnog ročišta od 05. lipnja 2017., za saslušanjem svjedoka, budući da ovaj sud smatra da su materijalni dokazi, koji prileže sudskog spisu, dostatni za donošenje odluke o osnovanosti tužbenog zahtjeva, pri čemu materijalni dokazi imaju jaču dokaznu snagu od personalnih, radi čega se sud rukovodio odredbom čl. 10. st. 1. ZPP-a.

 

Slijedom navedenoga utvrđeno je da je tužbeni zahtjev neosnovan te je odlučeno kao pod I. izreke presude.

 

Odluka o parničnom trošku temelji se na odredbi čl. 154. st. 1. ZPP-a i važećoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (“Narodne novine” 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15).

 

Tužitelju je priznata jednokratna nagrada za čitav prvostupanjski postupak u visini od 200 bodova (tbr. 7/2) ili 2.000,00 kn (vrijednost 1 boda = 10,00 kn /tbr. 50./), na koji iznos 25% PDV-a (tbr. 42.) ili 500,00 kn, sveukupno 2.500,00 kn te je odlučeno kao pod II. izreke presude.

 

 

U Zagrebu, 11. rujna 2017.

 

Predsjednica vijeća:

Nika Grospić Ivasović

 

 

 

 

 

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove presude može se podnijeti žalba Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u roku 8 dana od dana dostave presude.

Žalba se podnosi pisano u četiri primjerka putem Županijskog suda u Zagrebu.

Ako stranka ne pristupi na ročište na kojem se presuda objavljuje, a uredno je obaviještena o ročištu, smatrat će se da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje. Ovjereni prijepis presude stranka može preuzeti u sudskoj zgradi (čl. 335. st. 9. ZPP).

DNA:

  1. tužitelju po punomoćnici Dorotei Zec, dipl. iur. u Sindikatu pomoraca Hrvatske
  2. I-tuženiku i II-tuženiku po punomoćnici Sanja Gelić, odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Angelika Rajačić Bonifačić i Sanja Gelić iz Rijeke
  3. u spis

 

 

 

Za točnost otpravka ovlašteni službenik

Marija Roginek

 

Last modified: 04.11.2019