ZASPISNIK SA SASTANKA SINDIKATA SA UPRAVOM JADROLINIJE

01.03.2019

ZAPISNIK
sa sastanaka između predstavnika NSPPH, predstavnika SPH, predstavnika SSPJ, Radničkog vijeća i Uprave Društva, održanog 30. siječnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati.
Prisutni:  David  Sopta,  Vjekoslav  Dorić,  Goran  Frković,  Dalibor  Čandrlić,  Petar  Grubišić, Nedjeljko Bulić, Milkica Iliašić, Božidar Milić, Ivica Miškić, Srzentić Ivan, Neven Melvan, Antun Aljinović, Dragomir Mucić
Zapisničar: Petra Srđenović
Točke dnevnog  reda:
 1.  Usklađivanje plaća zaposlenika Jadrolinije sa minimalnom plaćom u RH;
 2.  Primanje zaposlenika u stalni radni odnos u skladu sa Zakonom o radu;
 3.  Nastavak pregovora za Nacionalni kolektivni ugovor:
Gosp. Bulić pozdravio je sve prisutne te se zahvalio na njihovom dolasku. Navodi kako se nada da su predstavnici sindikata sukladni s predloženim Dnevnim redom.
 Ad. 1.) Usklađivanje plaća zaposlenika Jadrolinije sa minimalnom plaćom u RH
Gosp.  Bulić ističe da od 1. siječnja 2019. godine stupa na snagu odredba o minimalnoj neto plaći od 3.000 kuna. Navodi kako u Jadroliniji postoji velik broj ljudi koji idalje primaju plaću koja je manja  od  navedenog  iznosa,  poput  mladića,  čistača  i  mornara,  koji  pokraj  svih  dodataka  i koeficijanata imaju plaću ispod navedenog iznosa. Ističe kako sam izračun dodataka na plaću nije prilagođen izračunu plaće, prekovremenih i ostalih sati. Predlaže osnivanje radne skupine, u kojoj bi sudjelovali svi predstavnici sindikata kako bi postupili sukladno zakonu.
Gosp. Sopta  navodi da je Uprava svijesna svih potrebnih promjena, kao i činjenice da su pojedini koeficijenti  djelatnika  stariji  od  10  godina.  Ističe  kako  će  se  od  sljedeće  plaće  izračun  plaće iskorigirati  u  korist  djelatnika.  Predlaže  da  izvršni  direktor  Sektora  ljudskih  resursa  detaljinije obrazloži novčane mjere koje su napravljene u odnosu na poslovanje u 2016. i 2017. godini.
Gosp. Čandrlić taksativno navodi mjere koje su povećale financijska i radna prava zaposlenika:
  Odluku  o  kriteriju  za  isplatu  otpremnina  za  pomorce  kod  osobno  uvjetovanog  otkaza-              nadstandard u odnosu na Nacionalni koletktivni ugovor ( 1 bruto plaće u odnosu na 1 neto plaće u  NKU). Ističe da se na temelju takve odluke, prošle godine, isplatilo 2 milijuna kuna za pomorce koji  su izgubili matrikulu;
 U protokolu je ukinut drugi prekid- red veličine 800.000 kuna;
  Izjednačeni koeficijenti za sve šalterske djelatnike koji su primljeni u stalni radni odnos;
  Primanje u stalni radni odnos 61 šalterskog djelatnika;
   Primanje u stalni radni odnos 100 pomoraca;
  Odluka  o prijamu  dodatnih  66 pomoraca  u stalni  radni  odnos (sljedeća  sjednica  Uprave
Društva);
     Povećanje plaće za sve djelatnike Društva u iznosu od 5 posto.
Navodi da je za plaće djelatnika Uprava Društva izvojila 19 milijuna kuna više u odnosu na dvije prethodne godine.
Gosp. Bulić ističe kako je osnovni problem obračun plaće i prevelik dizbalans u plaćama. Navodi kako bi Društvo trebalo bolje upravljati svojim resursima (npr. upravljanje Službom tehničkog održavanja) i pronaći način kako da se izdvoje sredstva za dodatno povećanje plaća pomorcima. Smatra  da unutar  društva,  niti jedan  rukovoditelj  ne bi smio imati veću plaću od zapovjednika broda. Ističe kako je zapovjednici rukovoditelj plovne jedinice, koji snosi odgovornost za imovinu i

 

za živote ljudi. Također, navodi da postoji skupina pomorci koji su zadovoljni svojom plaćom i navigaju na brodova gdje postoje više radnih sati
Predlaže da spomenuta radna skupina odrediti kategorije brodova, kao i pravednu raspodjelu plaće koja će pripadati pojedinim kategorijama uskladu s novcem koji je izdvojen za povećanje plaća. Gosp.  Melvan  postavlja  pitanje  vezano  za minimalnu  plaću,  odnosno  hoće  li se ona  korigirati povećanjem koeficijenta ili pomoću spomenutih kategorija kao stalni dodatak?
Gosp. Sopta  odgovara kako se trenutno ne može točno odrediti način povećanja minimalne plaće. Predlaže da se zbog takvih dogovora definira radna skupina kako bi mogli razmotriti sve prijedloge od strane sindikata.
Gosp.  Melvan  predlaže da bi se navedena radna skupina dodatno mogla baviti i novim načinom obračuna plaća za pomorce.
Gosp.  Čandrlić ističe  kako  se  slaže  s  gosp.  Bulićem  i  činjenicom  da  su  plaće  pomoraca  na pojedinim pozicijama izrazito niske dok su negdje izrazito visoke. Kao primjer navodi, upravitelja stroja  koji je odbio radno  mjesto  inspektor  broda isključivo  zbog financijskih  razloga,  odnosno premale plaće.
Gosp.  Sopta   navodi  kako  je  između  zapovjednika  na  pojedinim  linijama  prevelika  razlika  u
plaćama.
Gosp.  Srzentić ističe da pored zapovjednika,  kod svih pomoraca (kormilara, časnika, upravitelja stroja) postoje prevelike razilke u plaćama.
Gosp.   Bulić   ističe  da  ukoliko  je  zapovjednik,   kao  odgovorna   osoba   nezadovoljna   svojim primanjima, bespredmetno je uopće raspravljati o primanjima ostalih pomoraca.
Gosp.  Mucić  ističe da se prije par godina izradio izračun i izmjene koeficijenata  za pomorce uz zadovoljavanje minimalne plaće. Prema izračunu zapovjenik 1. trebao bi imati koeficijent 3.70 za osnovnu plaću prema starom izračunu minimalne plaće (11.544 kune minimalna plaća zapovjednika u bruto iznosu). Obuhvaćena  su bila sva zvanja, poput mladića sobe koji bi imao koeficijent  1. (3.120 kuna minimalna plaća mladića sobe u bruto iznosu), međutim povratnu informaciju nikada nismo dobili.
Gosp.  Bulić ističe kako bi radi velike razlike u prihodima, radna skupina trebala smislit program izračuna  plaće, a potom  da se kroz kadrovsku  službu  vrši rotacija  pomoraca.  Napominje,  da bi inspektore broda trebalo upotpunosti izuzeti iz kadrovskog odlučivanja radi moguće zlouporabe. Navodi  da je cilj radne skupine,  uz pomoć kadrovske  službe, napraviti  sustav koji će razlike u plaćama  svesti  na minimum.  Kao prijedlog  navodi  uvođenje  plaušalne  plaće  po linijama,  kao i mogućnost dodataka na plaću koji će ovisiti o samoj težini linije.
Gosp.   Melvan   ističe  kako  inicijalni  materijal  i  svi  podaci  trebaj  dostaviti  Uprava  Društva formiranoj radnoj sukupini. Navodi ja se svaki sindikat spreman participirat koliko god može.
Gosp. Čandrlić ističe kako će biti ključna pomoć sindikata oko formiranja novog obračuna plaća, te kako će prvi bio zadovoljan ukoliko se obračun plaća promjeni. Kao primjer ističe situaciju u kojoj određeni  broj upravitelja  stroja  zahtjeva  premještaje  na “šlapu”  (Lošinjanka)  zbog manjeg broja sati.
Gosp.  Grubišić odgovara  kako  bi osnova  svega  trebala  biti rotacija  pomoraca,  a da bi se ona postigla potrebno je isključiti tehničke inspektore iz kadroviranja.
Gosp.  Čandrlić ističe kako tehnički inspektori su osobe koje s pomorcima  rade svakodnevno  i znaju kako svaki pomorac radi svoj posao. Ono što osobno tehničkim inspektorima zamjeram je što oni u 10 godina nisu dali niti jednu ocjensku listu za zapovjednika. Nadam se da ćemo zajedno sa gosp. Dorićem to promijeniti.
Gosp.  Aljinović  navodi da inspektori  broda ne odlučuju o ukrcaju posade, već o participiraju  u
odluci o ukracaju zapovjednika i upravitelja stoja. Ističe da im se takva odgovornost ne bi smijela oduzeti jer to su ipak stručne osobe koje odgovaraju  za tehničku stranu broda. Ukoliko postoje situacije u kojima se smatra da netko radi nepravilo, zna se što se treba napraviti.
Gosp. Bulić ispravlja gosp. Aljinovića kako zapovjednik odgovara za tehničku ispravnost broda. Gosp.  Aljinović  ističe  kako  i  prema  SUS-u  inspektor  broda  ima  dio  odgovornost  za  tehničku ispravnost  broda  i  na  taj  način  mu  se  ne  može  oduzeti  ovlast  da  participira  u  odlučivanju

 

zapovjednika i upravitelja stroja.
Gosp. Melvan  ističe kako bi bilo potrebno fokusirati se na problem i tematiku prve točke Dnevnog reda. Navodi kako bi bilo potrebno formirati radnu skupinu te postavlja pitanje o predstavnicima sindikata, odnosno koliki broj predstavnika bi svaki sindikat trebao imati?
Gosp.Srzentić ističe kako mu je drago, iako je točka dnevnog reda usklađivanje plaća zaposlenika
Jadrolinije  sa minimalnom  plaćom u RH, da se tematika  odnosi u 99 % slučajeva  na pomorce. Navodi da SSPJ ne može sudjelovati u radnoj grupi za usklađivanje plaća zaposlenika na kopnu. Vezano za inspektore brodova, ističe kako inspektor broda može sudjelovati  kod unaprijeđivanja časnika u zapovjednike ili u upravitelje stroja, dok u slučajevima rotacija i kadroviranja smatra da inspektor broda i ne mora nužno sudjelovati. Navodi da je SSPJ prvi poslao dopis u kojem je bilo navedeno da zapovjednik ocijenjuje upravitelja stroja i posadu, te predlaže da bi inspektori brodova trebali  ocijenjivati  zapovjednike  i upravitelje  strojeva  što do sad po našim saznanjima  nije bila praksa. Uz sve navedeno predlaže da se uz godišnji raspored zapovjednika  i upravitelja  uvede i raspored 1.časnika palube i stroja.
Gosp. Čandrlić utjecaj inspektora broda se značajno smanjio u protekle tri godine.
Gosp. Dorić navodi da se slaže kako inspektori broda moraju imati uvid u listu razmještaja zapovjednika  po brodovima,  međutim  ne bi nikada  trebali  biti odlučujući  faktor.  Navodi  da je inspektor broda prva podrška broda zapovjednicima i upraviteljima stroja, kao i odlučujući faktor u unapređenju časnika, zapovjednike i upravitelje stroja. Navodi kako postoji greška inspektora zbog ne pisanja ocjenskih lista, što je ujedino i kršenje SUS-a. Ističe kako bi svaki inspektor broda, svoje ne slaganje s ukrcajima trebao pismeno obrazložiti.
Gosp. Bulić navodi da se prva točka Dnevnog reda odnosi na sve zaposlenike, međutim da se fokus raspave odnosi na pomorce radi malog broja zaposlenika na kopnu sa minimalnom plaćom ispod
3.000 kuna, dok je kod pomoraca drugačija situacija.
Gosp.  Srzentić ističe kako bi se trebali usuglasiti da se novo formirana radna skupina odnositi na usklađivanje plaća pomoraca Jadrolinije sa minimalnom plaćom u RH, kao i novi obračun plaće za pomorce.
Gosp. Sopta  odgovara kako će se formirati radna skupina vezana za usklađivanje minimalne plaće pomorca, kao i njihov novi obračun.
Gosp.  Bulić  ističe  da  se  Dnevni  red  ne  može  mjenjati  jer  se  odredba  zakona  odnosi  na  sve zaposlenike  u RH. Ističe kako je obveza poslodavca  uskladiti svoje propise sa zakonom, dok je obveza sindikata uputiti Upravu Društva na takvo postupanje, a upravo zbog tih razloga Dnevni red se ne može mijenjati. Navodi da prisutni sindikati moraju oformitri radnu grupu koja će dostaviti prijedloge, dok Uprava Društva mora odlučiti koje stručne osobe će također biti dio radne skupine.
Zaključak:
NSPPH,  SPH, SSPJ u roku od sedam dana  imenovat  će do tri predstavnika za radnu skupinu koji   će  sudjelovati  u  formiranju  novog   obračuna  plaće   za  pomorce  Jadrolinije,  kao   i usklađivanju plaće pomoraca sa minimalnom plaćom u RH.
Ad. 2.) Primanje zaposlenika u stalni radni odnos u skladu  sa Zakonom o radu
Gosp. Bulić ističe da sukladno Zakonu o radu, ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme  za  zasnivanje  radnog  odnosa  čiji  je  prestanak  unaprijed  utvrđen  rokom,  izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. Nadalje, poslodavac s istim radnikom smije uzastopno sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako zato postoje objektivan razlog. Predlaže da se ubuduće ljudi u stalni radni odnos primaju putem automatizma, odnosno da nakon određenog  perioda  (jedna,  dvije-tri  godine).  Navodi  da  bi  tu  uvelike  pomogle  ocjenske  liste, pogotovo kod unapređivanja zaposlenika.
Gosp. Sopta  ističe da je Uprava Društva pokazala interes u primanju radnika u stalni radni odnos.

 

Nadalje, ističe kako je bitno zadržati kvalitetne ljude unutar poduzeća. Također, napominje kako je bitno uvesi dobar sustav ocjenskih lista, kako bi mogli procjeniti svakog zaposlenika prije primanja u stalni radni odnos.
Gosp.  Čandrlić ističe kako bi se ocjenske liste morale digitalizirati, te bi na taj način one odmah
bile dostupne kadrovskoj službi.
Gosp.  Bulić  predlaže  da  se napravi  odluka  Uprave  temeljem  koje  bi se zaposlenici  Jadrolinije nakon tri godine primali u stalni radni odnos. U odlučivanju bi trebale pomoći ocjenske liste, kojih bi nakon proteka tri godine trebalo biti dovoljan broj.
Gosp.  Čandrlić ističe da je u zadnjih godinu dana razloga za točku 2. Dnevnog reda sve manje. Ističe da je u stalni radni odnos primljeno 100 pomoraca, a u ovoj godini će biti primljeno još 66 pomoraca. Također, ističe da je za šalterske djelatnike proširena sistematizacija radnih mjesta.
Gosp.  Bulić  odgovora  da se u ovakvim slučajevima  poštuju samo propisi Zakona o radu, te da objektivno nepostoji razlog zbog kojeg određenim djelatnicima prekidamo radni odnos na dva-tri mjeseca nakon tri godine rada u kontinuitetu.
Gosp.  Srzentić   ističe kako je sam bio 9.godina na prekidima radnog odnosa. Navodi kako je za
primanje pomoraca u stalni radni odnos period od 12 mjeseci sasvim zadovoljavajući  naravno uz kvalitetne ocijenske liste što bi zasigurno rezultiralo kvalitetnijim rotacijama. Navodi činjenicu da je Jadrolinija u deficitu sa pomorcima pogotovo zapovjednicima.
Gosp.  Grubišić predlaže  da se uvede  minimalni  broj  ocjenskih  lista, npr.  četri-pet  liste  unutar perioda od tri godine.
Gosp.  Bulić predlaže da se donese odluka Uprave prema kojoj bi se definiralo da djelatnik unutar Jadrolinije  može biti zaposlen najviše 36 mjeseci na određeno vrijeme. Nadalje, da se unutar tri godine odredi broj ocjenskih lista koje će biti evaluirane od različitih ocjenjivača. Ujedino smatra da je period od godine dana prekratak kako bi se procjenio kvalitetan kadar.
Gosp.  Sopta  ističe kako je jedan od prijedloga Uprave da svaki pomorac mora proći barem šest
mjeseci na međunarodnoj liniji.
Gosp.  Dorić  navodi kako je to jedan od prijedloga,  koji se neće odnositi na sve pomorce. Ističe kako današnji prvi časnici kidaju karte, dok je prvi časnik vrlo značajna osoba na brodu, desna ruka zapovjednika, njegov zamjenik, odgovorna osoba itd. Ističe kako je jedan od prijedloga da prilikom unapređenja prvog časnika palube/prvi časnika stroja, prvi časnik se pošalje na brzu prugu kako bi “ispekao” zanat a time bi se izradio dugoročan i stručan kadar. Navodi da je najlakše zapovjednika unaprijediti na m/t Hrvatu, Tin ujeviću zbog najlakšeg pogona. Smatra da ukoliko se zapovjednika koji  plovi  na  Tin  Ujeviću,  preselili  na  Korčulu  ili  Petra  Hekotrovića  bit  će  velikih  problema prilikom manovre.
Gosp. Aljinović  predlaže da bi se prilikom obuke prvog časnika, sukladno SUS-u trebalo definirati da zapovjednik prvom časniku mora pružiti obuku manovre uz nadzor zapovjednika.
Gosp.   Dorić  ističe   da  su  takve   situacije,   stvar   kolegijalnosti.   Navodi   da  bi   se  prilikom unapređivanja prvog časnika u zapovjednika, ukoliko postoji nekolegijalnosti kod obuke, definiraju zapovjednici koji će provoditi obuku kadra. Ističe kako bi se tim zapovjednicima trebala isplaćivati i naknada na plaću za provedenu obuku kadrova.
Zaključak:
Uprava Društva razmotrit će prijedlog NSPPH  da  se u stalni  radni odnos  primaju pomorci nakon  proteka trogodišnjeg radnog odnosa na određeno vrijeme, sukladno ocjenskim listama.
Ad. 3.) Nastavak pregovora za Nacionalni kolektivni ugovor
Gosp.  Frković predlaže da se sljedeći tjedan navedena radna skupina održi sastanak s voditeljem informatike  na temu novog obračuna  plaća,  koji će pomoći  prilikom  izrade  novog Nacionalnog kolektivnog ugovora. Ističe kako svaki pregovori oko novog NKU, propadnu kod pregovora oko novog obračuna plaća

 

Gosp.  Melvan  navodi da pregovori  oko novog NKU obuhvaćaju  više tema od samog obračuna plaća. Ističe kako NKU uključuje i ostale brodare u Hrvatskoj. Navodi kako bi bilo potrebno da se sindikatima upute podaci o broju članova u pojedinom sindikatu kako bi utvrdila reprezentativnost sindikata  i formirao  pregovarački  tim. Postavlja  pitanje članovima  Uprave  koji je temelj  izrade novog NKU, je li to stari NKU ili neki potpuno novi materijal?
Gosp.  Bulić  ističe  kako  je Uprava  ukidanjem  protokola  plaća  napravila  veliki  iskorak,  koji  će
pomoći pri izradi NKU.
Gosp.  Melvan  ističe  da  bi  se  izrada  prijedloga  novog  NKU  mogala  prepustiti  Pravnoj  službi. Navodi kako je potrebno formirati pregovaračke  timove s obje strane i potom krenuti u dogovor novog NKU.   Postavlja pitanje hoće kostur novog ugovora biti stari NKU ili novi nacrt koji će izraditi Pravna služba.
Gosp. Bulić ističe kako je u suradnji s pravnicima tekst NKU usklađen do točke 30.
Gosp. Frković predlaže da se minimalni iznos plaća i njihov obračun stavi u Opći dio NKU.
Gosp.  Srzentić  na prijedlog gosp.Frkovića  da se minimalni iznos plaća i njihov obračun stavi u opći dio NKU postavlja pitanje hoće li se sa istim složiti mali brodari s obzirom da imaju veće plaće nego pomorci Jadrolinije. Na prijedlog gosp.Mucića da se uz NKU za pomorce doda i aneks koji će obuhvaćati i zaposlenike na kopnu rekao je da i u tom dijelu SSPJ neće sudjelovati s obzirom da ovaj sindikat zastupa samo pomorce.
Gops.  Frković navodi kako manji brodari nisu podržali prijedlog da se u NKU odredi minimalna plaća  za pomorce.  Smatra  da bi trebali  podržati takve  prijedloge  ukoliko  imaju  definirane  veće plaće.
Gosp.  Frković predlaže da se sljedeći tjedan održi sastanak radne skupine radi obračuna plaća i novog NKU.
Gosp.  Mlevan  predlaže da se radne skupine razdvoje, odnosno da posebna skupina odlučuje oko
NKU.
Gosp. Sopta  predlaže da se u roku od dva tjedna definiraju radne skupine s obje strane, potom da se odredi sastanak sa svim brodarima koji žele sudjelovati u izradi novog NKU.
Gosp. Frković predlaže da se skupina vezana za obračun plaća sastane u roku od sedam dana, kako bi se s Službom informatike odredile smjernice novog programa obračuna plaća.
Zaključak:
NSPPH,  SPH, SSPJ u roku od sedam dana  imenovat  će do tri predstavnika za radnu skupinu koji će sudjelovati u pregovorima oko novog Nacionalnog kolektivnog ugovora.

Last modified: 05.11.2019