NSPPBH OBJAVLJUJE SVOJ PRIJEDLOG NOVOG NACIONALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

26.11.2019

Poštovani pomorci Jadrolinije te pomorci malih brodara NSPPBH objavljuje svoj prijedlog novog Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce.

 

NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA POMORCE U  LINIJSKOM PUTNIČKOM POMORSKOM

PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Zaključen dana ______________godine između:

 

(1) Sindikata pomoraca Hrvatske

(2) Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske

(3) Strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije

u daljnjem tekstu:

 

(4) Udruga hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi

(5) Brodara – UTO Kapetan Luka

(6) Brodara – G & V Line d.o.o.

(7) Brodara – Miatrade d.o.o.

(8) Brodara – Linijska nacionalna plovidba d.o.o.

(9) UTO Mankula

 

SADRŽAJ KOLEKTIVNOG UGOVORA

 • Članci kolektivnog ugovora
 • Opći dodaci kolektivnog ugovora
 • Posebni dodaci kolektivnog ugovora

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

U smislu ovog Ugovora pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

– “Ugovor” je ovaj Nacionalni kolektivni – „Ugovor o radu“ je pojedinačni ugovor o radu zaključen između poslodavca i Pomorca

– „Pomorac“ je član posade broda državljanin Republike Hrvatske ili druge članice EGP (Europskog gospodarskog prostora)  koji ima sklopljen ugovor o radu s brodarom, a isti se temelji na radnim i socijalnim standardima utvrđenim u Nacionalnom kolektivnom ugovoru. „Brodar“ je fizička ili pravna osoba koja je kao posjednik broda nositelj plovidbenog pothvata, s tim što se pretpostavlja, dok se ne dokaže protivno, da je brodar osoba koja je u upisnik brodova upisana kao vlasnik broda;

-“Poslodavac” je pravna ili fizička osoba koja je s Pomorcem sklopila Ugovor o radu.

– „Brod“ je i putnički brod kako je definiran Pomorskim zakonikom a što uključuje i trajekte i brzi putnički brod za prijevoz putnika i tereta u nacionalnom linijskom putničkom prometu

– „Sindikat“ je Sindikalna udruga hrvatskih pomoraca i ostalih radnika, registrirana sukladno zakonu, pojedinačna stranka Ugovora

– „Udruga“ je Hrvatska udruga poslodavaca brodara u međunarodnoj plovidbi Mare Nostrum registrirana sukladno zakonu, pojedinačna stranka Ugovora

– „Povjerenik  Sindikata“ je osoba izabrana od tijela Sindikata koja ima prava i obveze utvrđene ovim Ugovorom ;

– “Pristupatelj” – znači poslodavac, Udrugu poslodavaca, ili sindikat koji naknadno preuzme obveze i prava iz Ugovora potpisivanjem odgovarajuće Izjave o pristupanju,

– “Opći prilog” – znači prilog Ugovoru koji obvezuje sve potpisnike ovog Ugovora,

– “Posebni prilog” – znači prilog Ugovoru koji obvezuje samo pojedinog člana Udruge, Poslodavca i Sindikate koji su potpisnici ovog Ugovora.

– „ugovor o vježbeničkom stažu“ je

– MLC 2006 – je Konvencija međunarodne organizacije rada o radu pomoraca iz 2006. godine

– Kabotaža – je prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka

– Obalna kabotaža je prijevoz putnika i robe između luka koje se nalaze na kopnu bez pristajanja na otocima

– Otočna kabotaža je prijevoz putnika i robe između otoka

 

PRIMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA

Članak 1.

Ovaj Kolektivni ugovor se primjenjuje na sve hrvatske pomorce i pomorce drugih država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) koji obavljaju kabotažu na linijama u javnom prijevozu (bez obzira na Kolektivni ugovor koji neki Brodar ima zaključen) na dan zaključenja i početka primjene ovog Kolektivnog ugovora, u cilju osiguranja istih polazišta i iste razine radnih i socijalnih prava svih pomoraca u obalnoj linijskoj i među otočnoj pomorskoj kabotaži, a u svrhu osiguranja ravnopravne tržišne utakmice.

Članak 2.

Svi članovi posade broda na brodovima koji obavljaju otočnu kabotažu u Republici Hrvatskoj na linijama u javnom prijevozu moraju biti državljani Republike Hrvatske ili druge države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) i imati sklopljen ugovor o radu s brodarom, a koji se temelji na radnim i socijalnim standardima utvrđenim u nacionalnim zakonodavstvu Republike Hrvatske odnosno u Nacionalnom kolektivnom ugovoru.

Članak 3.

Ovim Ugovorom uređuju se prava i obveze pomoraca zaposlenih kod Poslodavca. Ovaj Ugovor sačinjen je u skladu sa odredbama pozitivnih zakonskih propisa i primjenjivih međunarodnih ugovora kojih je stranka Republika Hrvatska u trenutku zaključenja ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor primjenjuje se neposredno i obvezno.

Članak 4.

Ovaj ugovor je sklopljen s ciljem da se unaprijede i održavaju skladni odnosi između Poslodavaca i Sindikata, a na temelju obostranog poštovanja prava kojim će se na najbolji način štititi interesi svih zainteresiranih.

Članak 5.

Prije stupanja pomorca na rad, poslodavac odnosno brodar mora svakom pomorcu omogućiti da se upozna s ovim Ugovorom, s organizacijom rada i zaštitom na radu.

Strane Ugovora suglasno utvrđuju da ukoliko je Ugovor stalno objavljen na službenoj internetskoj stranici Poslodavca isti nema obvezu upoznati Pomorca sa ovim Ugovorom.

Ovaj ugovor se mora nalaziti na brodu i biti dostupan svim članovima posade.

Članak 6.

(1)     Ugovorom o radu, koji mora biti u pisanom obliku i sukladan ovom Ugovoru, Pomorac zasniva radni odnos kod poslodavca.

(2)     Ugovorom o radu poslodavac je obvezan Pomorcu osigurati ukrcaj, te mu za obavljeni rad isplatiti plaću. Pomorac je obvezan prema uputama Poslodavca osobno i savjesno obavljati preuzeti posao.

SKLAPANJE UGOVORA O RADU

Članak 7.

Ugovor o radu može se sklopiti:

 1. a) na neodređeno vrijeme
 2. b) na određeno vrijeme
 3. c) za određeno putovanje

Članak 8.

Ugovor o radu mora sadržavati sve uglave propisane pozitivnim propisima Republike Hrvatske važećim u trenutku zaključivanja ugovora o radu i obvezno se registrira sukladno propisima.

Članak 9.

Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac je dužan prije početka rada pomorcu izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru.

Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Članak 10.

Prije sklapanja ugovora o radu, pomorac je, na zahtjev poslodavca obavezan dostaviti valjane pomorske isprave kojim se utvrđuje ispunjava li potrebne uvjete za rad na brodu određene propisima Republike Hrvatske i primjenjivim međunarodnim konvencijama.

Pomorac koji ima zaključen ugovor o radu dužan je održavati valjanost svjedodžbi i drugih dokumenata iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

(1)     Prije Sklapanja Ugovora o radu Pomorac će obaviti dodatni liječnički pregled na zahtjev Poslodavca u specijaliziranoj zdravstvenoj ustanovi po izboru poslodavca kojim će se provjeriti njegova zdravstvena sposobnost prema važećim propisima.

(2)     Troškove dodatnog liječničkog pregleda prilikom zasnivanja radnog odnosa snosi Poslodavac.

 

TRAJANJE UGOVORA O RADU

Članak 12.

 

(1)    Poslodavac i Pomorac sklapaju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme temeljem  neprekidne službe za istog Poslodavca,

 

(2)  Poslodavac s istim radnikom smije sklopiti uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog koji se u tom ugovoru mora navesti.

 

 Članak 13.

 

Ugovor o radu sklopljen za određeno putovanje valjan je za vrijeme trajanja naznačenog putovanja. Ugovor o radu sklopljen za određeno putovanje raskida se ako poslodavac izmjeni putovanje prvotno predviđeno plovidbenim redom. Pomorcu se nadoknađuje razlika u plaći kao da je putovanje izvršeno kako je predviđeno.

Putovanjem se smatra ukupnost putovanja između polazne luke i luke krajnjeg odredišta. Ugovor o radu na putovanje završava se nakon iskrcaja u odredišnoj luci utvrđenoj samim ugovorom sklopljenim za određeno putovanje.

U slučaju da suglasnošću volja poslodavca i pomorca, pomorac ne bude otpušten u luci posljednjeg odredišta, ugovor će se smatrati produženim za sljedeće putovanje i zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme.

 

 

 

RASPOREĐIVANJE POMORACA

Članak 14.

Pomorac je obvezan:

– Obavljati poslove i radne zadatke radnog mjesta odnosno svojstva ukrcaja  za koje posjeduje potrebne svjedodžbe o osposobljenosti i na koje ga poslodavac postavlja u skladu s ugovorom o radu odnosno nalogom ukrcaja

– Ekonomski-racionalno i odgovorno koristiti povjerena mu sredstva rada;

– osposobljavati se  i usavršavati za rad ;

– obavljati  poslove radnog mjesta savjesno i na najbolji način uz uvjet da je takav rad u skladu sa zakonom i ovim ugovorom;

– Štititi interese poslodavca i ostalih članova posade s kojima radi;

– izvršavati zapovijed zapovjednika glede sigurnosti broda, putnika, tereta i zaštite okoliša.

 

Članak 15.

Pomorac može temeljem ugovora o radu naloga za ukrcaj biti ukrcan u onom svojstvu, odnosno obavljati poslove onog radnog mjesta za koje ima određenu stručnu spremu, svjedodžbu o osposobljenosti, svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti i druge propisane uvjete, odnosno ovlaštenje za obavljanje određenih poslova na brodu, te liječničku svjedodžbu.

U izvanrednim situacijama zapovjednik može narediti obavljanje drugih poslova dok traje izvanredna okolnost. Za vrijeme rada pomorca na drugom radnom mjestu iz stavka 2. ovog članka, pomorac ima plaću radnog mjesta koja je za njega povoljnija.

 

Članak 16.

Za vrijeme trajanja Ugovora o radu Poslodavac zadržava pravo prekrcaja Pomorca – člana posade s jednog broda na drugi brod uz uvjet da ne bude prikraćen u osnovnoj plaći.

PROBNI RAD

Članak 17.

Prilikom sklapanja ugovora o radu između poslodavca i pomorca, prema odluci poslodavca, razdoblja ukrcaja u trajanju ne duljem od 60 dana smatraju se probnim radom.

Članak 18.

Tijekom probnog rada pomorac obavlja poslove radnog mjesta koji su potrebni da se utvrde njegove stručne i radne sposobnosti potrebne za rad na poslovima za koje je sklopio ugovor o radu.

Članak 19.

Ugovor o radu može biti raskinut za vrijeme trajanja probnog roka davanjem pisane obavijesti najmanje 7 dana unaprijed na zahtjev poslodavca/brodara ili pomorca uz pridržavanje prava i obveza nastalih u trenutku raskida ugovora o radu.

Probni rad ne smije trajati duže od 6 mjeseci.

VJEŽBENICI

Članak 20.

Poslodavac će u okviru svojih materijalnih i tehničkih mogućnosti i potreba nastojati zapošljavati vježbenike.

Članak 21.

Poslodavac sklapa s vježbenikom ugovor o radu na određeno vrijeme ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ugovor o vježbeničkom stažu ili ugovor o volonterskom radu.

Članak 22.

O pravilnom stručnom osposobljavanju vježbenike za samostalni rad brine se osoba određena od strane zapovjednika broda, odnosno odgovorna osoba odnosne službe, vodeći dužnu pažnju o korištenju radnog vremena i vremena odmora.

Članak 23.

Vježbenici će imati pravo na prehranu i smještaj. Prema odluci poslodavca mogu imati pravo i na novčanu naknadu.

RADNA OKOLINA

Članak 24.

Ugovorne strane suglasne su da će zajednički djelovati u cilju poboljšanja uvjeta života i rada na brodu uz provedbu svih mjera zaštite zdravlja pomoraca.

 

ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA I PRIVATNOSTI POMORCA

 

Članak 25.

(1) Poslodavac se obvezuje sukladno primjenjivim pomorskim propisima osigurati zaštitu života, zdravlja i sigurnosti pomoraca u svakom obliku povezanom s radom, a osobito održavati postrojenja, uređaje, opremu, alate, mjesto rada i pristup mjestu rada.

(2) Poslodavac je obvezan pomorcu osigurati zaštitna sredstva i primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti. Svaki pomorac mora koristiti zaštitna sredstva i odgovoran je za vlastitu sigurnost i zdravlje, kao i sigurnost i zdravlje ostalih članova posade na koje utječu njegovi postupci na poslu.

(3) Pomorac je u provedbi mjera zaštite i sigurnosti obvezan proći prethodnu obuku za sigurno rukovanje sredstvima rada i teretom, pravilno upotrebljavati sredstva rada, osobnu zaštitnu opremu, odmah obavijestiti Poslodavca o događaju koji predstavlja moguću opasnost, te provoditi druge propisane ili od Poslodavca utvrđene mjere.

Članak 26.

Poslodavac je dužan osigurati i zaštititi Pomorca za vrijeme rada i odmora na brodu od svih vrsta diskriminacije.

 

Članak 27.

RADNO VRIJEME

(1) .Puno radno vrijeme pomorca ne može biti duže od četrdeset sati tjedno.

(2) Puno radno vrijeme Pomoraca iznosi 8 sati dnevno u radne dane od ponedjeljka do zaključno petka. Puno radno vrijeme Pomorca u principu se temelji na osmosatnom radnom danu s jednim danom odmora u tjednu i odmoru za državne blagdane. Najveći dopušteni broj sati rada pomorca ne smije biti veći od 14 sati tijekom bilo koja 24 sata i 72 sata tijekom bilo kojih 7 dana.

(3) Najmanji broj sati odmora ne smije biti manji od 10 sati tijekom bilo koja 24 sata i 77 sati tijekom bilo kojih 7 dana.

(4) Sati odmora mogu se podijeliti u najviše dva dijela od kojih jedan mora trajati najmanje 6 sati, a razmak između uzastopnih razdoblja odmora ne smije prelaziti 14 sati.

 

PREKOVREMENI RAD

Članak 28.

Pomorac je obavezan, na pisani zahtjev poslodavca raditi duže od punog odnosno nepunog radnog vremena u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako priroda prijeke potrebe onemogućava poslodavca da prije početka prekovremenog rada uruči pomorcu pisani zahtjev, usmeni zahtjev poslodavac/brodar je dužan pisanim putem potvrditi u roku od sedam dana od dana kada je prekovremeni rad naložen.

Ako pomorac radi prekovremeno, ukupno trajanje rada pomorca ne smije biti duže od pedeset sati tjedno.

Prekovremeni rad pojedinog pomorca ne smije trajati duže od sto osamdeset sati godišnje, osim ako je ugovoreno kolektivnim ugovorom, u kojem slučaju ne smije trajati duže od dvjesto pedeset sati godišnje.

Zabranjen je prekovremeni rad maloljetnika.

Trudnica, roditelj s djetetom do tri godine života, samohrani roditelj s djetetom do šest godina života, pomorac koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca mogu raditi prekovremeno samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

Poslodavac ima pravo uvesti prekovremeni rad u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega rada, dovršenja procesa rada čije se trajanje nije moglo predvidjeti, a čiji bi prekid nanio znatnu materijalnu štetu, radi zamjene odsutnog pomorca u procesu rada u neprekidnom trajanju i u sličnim slučajevima.

Pomorac je obavezan raditi u prekovremenom radu bez prethodne obavijesti, ukoliko to nije moguće predvidjeti ranije.

 

Članak 29.

U slučaju opasnosti koju procjenjuje zapovjednik broda, a koja neposredno ugrožava sigurnost broda, tereta, putnika i posada, te kada se spašavaju ljudski životi ili drugi brodovi ili prigodom vježbi, pomorac će izvršavati sve potrebne poslove u bilo koje vrijeme i pod bilo kojim okolnostima bez posebne naknade za prekovremeni rad, što ne isključuje druge nagrade.

 

NOĆNI RAD

Članak 30.

Rad u vremenu između 22,00 sata navečer i 6,00 ujutro idućeg dana, smatra se noćnim radom.

RAD SUBOTOM

Članak 31.

Subota ima karakter neradnog dana. Za rad tijekom plovidbe i u luci obavljen u okviru 8-satnog radnog vremena subotom biti će priznato pravo pomorcu na odgovarajući plaćeni odmor i tretirano kao preraspodjela radnog vremena. Rad subotom preko 8 sati je prekovremeni rad.

 

 1. PRERASPODJELA RADNOG VREMENA

Članak 32.

(1) Radi izvršavanja plovidbenog zadatka, članovima posade može ukupno radno vrijeme trajati duže od 8 sati dnevno, odnosno od 40 sati tjedno, od ponedjeljka do petka. Rad od ponedjeljka do petka preko  8 sati do 10 sati obračunava se kao preraspodjela, a preko 10 sati je prekovremeni rad.

(2) Za rad subotom prvih 8 sati bilježi se u preraspodjelu kao 8 sati, dok se ostali sati plaćaju kao prekovremeni rad.

(3) Za rad nedjeljom prvih 3 sati bilježi se u preraspodjelu kao 5 sati, dok se ostali sati plaćaju kao rad nedjeljom.

(4) Prosječno puno radno vrijeme tjedno preraspodijeljeno tijekom godine ne smije biti duže od 40 sati tjedno od ponedjeljka do petka.

(5) Preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom.

(6) Preraspodijeljeno radno vrijeme može se prenositi u sljedeću godinu a u slučaju kad Poslodavac nije u mogućnosti Pomorcu osigurati korištenje slobodnih dana do početka ljetne sezone. Tako prenesene a neiskorištene sate iz fonda preraspodjele platiti će Poslodavac uz suglasnost Pomorca.

 

VII.  MINIMALNI BROJ ČLANOVA POSADE

 

Brod će biti potpuno i kvalitetno popunjen posadom kojoj će se garantirati sigurnost plovidbenog zadatka i održavanje sustava straže. U pogledu popune posade, Poslodavac je dužan voditi računa da broj člnaova posade broda ni u jednom slučaju nije ispod broja zahtijevanog u Prilogu ovog Ugovora – Minimalni broj članova posade koji je sastavni dio ovog Ugovora.

 

Članak 33.

(1)     Kada se zbog bilo kojeg razloga broj članova posade spusti ispod utvrđene granice iz Priloga Ugovora Minimalni broj članova posade, osnovna plaća na koju ima pravo kategorija pomoraca koja trenutno nedostaje na brodu, pripast će svim članovima posade koji obavljaju poslove odsutnog člana posade.

(2)     Odluku o raspodjeli plaće iz stavka 1. ovog članka donosi zapovjednik broda.

Članak 34.

(1)     Tijekom boravka broda u luci, zapovjednik je obvezan odrediti minimalan broj članova posade koji su dužni biti prisutni na brodu od trenutka završetka redovnog radnog vremena do početka redovitog radnog vremena narednog dana.

(2)     Član posade koji je određen za obvezno prisustvo na brodu ne smije napustiti brod bez odobrenja zapovjednika ili časnika koji zamjenjuje zapovjednika u njegovoj odsutnosti.

Član posade koji postupi suprotno od odredbe ovog članka smatrat će se odgovornim za ugrožavanje sigurnosti broda.

VIII. BLAGDANI I NERADNI DANI

Članak 35.

(1)     Dani utvrđeni Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj su: 1 siječnja – Nova godina, 6. Siječnja – Sveta tri kralja, Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, Tijelovo, 1. svibnja – Praznik rada, 30. svibnja – Dan državnosti, 22. lipnja – Dan antifašističke borbe, 5. kolovoza – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja, 15. kolovoza – Velika Gospa, 1. studenog – Svi sveti, 18. studenog – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje,  25. Prosinac – Božić i 26. prosinca – prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan.

(2)     6. prosinca – Sveti Nikola zaštitnik Pomoraca ugovara se kao blagdan kroz pravo povećane hranarine.

(3)  Ako Pomorac radi na dane utvrđene u stavku 1. ovog članka pored načina plaćanja utvrđenog u članku 71. ovog Ugovora koristit će i slobodan dan.

 

 1. ODMORI I DOPUSTI

Dnevni odmor

Članak 36.

(1)      Svaki pomorac ima pravo koristiti slobodno vrijeme u trajanju najmanje 10 sati te se sati odmora mogu podijeliti u najviše dva dijela od kojih jedan mora trajati najmanje 6 sati, a razmak između odmora ne smije prelaziti 14. sati neprekidnog odmora u svakom razdoblju od 24 sata, izuzev u slučaju potrebe priveza, odveza i manevriranja broda. To razdoblje od 24 sata započinje od vremena kad Pomorac započne s radom neposredno nakon najmanje 10 ili 12 ili 6 sati neprekidnog odmora.

(2)     Pomorac koji radi u punom radnom vremenu ima pravo na stanku u trajanju od 30 minuta koju koristi prema odluci zapovjednika, a u skladu s redom plovidbe.

(3)     Vrijeme odmora – stanka u trajanju od 30 minuta ubraja se u puno radno vrijeme.

(4)     Pomorac koji radi duže od punog radnog vremena ali ne duže od 12 sati ima pravo na jednu dodatnu stanku od 30 min, a onaj koji radi duže od 12 sati ima pravo na dvije dodatne stanke od 30 minuta, po odluci i rasporedu zapovjednika.

 

Tjedni odmor

Članak 37.

(1)     Nedjelja je dan tjednog odmora.(predmet pregovora u skladu s čl. 75. ZOR-a – Radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor. Ovaj odmor sukladno st. 3. radnik koristi nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi, ali sukladno st. 4. Ako radnik ne može koristiti odmor u trajanju od 24 sata, mora mu se za svaki radni tjedan omogućiti korištenje zamjenskog tjednog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu, zbog kojeg tjedni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju.)

(2)     Rad nedjeljom do 5 radnih sati ulazi u preraspodjelu, te se računa kao 8 sati i koristi kao slobodan dan, a sav rad iznad 3 sati rada obračunava se kao rad nedjeljom.   – USPOREDI SA ČLANKOM 32 – PREDMET PREGOVORA

 1. Godišnji odmor

Članak 38.

(1)     Pravo na plaćeni godišnji odmor određuje se u trajanju od najmanje 4 tjedna – to je utvrđeno po  ZOR u svakoj kalendarskoj godini.

(2)     Malodobni zaposlenik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 5 tjedana.

(3)     U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se blagdani i neradni dani određeni zakonom kao i razdoblje privremene nesposobnosti za rad, te dani plaćenog dopusta.

(4)     U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote.

Članak 39.

(1)     Dodatni broj dana godišnjeg odmora zaposlenik ostvaruje po osnovi uvjeta rada, radnog staža i posebnih socijalnih uvjeta i to:

 1. Prema uvjetima rada:

–  čistač, mornar, mladić sobe, mladić kuhinje 7 radnih dana

–  kormilar, mazač, brodski motorista, konobar, sobarica 7 radnih dana

– vođa stroja, vođa palube, kuhar, mehaničar, električar 7 radnih dana

– časnici palube i stroja, elektro časnik  7 radnih dana

– zapovjednik, upravitelj stroja   7 radnih dana

 1. Prema radnom stažu:

– zaposleniku sa stažom od 1 do 10 godina       2 radna dana

– zaposleniku sa stažom od 10 do 20 godina      4 radna dana

– zaposleniku sa stažom od 20 do 25 godina      6 radnih dana

– zaposleniku sa stažom preko 25 godina          8 radnih dana

 1. Prema posebnim uvjetima:
  – Pomorcu – invalidu kojemu je utvrđena promjena radnog mjesta i invalidu rada
  kojemu te utvrđeno pravo na skraćeno radno vrijeme 2 radna dana

– Pomorcu – invalidu Domovinskog rata¸ 3 radna dana

– Pomorcu – samohranom roditelju i majci djeteta
do tri godine života 2 radna dana

– Pomorcu – dobrovoljnom davaocu krvi 2 radna dana

Članak 40.

(1)     Pomorac koji se prvi puta zaposli ili ima prekid rada između 2 radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na plaćeni godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog rada.

(2)     Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne službe ili drugog zakonom  opravdanog razloga, ubraja se u rok iz stavka 1. ovog članka.

Članak 41.

(1)     Pomorac ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svakih navedenih mjesec dana rada u slučaju:
– ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos, zbog neispunjenja šestomjesečnog roka čekanja, nije stekao pravo na godišnji odmor,
– ako radni odnos prestane prije završetka šestomjesečnog roka čekanja,
– ako radni odnos prestane prije 1 srpnja.

(2)     Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na način iz stavka 1. ovog članka najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora.

Članak 42.

(1)     Pravo na godišnji odmor nema Pomorac koji je to pravo u cijelosti iskoristio, za tekuću kalendarsku godinu kod prethodnog Poslodavca.

(2)     Prilikom prestanka Ugovora o radu, Poslodavac je obvezan Pomorcu koji nije iskoristio godišnji odmor i isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Članak 43.

Pomorac ima pravo koristiti godišnji odmor u cijelosti ili u dva dijela.

Članak 44.

Pomorac može neiskorišteni dio godišnjeg odmora prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće kalendarske godine.

Plaćeni i neplaćeni dopust.

Članak 45.

(1)     Tijekom kalendarske godine Pomorac ima pravo na oslobađanje od obveze rada  uz naknadu plaće do ukupno 7 radnih dana za važne osobne poslove i to:

– sklapanje braka 7 radnih dana
– rođenje djeteta   7 radnih dana
– selidbe u istom mjestu prebivališta  2. radna dana
– selidbe u drugo mjesto prebivališta 4. radna dana
– slučaj teže bolesti člana uže obitelji 7. radnih dana
– za svako dobrovoljno  davanje krvi  1. radni dan
– stručno školovanje 7 radnih dana
– opće školovanje 5 radnih dana
– prilikom odlaska na odsluženje i odsluženje vojnog roka 2 radna dana
– za otklanjanje posljedica elementarne nepogode 3 radna dana

(2)     Pomorac ima pravo na plaćeni dopust  u trajanju više od 7 dana u jednoj kalendarskoj godini za vrijeme stručnog i općeg školovanja osposobljavanje ili usavršavanja u redovitom određenom roku, za potrebe Radničkog vijeća i sindikalnog rada.

Članak 46.

Poslodavac će Pomorcu na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust ukoliko to dopušta obujam poslova i to u trajanju do najduže 30 kalendarskih dana u jednoj godini u sljedećim slučajevima:

– gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana,
– njege člana uže obitelji,
– liječenja na vlastiti trošak,
– sudjelovanja u kulturno-umjetničkim i športskim priredbama,
– vlastitog školovanja, doškolovanja, osposobljavanja, usavršavanja i specijalizacije.

Prava i obveze Pomorca iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, dok traje vrijeme neplaćenog dopusta.

 1. ZAŠTITA POMORACA KOJI SU PRIVREMENO ILI TRAJNO NESPOSOBNI ZA RAD

Članak 47.

(1)    Pomorcu koji  je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme privremene  nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka, Poslodavac ne može otkazati ugovor o radu.

(2)     Pomorac je dužan, što je moguće prije obavijestiti Poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad,a u roku od tri radna dana obvezan je Poslodavcu dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i očekivanom trajanju.

Članak 48.

(1)     Ozljeda na radu, odnosno profesionalna bolest, ne smije štetno utjecati na napredovanje Pomorca i ostvarenje drugih prava i pogodnosti iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom.

 

 

Članak 49.

(1)     Pomorac koji je privremeno bio nesposoban za rad zbog ozljede, ozljede na radu ili bolesti ili profesionalne  bolesti, a za kojega nakon liječenja ili oporavka, ovlašteno tijelo odnosno ovlašteni liječnik utvrdi da je sposoban za rad, ima se pravo vratiti na poslove na kojima je prethodno radio, odnosno na druge odgovarajuće poslove.

Članak 50.

(1)     Ako ovlaštena osoba, odnosno tijelo, ocijeni da kod Pomorca koji ima sklopljen Ugovor o radu na neodređeno vrijeme postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti ili je proglašen invalidom rada, Poslodavac je dužan u dogovoru sa ovlaštenim službama, Sindikatom i Radničkim vijećem, ponuditi Pomorcu druge odgovarajuće poslove koje je on sposoban obavljati.

Članak 51.

Pomorac koji je pretrpio ozljedu na radu ili obolio od profesionalne bolesti, ima prednost pri stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira Poslodavac

XII.  PREHRANA I SMJEŠTAJ

Članak 52.

(1)     Pomorac ima pravo na prehranu koja mora biti dostatna i dobre kakvoće.

(2)     Hrana mora u pravilu biti pripravljena i konzumirana na brodu, a živežne namirnice moraju bili dobre kakvoće. Za pripremu hrane Poslodavac je dužan zaposliti odgovarajuće kvalificirano osoblje.

(3)     Brodar je dužan opskrbiti kuhinju sa svom odgovarajućom opremom koja je potrebna za rad u kuhinji.

(4)     U pravilu hrana je raspoređena u tri obroka:
– zajutrak u periodu od 07.30 do 08.30 sati,
– ručak  u periodu od 11.30 do 12.30 sati,
– večera u periodu od 17.30 do 18.30 sati.

(5)     Tijekom obavljanja noćne smjene obvezan je jedan obrok u vidu lanč – paketa. Za sve članove posade na početku obnašanja službe potrebno je osigurati kavu i čaj.

(6)     Svakom članu posade u stroju. kao i onim članovima koji su u neposrednom dodiru sa štetnim plinovima pripada najmanje 1/2 l mlijeka dnevno.

Članak 53.

(1)     Iznos hranarine ovisit će o veličini broda i brojnosti posade, mogućnosti osiguranja kuhara i kuhinje, te će se na osnovi tih pokazatelja napraviti posebna tablica koja je prilog ovog Ugovora.

(2)     Iznos će se mijenjati ovisno o porastu cijena prehrambenih artikala, a ugovorne strane će se o tome dogovarati u pravilu početkom kalendarske godine.

Članak 54.

(1)     Standardi smještaja Pomorca trebaju općenito udovoljavati mjerilima što su sadržana u zahtjevima Međunarodnih konvencija(MLC) i hrvatskih propisa u svezi sa smještajem posade.

(2)     Smještaj mora bili odgovarajuće veličine i standarda, Pomorci moraju biti opskrbljeni s jednim madracem, najmanje jednim jastukom, tri pokrivača (deke), dvije plahte, jednom jastučnicom i dva ručnika. Plahte, jastučnice i ručnici moraju se mijenjati najmanje jednom tjedno.

(3)     Opskrbljivanje s navedenom opremom obvezno je od strane Brodara i ne može biti nadomješteno u novcu.

(4)     Pomorci su obvezni na čuvanje i vraćanje opreme.

(5)     Na brodovima na kojima nema mogućnosti smještaja pomoraca Poslodavac je dužan osigurati kvalitetan i odgovarajući smještaj na kopnu.

 

 

 

XIII. UKRCAJ  I REPATRIJACIJA

Članak 55.

(1)     Repatrijacija Pomorca obavlja se nakon:

– isteka Ugovora o radu,
– iskrcaja radi bolesti ili ozljede,
– prestanka zaposlenja na osnovu otkaza Poslodavca

– prestanka zaposlenja voljom pomorca iz opravdanih razloga,
– proglašenja broda nesposobnim za plovidbu,
– gubitka broda, raspreme ili prodaje broda,
– iskrcaja koje je vezano za plovidbu u zonama gdje se vrše ratne operacije,
– kada se tijekom trajanja putovanja supruga ili u slučaju samaca roditelj ozbiljno razboli, učinit će se sve kako bi se odnosni Pomorac što brže vratio u mjesto stalnog prebivališta.

(2)     Uz obvezu Poslodavca da se pobrine za repatrijaciju, isti ima pravo regresa svih troškova povratnog putovanja od Pomorca koji se bez odobrenja iskrcao s broda i tim svojom krivnjom doveo do prestanka zaposlenja ili koji se iskrcao s broda zbog ozljede ili oboljenja koje je sebi prouzročio namjerno ili grubom nepažnjom.

Članak 56.

Pod troškovima ukrcaja i repatrijacije koje snosi Poslodavac smatraju se troškovi smještaja, prijevoza (od mjesta stalnog prebivališta do luke ukrcaja, odnosno od broda do mjesta stalnog prebivališta), plaća i dodatak na plaću od trenutka kada je pomorac iskrcan s broda do njegova povratka u mjesto prebivališta.

(2) Za vrijeme ukrcaja i repatrijacije Pomorac mora biti osiguran protiv nezgoda i bolesti, prema zakonskim i ugovornim odredbama .

Članak 57.

Repatrijacija se smatra provedenom kada je iskrcajem  Pomorcu osigurano odgovarajuće zaposlenje na drugom brodu koji plovi u mjesto povratka ili njegovu blizinu.

U slučaju iz prethodnog stavka pomorcu pripada naknada za poslove koje je obavljao na brodu.

XIV. PLAĆE

 

Članak 58.

(1)     Mjesečna plaća koja pripada Pomorcu sastoji se od osnovne plaće za  puno radno vrijeme prema  zvanju Pomoraca.

(2)   Osnovna mjesečna plaća pomorca za redovni rad koji je zaposlen i ukrcan u svojstvu mornara, čistača stroja, vježbenika palube i stroja, mladića sobe i kuhinje,  ne može biti manja od plaće utvrđene Zakonom o minimalnoj plaći i Uredbom o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske. Ostali pomorci članovi posade broda ukrcani u određenom svojstvu imaju plaću koja ne može biti manja od utvrđene plaće Općim dodatkom ovog Kolektivnog ugovora.

(3)  Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom  radnom vremenu.

(4)   Početak obračuna plaće i dodatka počinje  potpisom Ugovora o radu.

(5)     Konačan obračun plaće iz Ugovora o radu zaključuje se s danom iskrcaja, ako je isto uslijedilo poslije 12.00 sati.

Članak 59.

(1)     Plaća za rad u radne dane (od ponedjeljka do petka) do uključeno 8 sati dnevno isplaćivat će se u visini 100% -tne osnovne satnice za obračunski mjesec.

(2)     Plaća za rad u radne dane iznad 8 sati do uključeno 10 sati dnevno obračunavat će se i isplaćivat u visini 100% – tne osnovne satnice za mjesec u kojem se koriste slobodni dani, a koja ne može biti manja od vrijednosti sata mjeseca u kojem su odrađeni.

Korištenje slobodnih dana unaprijed (minus slobodni dani) isplaćivat će se sukladno stavku 2, na teret slobodnih dana koji će biti ostvareni tijekom budućih ukrcaja.

 1. DODACI NA PLAĆU

 

Dodaci zbog rasta troškova života

Članak 60.

 

(1)     Ako tijekom razdoblja za koje je utvrđena najniža osnovna plaća u iznosu iz prednjeg članka, dođe do poremećaja u poslovanju ili pak troškovi života zaposlenika, prema službenim podacima Zavoda za statistiku RH porastu iznad 5%, ugovorne strane će utvrditi novi iznos najniže osnovne plaće u skladu s rastom troškova života zaposlenika.

 

Dodatak na osnovu radnog staža

Članak 61.

(1)     Osnovna plaća Pomorca povećava se za svaku navršenu godinu staža osiguranja za 0,5%.

(2)     Pravo na povećanje osnovne plaće iz stavka 1. ovoga članka pripada Pomorcu za ukupan radni staž osiguranja.

 

Jednokratni dodatak na plaću – regres za godišnji odmor

Članak 62.

(1)     Poslodavac će Pomorcu isplatiti jednokratni dodatak na plaću za godišnji odmor najmanje u visini polovice prosječne plaće.

 

(2)     Jednokratni dodatak na plaću za godišnji odmor isplaćuje se nakon završetka ljetnog plovidbenog reda.

 

(3)     Jednokratni  dodatak na plaću za godišnji odmor isplaćuje se Pomorcu razmjerno pravu na godišnji odmor u slučaju kad isti nije ostvario pravo na puni broj   dana godišnjeg odmora, i isplaćuje se prestankom Ugovora o radu za iskorišteni broj dana godišnjeg odmora.

 

Dodatak za rad noću

Članak 63.

(1)  Osnovna plaća Pomorca uvećava se za 30% za rad noću.

 

Dodatak za rad na blagdane, neradne dane i prekovremeni rad

Članak 64.

(1)  Osnovna plaća Pomorca za rad na dan tjednog odmora povećava  se za 50%.

 

Dodatak za posebno mjerljive i izvanredne radove

Članak 65.

(1)     U slučaju potrebe, hitnosti izvršenja i ostvarivanja uštede, članovi posade broda mogu obavljati radove koji nisu tradicionalni radovi Pomoraca, a vezani su za čišćenje brodskih skladišta, garaža, čišćenje i održavanje tankova, radovi na klasi trupa, stroja, uređaja i opreme, te skraćivanja vremena boravka u luci i brodogradilištu.

(2)     Neposredni izvršioci radova iz prethodnog stavka dogovorit će se u pisanom obliku s Poslodavcem o dodatku i vremenu izvršenja istih radova.

(3)     Na svim linijama na kojima prometuje više od jednog broda, u slučaju smanjenja broja brodova na određenoj liniji zbog havarija ili drugih izvanrednih okolnosti, ostalim posadama će se na ime pojačanih napora za izvanredne vožnje isplatiti posebna nagrada.

 

Dodatak za službu u područjima ratnih i ratu sličnih operacija

Članak 66.

(1)     Za vrijeme ukrcaja Pomorac mora u cijelosti biti obaviješten o tome da njegov brod prolazi na svom putovanju kroz područje ratnih i ratu sličnih operacija i ima pravo odustati od plovidbe u takva područja, te se u tom slučaju vratiti u domovinu o trošku Poslodavca s pravom korištenja svojih prava ostvarenih do dana povratka.

(2)     Ako Brod uđe u područje ratnih i ratu sličnih operacija, Pomorcu će se isplatiti naknada u iznosu od dvostruke osnovne plaće za vrijeme boravka Broda u takvom području, pod uvjetom da ona ne može bili manja od naknade za 5 dana. Na isti način udvostručuje se i naknada za slučaj onesposobljenosti i smrti.

(3)     Područje ratnih i ratu sličnih operacija utvrđuje se prema naznaci Lloyd’s London kao područje za koje se plaća dodatna premija za ratni rizik za Brod po stopi ne manjoj od 0,25%.

 

Pomorski dodatak

Članak 67.

(1)     Pomorac ima pravo na pomorski dodatak za svaki dan ukrcaja.

(2)     Pomorski dodatak se isplaćuje prema Tablici koja je prilog ovog Ugovora.

Početak obračuna pomorskog dodatka započinje danom kojim Pomorac započinje rad na brodu, ako je ukrcaj  izvršen do 12.00 sati istog dana.
Konačni obračun pomorskog dodatka zaključuje se s danom iskrcaja ako je isto uslijedilo nakon 12.00 sati.

Članak 68.

(1)  Osnovna plaća Pomorca za rad na blagdane, neradne dane i prekovremeni rad uvećava se za 50%.

 

 

XVI. NAKNADA PLAĆE

 

Članak 69.

(1)     Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora Pomorac ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

 

Članak 70.

(1)     Za vrijeme korištenja slobodnih dana ostvarenih radom u subotu, nedjelju, blagdane i neradne dane, te preraspodjelom radnog vremena, Pomorac ima pravo na naknadu plaće u visini osnovne plaće.

 

Članak 71.

(1)     Tijekom korištenja plaćenog dopusta Pomorcu se isplaćuje naknada plaće koja je jednaka osnovnoj plaći radnog mjesta – svojstva u kojem Pomorac radi.

 

Naknada za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja za rad

Članak 72.

(1)     Pomorac ima pravo na naknadu u visini svoje osnovne mjesečne plaće tijekom vremena kad ne radi zbog obrazovanja, školovanja i stručnog osposobljavanja na zahtjev Poslodavca.

 

Naknada za vrijeme privremene nesposobnosti za rad – bolovanja

Članak 73.

(1)     Kada se Pomorac zbog bolesti ili ozljede iskrca ili prijeđe na kopno u bilo kojoj luci, uz uvjet da bolest ili ozljeda nisu nastali njegovom krivnjom, njegova će plaća i dalje teći sve dok se o trošku Poslodavca ne stigne u mjesto stalnog prebivališta.

(2)     Pomorac ima pravo na naknadu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad – bolovanje, u iznosu koji odgovara 90% plaće za redovan rad koji je primio u mjesecu koji prethodi mjesecu nastupa bolovanja za sve vrijeme trajanja bolesti.

(3)     U slučaju povrede ili profesionalnog oboljenja, Pomorac ima pravo na naknadu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koja odgovara u iznosu 100% plaće za redovan rad koji je primio u mjesecu koji prethodi mjesecu nastupa bolovanja sve dok se ne izlijeći i bude proglašen sposobnim za rad ili se njegova nesposobnost ne proglasi trajne naravi.

 

Članak 74.

(1)     Pomorac koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti, a koji nakon završenog liječenja, oporavka i profesionalne rehabilitacije, poslodavac ne može osigurati odgovarajuće poslove u skladu sa Zakonom o radu ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu od iznosa otpremnine koja je predviđena u slučaju prestanka Ugovora o radu s Poslodavcem, ukoliko je ispunio uvjete za stjecanje prava na otpremninu.

Naknada u slučaju trajne invalidnosti i za slučaj gubitka života

Članak 75.

(1)     Za vrijeme korištenja slobodnih dana ostvarenih radom u subotu, nedjelju, blagdane i neradne dane, te preraspodjelom radnog vremena, Pomorac ima pravo na naknadu plaće u visini osnovne plaće. (povezati sa radnim vremenom i čl. 66. plaće – pregovori)

 

 1. Naknada  za vrijeme korištenja plaćenog dopusta

Članak 76.

(1)     Tijekom korištenja plaćenog dopusta Pomorcu se isplaćuje naknada plaće koja je jednaka osnovnoj plaći radnog mjesta – svojstva u kojem Pomorac radi.

 

Naknada za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja za rad

Članak 77.

(1)     Pomorac ima pravo na naknadu u visini svoje osnovne mjesečne plaće tijekom vremena kad ne radi zbog obrazovanja, školovanja i stručnog osposobljavanja na zahtjev Poslodavca/Brodara.

 

Naknada za vrijeme privremene nesposobnosti za rad – bolovanja

Članak 78.

(1)     Kada se Pomorac zbog bolesti ili ozljede iskrca ili prijeđe na kopno u bilo kojoj luci, uz uvjet da bolest ili ozljeda nisu nastali njegovom krivnjom, njegova će plaća i dalje teći sve dok se o trošku Poslodavca/Brodara ne stigne u mjesto stalnog prebivališta.

 

(2)     Pomorac ima pravo na naknadu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad – bolovanje, u iznosu koji odgovara 90% plaće za redovan rad koji je primio u mjesecu koji prethodi mjesecu nastupa bolovanja za sve vrijeme trajanja bolesti. (prema Zakonu o zdravstvenom je 70%)

 

(3)     U slučaju povrede ili profesionalnog oboljenja, Pomorac ima pravo na naknadu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koja odgovara u iznosu 100% plaće za redovan rad koji je primio u mjesecu koji prethodi mjesecu nastupa bolovanja sve dok  ne ozdravi i bude proglašen sposobnim za rad ili se njegova nesposobnost ne proglasi trajne naravi.

 

Članak 79.

 

(1)     Pomorac koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti, a koji nakon završenog liječenja, oporavka i profesionalne rehabilitacije, poslodavac ne može osigurati odgovarajuće poslove u skladu sa Zakonom o radu , ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu od iznosa otpremnine koja je predviđena u slučaju prestanka Ugovora o radu s Poslodavcem/Brodarom, ukoliko je ispunio uvjete za stjecanje prava na otpremninu. (ovo je zakonski minimum – predmet pregovora)

 

 

 1. Naknada u slučaju trajne invalidnosti i za slučaj gubitka života

 

Članak 80.

(1)     Pomorac koji bez svoje krivnje pretrpi nezgodu tijekom svog rada na brodu, uključujući i nezgode koje bi mogao pretrpjeti tijekom svog putovanja od mjesta stalnog prebivališta do ukrcaja na brod ili iskrcaja s broda do mjesta stalnog prebivališta, kao i nezgode koje su kao posljedica pomorske opasnosti, pa je zbog takvih okolnosti njegova radna sposobnost umanjena, ima pravo na osnovnu plaću u iznosu od 100%.

(2) Kada kao posljedica nesretnog slučaja ili pogibelji na moru, nastupi gubitak života Pomorca uključujući i kobne udese za vrijeme putovanja iz mjesta stalnog prebivališta do luke iskrcaja sa broda do mjesta stalnog prebivališta, Brodar je dužan postupiti po postupcima i prema uvjetima Osiguravajućeg društva s kojim je Brodar sklopio Ugovor prema sljedećoj tablici:
a) smrt uslijed nezgode          60.000.00 kn
b) smrt uslijed bolesti             16.000.00 kn
c) trajni invaliditet                 120.000,00 kn.

 

Članak 81.

(1)     Poslodavac je dužan poduzeli potrebne mjere zaštite imovine koju je smrtno stradali Pomorac ostavio na brodu i pobrinuti se da je dostavi njegovoj užoj obitelji ili zakonitom nasljedniku.

 

Članak 82.

(1)   Poslodavac je dužan snositi pogrebne troškove u slučaju smrti koja se dogodila na brodu ili kopnu za vrijeme zaposlenja stradalog Pomorca sve do mjesta njegova stalnog počivališta.

Članak 83.

(1)    Poslodavac je dužan zaključiti odgovarajuće osiguranje, kako bi u cijelosti podmirio  troškove nastale u slučaju trajne invalidnosti.

XVII. DRUGA MATERIJALNA PRAVA

 

Dnevnice

Članak 84.

(1)     Kada je pomorac po nalogu Poslodavca upućen na službeni put u zemlji ili u inozemstvo, pripada mu pravo na dnevnicu.

(2)     Dnevnica za službeno putovanje u zemlji utvrđuje se u iznosu 200,00 kuna dnevno.

(3)     Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo isplaćuje se u visini propisanoj za državne organe.

Naknada za odvojeni život

Članak 85.

(1)     Ako Poslodavac ima potrebu za radom Pomorca čije je mjesto stalnog prebivališta izvan mjesta u kojem je sjedište Poslodavaca, odnosno izvan mjesta rada, isplatit će mu naknadu za odvojeni život.

(2)     Naknada za odvojeni život od obitelji utvrđuje se u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno.

 

Otpremnina kod odlaska u mirovinu

Članak 86.

(1)     Kad Pomorac stekne uvjete za mirovinu pripada mu pravo na otpremninu u iznosu od 10.000,00

kuna.

 1. Otpremnina radi poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza

 

Članak 87.

 

(1)     Pomorac kojem Poslodavac otkazuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada radi poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza ima pravo na otpremninu.

(2)     Pomorac nema pravo na otpremninu ako se ugovor otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem Pomorca.

(3)     Visina otpremnine iznosi 1/2 prosječne mjesečne neto plaće isplaćene Pomorcu u 3 mjeseca prije isteka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu dana rada kod Poslodavca

 

Novčana potpora invalidu rada

Članak 88.

(1)     Pomorcu koji je proglašen invalidom rada, a Poslodavac nije u mogućnosti osigurati  drugo radno mjesto, odgovarajuće njegovoj stručnoj spremi, isplatit će se novčana potpora u iznosu do          3 000.00, kuna godišnje.

Izvanredne pomoći

Članak 89.

(1)     Pomorac ili njegova obitelj ima pravo na solidarnu pomoć u slučaju smrti zaposlenika – pomorca u visini od 8.000,00 kuna.

(2)     Pomorac ima pravo na solidarnu pomoć u slučaju smrti člana uže obitelji (suprug, supruga, dijete) u visini od 3.000,00 kuna.

 

Jubilarne nagrade

 

Članak 90.

 

 

(1)     Pomorac ima pravo na jubilarnu nagradu za ukupni radni staž kod Poslodavca prema dolje navedenoj tabeli:
–  10 godina radnog staža……………………………..2.000.00 kn
–  15 godina radnog staža……………………………..3 000.00 kn
–  20 godina radnog staža……………………………..4 000,00 kn
–  25 godina radnog staža……………………………..5.000.00 kn
–  30 godina radnog staža……………………………..6 000,00 kn
–  35 godina radnog staža……………………………..7 000,00 kn
–  40 godina radnog staža……………………………..8.000.00 kn

 

 

Potpora zbog neprekidnog bolovanja

Članak 91.

(1)     Zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana, Pomorcu će se na njegov zahtjev isplatiti novčana potpora u iznosu od 5000 kuna godišnje.

(2)     Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu.

 

Pokloni djeci zaposlenika – pomoraca

Članak 92.

(1)     U povodu obilježavanja Sv. Nikole i Dana pomorstva 06. prosinca, Poslodavac će isplatiti novčani iznos kao poklon djetetu do starosti 15 godina u visini od 600.00 kuna.

 

 1. Naknada djeci poginulih pomoraca u Domovinskom ratu

Članak 93.

(1)     Svakom djetetu Pomorca poginulog u Domovinskom ratu pripada pravo na mjesečnu potporu u obliku novčane naknade u visini 500,00 kuna, do završetka redovnog školovanja.

 

Naknade učenicima i studentima

Članak 94.

(1)     Učenicima i studentima za vrijeme praktičnog rada kod Poslodavca može se isplatili nagrada u iznosu do 1.000,00 kuna mjesečno.

Naknada radnicima sa troje i više djece

Članak 95.

Pomorcima sa troje i više djece Poslodavac može isplatiti mjesečnu pomoć u iznosu od 1000 kuna.

 

.  Naknada za gubitak osobnih stvari
Članak 96.

(1)     Ako Pomorac pretrpi potpunu ili djelomičnu štetu na svojim osobnim stvarima iz bilo kojeg razloga, osim razloga uvjetovanih vlastitom krivnjom, bilo za vrijeme trajanja ukrcaja ili na putovanju do i sa broda, ima pravo na naknadu štete od Poslodavca, do najvećeg iznosa kako slijedi:
–  zapovjedniku / upravitelju stroja  do   18.000,00 kn,
–  časniku                                          do 18.000,00 kn,
–  ostalim članovima posade             do 18 000,00 kn.
Pomorac mora svjedočiti istinitost podataka koje je dao u svezi s izgubljenim stvarima.

Pod osobnim stvarima Pomorca smatrat će se stvari u njegovoj osobnoj uporabi tijekom vremena ukrcaja i na putu od mjesta stalnog prebivališta do broda, odnosno od broda do mjesta stalnog prebivališta.

XVIII. PRESTANAK UGOVORA O RADU

 

Način prestanka Ugovora o radu

Članak 97.

(1)     Ugovor o radu između Pomorca i Poslodavca prestaje:
–   smrću Pomorca,

–   smrću Poslodavca fizičke osobe ili prestankom obrta po sili zakona
–   istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme,
–   kad Pomorac navrši 65 godina života i15 godina mirovinskog staža-   sporazumom Pomorca i Brodara,

–   dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad
–   otkazom Ugovora o radu
–   odlukom nadležnog suda,
(2)     U slučaju sporazumnog prestanka Ugovora o radu između Pomorca i Poslodavca isti mora bili u pisanom obliku.

Članak 98.

Otkaz zbog skrivljenog ponašanja Pomorca

Članak 99.

Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog skrivljenim ponašanjem, Poslodavac je dužan Pomorca pismeno upozoriti na obveze iz Ugovora o radu i ukazati mu mogućnost otkaza za slučaj nastavka kršenja tih obveza, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini. Prije redovitog ili izvanrednog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem Pomorca Poslodavac je dužan omogućiti Pomorcu da iznese svoju obranu.

 

 

 

(2)     Skrivljenim ponašanjem Pomorca, što može prouzročiti njegovo otpuštanje odnosno prestanak Ugovora o radu poglavito je:

 1. Kršenje obveze iz Ugovora o radu,
 2. Kršenje propisa o zaštiti na radu,
 3. Kršenje propisa i nepoduzimanje mjera radi zaštite zaposlenika, zaštite sredstava rada i životne okoline,
 4. Neizvršavanje pravomoćne sudske odluke u svezi radnog odnosa,
 5. Namjerno ometanje u radu drugih zaposlenika ili odbijanje poslovne suradnje s njima,
 6. Grubo, nedolično ponašanje prema ostalim djelatnicima, strankama, putnicima ili poslovnim partnerima,
 7. Neovlašteno iznošenje sredstava za rad i druge imovine Poslodavca izvan radnih prostorija ili broda,
 8. Korištenje sredstava za rad u privatne svrhe, bez odobrenja odgovorne osobe,
 9. Neopravdano nenošenje službenih i radnih odijela ili neuredno nošenje ili održavanje službenih ili radnih odijela,
 10. Kršenje odredbi Poslovnika SUS-a Društva,
 11. Grubo narušavanje ugleda Poslodavca,
 12. Nepoštivanje odredbi odluke o radnom vremenu (učestalo zakašnjavanje prijevremeni odlazak s radnog mjesta, neopravdani odlazak s radnog mjesta).

Osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa – za koje se može izreći mjera izvanrednog otkaza Ugovora o radu su:

 1. Neizvršavanje, nesavjesno, nemamo, nepravovremeno izvršavanje radnih i drugih obveza, ili odbijanje izvršenja naredbe neposrednog rukovoditelja,
 2. Ponovni dolazak na posao u pijanom stanju ili pod utjecajem droge, uzimanje alkohola ili droga na radnom mjestu,
 3. Izvršenje povrede radne obveze u svezi Kaznenog zakona RH,
 4. Kršenje propisa o obrani RH,
 5. Nanošenje materijalne štete odnosno prouzrokuje manjka u visini od 5 tisuća kuna na više,
 6. Odavanje stroge poslovne tajne,
 7. Napuštanje radnog   mjesta odnosno broda bez dozvole zapovjednika, samovoljan prestanak rada na radnom mjestu,
 8. Neopravdani izostanak s posla više od 5 radnih dana u kalendarskoj godini,
 9. Izazivanje nereda ili tuče u službenim prostorijama ili na brodu,
 10. Zloupotreba položaja i prekoračenje ovlaštenja,
 11. Unošenje, iznošenje ili prenošenje robe i stvari na brod odnosno s broda ako je to u suprotnosti s carinskim propisima zemlje u čijoj se luci brod nalazi (šverc), kao i narušavanje reda plovidbe nastalo krivnjom članova posade broda,
 12. Neposjedovanje ispravnih i važećih dokumenata za ukrcaj..

 

(3)     Skrivljenim ponašanjem Pomorca neće se okvalificirati kada Pomorac odbije izvršiti naredbu isplovljenja ako:
–   je brod neispravan za plovidbu,
–   se isplovljenje broda smatra nezakonitim činom,
–   brod ima nakanu plovidbe u zonu zahvaćenu ratom,
(4)     Ako u slučajevima iz stavka 2. ovog članka zbog lošeg vladanja pomorca dođe do prekida rada i Ugovora o radu, Pomorac nema pravo na troškove repatrijacije, a Poslodavac se može osigurati za eventualnu naplatu troškova repatrijacije.

Trajanje otkaznog roka

Članak 100.

 • U slučaju redovitog otkaza, otkazni rok je:
  – 2 tjedna, ako je Pomorac u radnom odnosu proveo neprekidno manje od godine;
  –  1 mjesec, ako je Pomorac u radnom odnosu proveo neprekidno 1 godinu,
  –  1 mjesec i 2 tjedna, ako je Pomorac u radnom odnosu proveo neprekidno 2 godine,
  –  2 mjeseca, ako je Pomorac u radnom odnosu proveo neprekidno 5 godina,
  –  2 mjeseca i 2 tjedna  ako je Pomorac u radnom odnosu proveo neprekidno 10 godina,

-3 mjeseca,    ako je Pomorac u radnom odnosu neprekidno 20 i više godina

(2)    Otkazni rok iz stavka 1. ovoga članka radniku koji je kod poslodavca proveo u radnom odnosu neprekidno dvadeset godina, povećava se za dva tjedna ako je radnik navršio pedeset godina života, a za mjesec dana ako je navršio pedeset pet godina života.

(3)  Za vrijeme otkaznog roka Pomorac ima pravo uz naknadu plaće odsustvovati s rada 4 sata tjedno radi  traženja novog posla, a koje će objediniti i iskoristiti prije isteka otkaznog roka.

(3)     Ako Pomorac na zahtjev Poslodavca prestane raditi prije isteka propisanog ili ugovorenog  otkaznog roka, Poslodavac mu je dužan isplatiti naknadu plaće i priznati sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznog roka.

(4)     Ako Pomorac otkazuje Ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za to ima osobito važan razlog.
(5)     Odredbe ovog Ugovora koje se odnose na otkaz, primjenjuju se i u slučaju kad Poslodavac otkaže Ugovor o radu i istodobno predloži Pomorcu sklapanje Ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima (otkaz s ponudom izmijenjenog Ugovora o radu).

 

Izvanredni otkaz

 

 

Članak 101.

(1)     Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

(2)     Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

 

Članak 102.

(1)     Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme Poslodavac može redovito otkazati samo ako je takva mogućnost otkazivanja predviđena ugovorom o radu.

 

Članak 103.

(1)  Otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljinog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, odmora  trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, te vršenja dužnosti i prava državljana u obrani.

Članak 104.

(1)     Ako bi kod poslodavca u razdoblju od 90 dana mogla prestati potreba za radom najmanje 20 radnika, od kojih bi poslovno uvjetovanim otkazom prestali ugovori o radu najmanje petorice radnika, on je dužan pravodobno i na način propisan Zakonom o radu, savjetovati se s radničkim vijećem radi postizanja sporazuma u svrhu otklanjanja ili smanjenja potrebe za prestankom rada radnika..

(2)     Program zbrinjavanja viška pomoraca Poslodavac mora dostaviti Sindikatu.

(3)     Prije donošenja odluke o prestanku potrebe za radom pomoraca iz stavka 1. ovog članka, Poslodavac je dužan Radničkom vijeću pravovremeno dostaviti u pisanom obliku odgovarajuće podatke o razlozima za namjeravane otkaze sukladno Zakonu o radu.

 

Članak 105. 

(1)     Prilikom utvrđivanja programa zbrinjavanja viška pomoraca, Poslodavac je dužan izjasniti se o mišljenjima i prijedlozima Radničkog vijeća, u svezi s mjerama koje treba poduzeti radi ublažavanja štetnih posljedica otkaza Ugovora o radu.

Članak 106.

(1)     Rad na brodu na zahtjev pomorca – člana posade može prestali:
–  kada Pomorac podnese pismeni zahtjev trideset (30) dana unaprijed Poslodavcu ili zapovjedniku broda,
–  kada Pomorac odbije nastaviti putovanje sa brodom u područje zahvaćeno ratnim operacijama,
–  ako brod bude proglašen nesposobnim za plovidbu u skladu sa odredbama poglavlja 1, Pravilnika broj 19. SOLAS Konvencije iz 1974. godine ili MLC 2006. u svezi s minimalnim standardima na trgovačkim brodovima,
–  teške bolesti ili smrti člana uže obitelji Pomorca broda.

(2)     U navedenim slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučaju pismenog zahtjeva Pomorca – člana posade za prekid ugovora o radu, troškove repatrijacije do stalnog mjesta prebivališta Pomorca snosi Poslodavac.

Prestanak ukrcaja

Članak 107.

(1)     Rad na brodu Pomorcu prema odluci Poslodavca, uz prethodnu pismenu obavijesti može prestati:
–  nakon što brod postane potpun gubitak,
–  ako se brod stavi u raspremu,
–  zbog dužeg zadržavanja broda na popravku,
–  zbog prodaje broda,
–  uz obostranu suglasnost.

(2)     U svim slučajevima iz stavka 1. ovoga članka rad na brodu Pomorcu prestaje danom iskrcaja s broda.

Obveze pomorca prestaju danom dolaska u mjesto stalnog prebivališta.

XIX. UVJETI ZA RAD SINDIKATA

 

Članak 108.

Poslodavac je dužan sindikalnom povjereniku odnosno sindikalnom predstavniku omogućiti pravodobno i djelotvorno ostvarenje prava na zaštitu i promicanje prava i interesa članova sindikata te pristup podacima važnim za ostvarenje tih prava.

(2)     Sindikat će Poslodavcu dostaviti pisanu obavijest o izboru odnosno imenovanju sindikalnog povjerenika.

 

 

Članak 109.

Sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja te dužnosti i šest mjeseci nakon prestanka te dužnosti, a bez suglasnosti sindikata nije moguće:

otkazati ugovor o radu ili

na drugi način staviti ga u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada i u odnosu na ostale radnike.

Ako se sindikat u roku od osam dana ne izjasni o davanju ili uskrati suglasnosti, smatra se da je suglasan s odlukom poslodavca.

Ako sindikat uskrati suglasnost na otkaz, uskrata mora biti pisano obrazložena,  a Poslodavac može u roku od petnaest dana od dana dostave očitovanja sindikata zatražiti da suglasnost nadomjesti arbitražna odluka.

Na arbitražu iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje odredba Zakona o radu koja se odnosi na pitanje suodlučivanja.

Pomorac ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih radnika zbog članstva u sindikatu, a osobito nije dopušteno:

 1. a) ugovor o radu s određenim radnikom sklopiti pod uvjetom da on ne stupi u sindikat, odnosno pod uvjetom da istupi iz sindikata
 2. b) otkazati ugovor o radu ili na drugi način staviti radnika u nepovoljniji položaj od ostalih radnika zbog njegova članstva u sindikatu ili sudjelovanja u sindikalnim djelatnostima izvan radnoga vremena, a uz suglasnost poslodavca i za vrijeme radnoga vremena.

Članstvo u sindikatu i sudjelovanje u djelatnostima sindikata ne smije biti okolnost na kojoj poslodavac temelji odluku o sklapanju ugovora o radu, promjeni poslova koje radnik obavlja, odnosno mjesta rada, stručnom obrazovanju, napredovanju, plaćanju, socijalnim davanjima i prestanku ugovora o radu.

Poslodavac, direktor ili neko drugo tijelo te zastupnik poslodavca ne smiju se koristiti prisilom u korist ili protiv bilo kojega sindikata.

Pomorac slobodno odlučuje o svojem pristupanju sindikatu i istupanju iz njega.

Članak 110.

(1)     Poslodavac mora omogućiti Povjereniku i kada je ukrcan na brodu njegovo sudjelovanje na:
– sjednicama Nadzornog odbora Društva, ako se rasprava vodi o interesima članova Sindikata, a nema predstavnika radnika u Nadzornom odboru.
– pregovorima, kao član pregovaračkog tima Sindikata u svezi Kolektivnog ugovora ili rješavanje sporova iz njega,
– sjednicama tijela Sindikata, ako je njegov član ili ako je na iste pozvan,
– seminarima i ostalim skupovima organiziranim glede izobrazbe sindikalnog povjerenika. (2)     Povjerenik Sindikata nakon obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka vraća se na brod ili na radno mjesto, koje je prije izbora za Povjerenika obavljao.

(3) Poslodavac je dužan dostaviti Povjereniku Sindikata sve podatke od interesa za članove Sindikata, te omogućiti informiranje svih zaposlenika Poslodavca o radu Sindikata.                                                                                                                       (4) Sva prava i obveze Povjerenika Sindikata uživa i njegov zamjenik.

(5)     Poslodavac je dužan osigurati Sindikatu:
–  odgovarajući prostor za rad i održavanje radnih sastanaka, primjeren broju članova,
–  korištenje telefona i telefaksa u odgovarajućem opsegu bez naknade,
–  slobodnu podjelu tiska i priopćenja na način koji omogućava sindikatu slobodno  komuniciranje s članovima, a da ne ometa obavljanje djelatnosti Poslodavca.

(6)     Poslodavac i Sindikat utvrđuju naknadu sindikalnom povjereniku posebnim ugovorom u pisanom obliku.

Članak 111.

Na zahtjev i u skladu s uputama sindikata, a uz prethodnu pisanu suglasnost Pomorca koji je član sindikata, Poslodavac je dužan obračunavati i iz plaće Pomorca ustezati sindikalnu članarinu te je redovito uplaćivati na račun sindikata.

 1. ŠTRAJK I ISKLJUČENJE S RADA –

 

 

Članak 112.

(1)     Ovim Ugovorom utvrđuje se da će Sindikat provoditi štrajk prema odredbama Zakona RH kojim se regulira provođenje štrajka.

 

Članak 113.

(1) Organiziranje i sudjelovanje u štrajku organiziranom u skladu sa odredbama zakona, kolektivnog ugovora i pravilima sindikata ne predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa.

 

Pomorac ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih Pomoraca zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku.

 

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 114.

(1)     Ovaj Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme od ???

(2)     Postupak izmjene ili obnove Ugovora može predložiti u pisanom obliku svaka stranka potpisnica, s tim da rok usuglašavanja ne može biti duži od 60 dana od dana podnošenja prijedloga za izmjenu ili obnovu Ugovora.

(3)     Ugovorne strane su suglasne da ako po isteku roka na koji je ugovor zaključen nijedna strana ne otkaže ugovor njegovo važenje produžuje se do otkaza ili zaključivanja novog Kolektivnog ugovora odnosno aneksa.(sukladno čl. 199. ZOR-a mora se ugovoriti koje je razdoblje produžene primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru)

 

Članak 115.

(1)     Ovaj Ugovor može se otkazati.

(2)     Otkaz podnosi bilo koja stranka potpisnica u pisanom obliku, a rok otkaza iznosi 3 mjeseca.

 

Članak 116.

(1)     Sindikat i Poslodavac/Brodar dužni su odmah nakon stupanja na snagu ovog Ugovora donijeti pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme održavanja štrajka i isključenja s rada.

 

Članak 117.

(1)     Za tumačenje ovog Ugovora i praćenje njegove primjene ugovorne stranke sporazumno imenuju komisiju od 6 članova od kojih svaka strana imenuje po 3 člana.

 

Članak 118.

(1)     Ovaj Ugovor smatra se sklopljenim kada ga potpišu ovlašteni predstavnici Sindikata i Poslodavca/Brodara.

(2)     Postupak sklapanja novog Ugovora treba otpočeti najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka njegove valjanosti.

 

Članak 119.

(1)     Stranke potpisnice ovog Ugovora sporazumne su da će u sporovima iz ovog Ugovora biti primjenjivani zakoni Republike Hrvatske kao i međunarodne konvencije na koje se Ugovor poziva.

(2)     Za eventualne sporove koji proizađu iz ovog Ugovora nadležan je sud u Rijeci.

 

Članak 120.

(1)     Ako nastane kolektivni radni spor koji bi mogao dovesti do štrajka ili drugog oblika industrijske akcije, provest će se postupak mirenja propisan ZOR-om, ako stranke nisu dogovorile neki drugi način njegova mirnog rješavanja.

(2)     Mirenje provodi miritelj kojeg stranke u sporu izaberu s liste koju utvrđuje Gospodarsko socijalno vijeće ili koju sporazumno odrede. (usklađeno s čl. 206. ZOR-a)

 

Članak 121.

(1)     Ugovorne strane mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog miritelja.

(2)     Prijedlog kojeg prihvate obje ugovorne strane ima snagu Kolektivnog ugovora odnosno izvansudske  nagodbe.

(3)     Ukoliko obje strane ne prihvate prijedlog miritelja, postupak mirenja nije uspio.

(4)     U slučaju iz stavka 3. spor se može povjeriti arbitraži.

 

Članak 122.

(1)     Sastav, način odlučivanja, te rokove arbitraže, strane ugovora će utvrditi suglasno posebnim ugovorom.

 

 

Članak 123.

 

Ovaj Ugovor sukladno odredbama Zakona o radu mora se javno objaviti i dostaviti nadležnom Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Ugovorne stranke suglasne su da se ovaj kolektivni ugovor dostavi nadležnom ministru radi proširenja primjene kolektivnog ugovora na poslodavce koji nisu članovi udruge poslodavaca koji su potpisnici ovog kolektivnog ugovora budući su potpisnici ovog ugovora sindikati koji imaju najveći broj članova i udruga poslodavca i poslodavci/brodari koji imaju najveći broja radnika u djelatnosti nacionalnog linijskog pomorskog prometa u RH. (u skladu s čl. 203 ZOR-a)

Članak 124.

(1)     Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika stranaka potpisnica, a primjenjuje se od

 

Prilog u pdf

Prijedlog Novog Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce

 

 

 

Last modified: 26.11.2019