PRIJEDLOG ZA NASTAVAK PREGOVORA ZA NKU

07.05.2021

Šibenik 07.05.2021

                                                        SINDIKAT POMORACA HRVATSKE

                                                                 STRUKOVNI SINDIKAT POMORACA JADROLINIJE

 

 

 

 

PREDMET: Nastavak pregovora za Novi NKU

 

Poštovani,

 

 

U Splitu, u prostorijama NSPPBH 31.03.2021, održan sastanak sva tri sindikata na temu nastavka pregovora oko NKU-a. Predstavnici NSPPBH na istome sastanku sukladno prethodnom dogovoru i dogovorenom roku od sedam dana donijeli su svoj  prijedlog i ispravak prijedloga NKU-a. Na istome sastanku  kolege iz SPH i SSPJ su zatražili  tjedan dana kako bi proučili prijedloge NSPPBH te se obavezali kako će u roku od tjedana dana poslati svoje mišljenje i zaključke na predloženo od strane NSPPBH.

 

Zajednički zaključak, s kojim su se složila sva tri sindikata, je bio kako se do kraja travnja 2021. mora sve završiti, a što kao potvrdu možete pročitati na stranicama SSPJ, pod naslovom «SA SASTANKA U SPLITU,31.03.2021».

 

Nažalost do danas NSPPBH nije dobio odgovore na prijedlog ispravka NKU-a, iako je prošlo puno više od jednog tjedna i iako je prošao zadani rok do kraja travnja.

 

Možda  kolegama iz sindikata nije neka žurba i imaju vremena, ali polovica pomoraca Jadrolinije koji dobivaju dodatak na plaću, jer imaju plaće niže od prosjeka minimalne plaće, nemaju više ni vremena ni strpljenja za ničije igre i igrice te rastezanje nečega što se rasteže više od 20. godina.

 

Poštovane kolege, nama iz NSPPBH nije jasno koje su stavke iz prijedloga  NKU-a, koje Vam je dostavio NSPPBH,  vama toliko problematične i sporne da ne možete poslat vaše  prijedloge već više od pet tjedana.

 

NSPPBH je u svome prijedlogu teksta NKU-a, kojeg je objavio na svojim stranicama, tražio minimalne korekcije, koje su za cilj imale neka primanja i prava pomoraca povećat u razumnim granicama, pogotovo ako znamo kako se još sve predloženo mora usuglasiti sa poslodavcima, koji će sigurno imati neke svoje prijedloge.

 

NSPPBH je u svojem prijedlogu naveo je slijedeće :

 

  • u članku 18. smo predložili da za rođenje djeteta pomorac ima pravo na oslobođenje od radnih obaveza 15. dana, umjesto dosadašnjih 5. dana, za sklapanje braka umjesto dva, tri dana.

 

  • Članak 19. Minimalni iznos hranarine na brodovima sa ukrcanim kuharima ne može biti manji od 60 kn dnevno, a na brodovima bez ukrcanog kuhara 120 kn. Visina hranarine će se svake godine raspraviti i eventualno revidirati u dogovoru sa sindikatima.

 

  • Plaćom odnosno osnovicom za obračunavanje i plaćanje doprinosa iz i na plaću smatraju se svi primici dogovoreni u Posebnom dodatku(2) o plaćama.

 

 

  • Povećanje minimalne plaće se mora uskladiti sa ostalima članovima posade prema razmjeru navedenom u Općem dodatku(1).

 

  • Članak 32. Pomorac ima pravo na jubilarnu nagradu za ukupni staž kod brodara prema godinama staža.

 

10 godina- 4500 kn do sada 1500kn

15 godina – 7500kn do sada 2000nk

20 godina – 10500 do sada 2500kn

25 godina – 13500 do sada 3000kn

30 godina – 16500 do sada 3500kn

35 godina – 19500 do sada 4000kn

40 godina – 22500 do sada 5000kn.

 

  • u članku 44. smo prekrižili onaj dio u kojem se u roku od tri mjeseca nakon sklapanja ugovora, sklapaju pojedinačno Posebni dodaci sa svakim Brodarom.

 

Za one koji ne znaju, Posebni dodatak su (1) radno vrijeme, izmjene smjena i rotacije,(2)       Plaće, (3) Pomorski dodatak, (4) Hranarina,(5) Formacijski broj članova posade.

 

NSPPBH ne može, nit hoće vjerovat da će Poslodavci nakon potpisivanja NKU-a,  u roku od tri mjeseca nakon potpisivanja, pristat na sve sindikalne uvjete iz navedenih posebnih dodataka.

Nisu to učinili u proteklih 30. godina pa je teško za povjerovat kako će isto učinit u roku od tri mjeseca.

 

Iz kašnjenja vaših odgovora i prijedloga za Novi NKU-a, lako se dade zaključit kako više ne postoje razlozi za hitnost potpisivanja NKU-a, koje ste prethodno  navodili kako Jadrolinija ne bi izgubila linije. Sa stavom NSPPBH ste već više puta upoznati, a stav je jasan, kako se treba potpisati istovremeno NKU-a sa svim Posebnim dodacima i u što kraćem vremenskom roku.

 

 

Na kraju pozivamo Vas na hitan nastavak pregovora oko Novog prijedloga NKU-a.

Predlažemo da se sastanak održi u roku ne dužem od tjedan dana u prostorijama NSPPBH.

 

 

S poštovanjem,

Last modified: 07.05.2021