Pravilnik o radu fonda

Temeljem odredbe članka 5. STATUTA Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske, Glavni odbor sindikata na 3. sjednici drugog saziva GO NSPPBH održanoj dana 16. listopada 2013. donosi

 

PRAVILNIK O RADU

FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Temeljem odredbi Statuta Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske ( u daljnjem tekstu : Sindikat ) na 15. sjednici Glavnog odbora Sindikata održanog dana 07.12.2010 godine osniva se FOND SOLIDARNOSTI NSPPBH.

Svrha FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH ( u daljnjem tekstu : Fond ) je da solidarno pomaže članovima Sindikata koji su dospjeli u nepovoljnu financijsku situaciju.

Članak 2.

Sredstva Fonda namiću se uplatom 20 % od ukupne članarine članova Sindikata. Sredstva za dokapitalizaciju Fonda , u slučaju potrebe može sa žiro računa Sindikata na žiro račun Fonda uplatiti Sindikat sukladno odluci Glavnog odbora Sindikata. Sredstva Fonda uplaćuju se na poseban žiro račun koji je otvoren isključivo za potrebe fonda i koriste se namjenski u skladu sa raspoloživim sredstvima . Sredstva Fonda mogu se uvećati prilozima pravnih i fizičkih osoba..

Članak 3.

UPRAVLJANJE FONDOM

Fondom upravlja Odbor Fonda.
Odor Fonda upravlja Fondom sukladno poslovanju dobrog domačina.
Odbor Fonda ne smije odobravati isplate novčanih sredstava sa žiro računa Fonda ako na žiro računu Fonda nema novčanih sredstava.
Odbor Fonda je za svoj rad odgovoran Glavnom odboru Sindikata.
Odbor Fonda sačinjavaju slijedeće službene osobe Sindikata:

 • TAJNIK SINDIKATA
 • GLASNOGOVORNIK SINDIKATA
 • PREDSJEDNICI PLOVNIH PODRUČJA

Imenovanje / razrješavanje članova Odbora Fonda vrši se sukladno odredbama STATUTA Sindikata vezano uz imenovanje i razrješavanje pojedinih službenih osoba na navedenim funkcijama u Sindikatu.
Tajnik sindikata je predsjednik Odbora Fonda
Glasnogovornik sindikata je zamjenik predsjednika Odbora Fonda
Zamjenik predsjednika Odbora Fonda zamjenjuje predsjednika Odbora Fonda kada je on odsutan iz bilo kojih razloga.
Odbor Fonda donosi odluke na sjednicama.
Sjednice Odbora Fonda održavaju se po potrebi a najmanje 2 puta godišnje uz potrebnu nazočnost natpolovične većine članova Odbora Fonda.
Sjednice Odbora Fonda saziva predsjedava im i vodi ih predsjednik Odbora Fonda.
Mogu se održati u slučaju potrebe i telefonske sjednice Odbora Fonda.
Na sjednicama Odbora Fonda odluke se donose javnim glasovanjem, natpolovičnom većinom, a može se odlučiti i da glasovanje bude tajno.
Na sjednicama odbora Fonda bira se zapisničar i ovjerovitelj zapisnika.
Na sjednicama Odbora Fonda vodi se službeni zapisnik.
Zapisnik sa sjednica Odbora Fonda potpisuju predsjedavajuči, zapisničar i ovjerovitelj.
Predsjedavajuči sjednice Odbora Fonda dužan je o donesenim odlukama sa sjednica Odbora Fonda, izvijestiti ovlaštenu osobu Sindikata. Predsjednik Odbora Fonda najmanje 2 puta godišnje podnosi Glavnom odboru Sindikata izvješče o radu Odbora Fonda.

Članak 4.

Sredstva Fonda mogu se oročavati kod poslovnih banaka o čemu, na prijedlog Odbora Fonda, odluku donosi Glavni odbor Sindikata.

Članak 5.

Sredstva Fonda solidarnosti namijenjena su za:

 • Isplate ugroženim članovima Sindikata ili obiteljima preminulih članova Sindikata kao jednokratne ili višekratne nepovratne pomoći.
 • Isplate vezane uz financiranje štrajka u kojem sudjeluje Sindikat.

Članak 6.

Pravo na podnošenje pisanog Zahtjeva / prjedlog za isplatu sredstava iz Fonda ima:

Pravo na isplatu sredstava iz Fonda imaju :

 • Članovi Sindikata koji redovito plaćaju članarinu, a nakon tri mjeseca članstva. Članovi kojima su isplaćena sredstva mogu tek tri mjeseca nakon isplate istupiti iz članstva.
 • Član obitelji preminulog člana sindikata.

Članak 7.

Isplate sredstava iz Fonda solidarnosti financijski ugroženim članovima Sindikata ili obitelji preminulog člana Sindikata potražuju se putem:

 • Pisanog zahtjeva člana Sindikata.
 • Pisanog zahtjeva obitelji u slučaju smrti člana Sindikata
 • Pisanog prijedloga predsjednika Povjerenstva ili nekog drugog člana Sindikata.

Pisani zahtjev se dostavlja na adresu Sindikata sa naznakom “ Za Odbor Fonda solidarnosti NSPPBH “.

Poželjno je da se za pisanje zahtjeva koristi obrazac “ Zahtjev za isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti NSPPBH “ koji se može preuzeti kod predsjednika Povjerenstva i/ili na službenoj internetskoj stranici Sindikata ( www.nsppbh.hr ).

Uz upisani Zahtjev / prijedlog potrebno je dostaviti:

 • Kopiju dokumentacije ( povijest bolesti , otpusno pismo, račun …. ) kojim se potvrđuju navodi iz Zahtjeva / prijedloga za isplatu sredstava iz fonda Solidarnosti NSPPBH
 • Presliku obračuna plače za prethodni mjesec ako se članarina obustavlja preko plače
 • Kopiju uplatnice ukoliko se članarina ne obustavlja preko plače.

Članak 8.

Isplate sredstava iz Fonda solidarnosti financijski ugroženim članovima Sindikata ili obitelji preminulog člana Sindikata kao jednokratne ili višekratne nepovratne pomoći mogu se odobravati u slučaju:

 • smrti člana Sindikata
 • smrti člana obitelji ( bračnog druga i djece ) člana Sindikata
 • teže bolesti člana Sindikata i člana njegove obitelji ( bračnog druga i djece )
 • nabavke skupih lijekova za člana sindikata ili člana njegove obitelji ( bračnog druga ili djece )
 • kada je član Sindikata na bolovanju neprekidno duže od pet mjeseca ( zbog bolesti ili ozljede na radu )
 • i u drugim nepovoljnim slučajevima koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom

Socijalno ugroženi članovi imaju prvenstvo u isplatama pomoći.

Članak 9.

Za troškove pravne zaštite / plaćanja kazni članova Sindikata u sporu pred sudom i/ili lučkoj kapetaniji, a vezano za zaštitu prava iz rada i po osnovi rada, može se odobriti isplata sredstva iz Fonda solidarnosti sukladno poslovanju dobrog domačina

Članak 10.

O isplatama sredstava odlučuje Odbor Fonda ovisno o tome da li ima zaprimljenih Zahtjeva / prijedloga za isplatu sredstava iz Fonda jednom mjesečno za zahtjeve pristigle do 15 – tog u mjesecu i o odluci, u roku od 8 dana nakon donošenja odluke, obaviještava člana Sindikata ili obitelj preminulog člana Sindikata.

Odbor Fonda može u cilju utvrđivanja vjerodostojnosti zahtjeva / prijedloga od podnositelja zahtjeva / prijedloga zatražiti dostavu dodatne dokumentacije.

Rok za žalbu na odluku Odbora Fonda iznosi 15 dana nakon zaprimljene obavijesti o odluci Odbor Fonda na poslani Zahtjev.

O svim žalbama u prvom stupnju odlučuje Odbor Fonda u roku od 15 dana od dana zaprimanja žalbe, a u drugom stupnju odlučuje Glavni odbor Sindikata u roku od 15 dana od zaprimanja druge žalbe na odluku Odbora Fonda.

Članak 11.

Na zahtjev Glavnog odbora Sindikata za financiranje štrajka u kojem sudjeluje Sindikat može se odobriti isplata sredstava iz Fonda solidarnosti.

 

Članak 12.

Članovi Sindikata kojima su isplačena sredstva iz Fonda mogu tek tri mjeseca nakon isplate istupiti iz članstva Sindikata.

Članak 13.

Odbor Fonda najmanje dvaput godišnje podnosi izvješće Glavnom odboru Sindikata o radu Fonda solidarnosti. U slučaju nedostatka sredstava za rad Fonda, na žiro računu Fonda, Odbor Fonda je o tome dužan odmah obavijestiti Glavni odbor Sindikata. Glavni odbor donosi odluku o izvješću Fonda.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Dokumentacija o radu Fonda čuva se u arhivu Sindikata.

Članak 15.

Ovaj pravilnik donosi Glavni odbor i po potrebi vrši njegove izmjene.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 16.

 Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti PRAVILNIK donesen 12.lipnja 2012

 

Predsjednik Glavnog odbora

Matej Trinajstić

 

Split,12.siječnja 2016.

 

21000 Split, Osječka 5a
mob: 098 / 775 – 156098 / 775 – 156 | mob: 098 / 645 – 818098 / 645 – 818
e-mail: info@nsppbh.hr  | www.nsppbh.hr
tel: + 385 21 530 006+ 385 21 530 006 | fax: + 385 21 530 006+ 385 21 530 006 | MB: 2330792