Nacionalni kolektivni ugovor

NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA HRVATSKE POMORCE
NA PUTNIČKIM BRODOVIMA
I TRAJEKTIMA

ZAKLJUČEN IZMEĐU SINDIKATA POMORACA HRVATSKE

I

UDRUGE HRVATSKIH POSLODAVACA – BRODARA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

 

SADRŽAJ

 1. OPĆE ODREDBE
 2. SKLAPANJE UGOVORA O RADU
  1. Zasnivanje radnog odnosa
  2. Trajanje ugovora o radu
  3. Raspoređivanje Pomoraca
  4. Probni rad
  5. Pripravnici
  6. Radna okolina
  7. Zaštita života, zdravlja i privatnosti Pomorca
 3. RADNO VRIJEME
  1. Radno vrijeme u plovidbi
  2. Radno vrijeme u luci
  3. Prekovremeni rad
 4. NOĆNI RAD
 5. RAD SUBOTOM U PLOVIDBI I LUCI
 6. PRERASPODJELA RADNOG VREMENA
 7. MINIMALNI BROJ ČLANOVA POSADE
 8. BLAGDANI I NERADNI DANI
  1. Blagdan
 9. ODMORI I DOPUSTI
  1. Dnevni odmor
  2. Tjedni odmor
  3. Godišnji odmor
  4. Plaćeni i neplaćeni dopust
 10. ZAŠTITA MAJČINSTVA
 11. ZAŠTITA POMORACA KOJI SU PRIVREMENO ILI TRAJNO NESPOSOBNI ZA RAD
  1. Zabrana otkazivanja
  2. Zaposlenje na drugim poslovima
  3. Prekvalifikacija
 12. PREHRANA I SMJEŠTAJ
  1. Hranarina (panatika
  2. Smještaj
  3. Korištenje odmarališta
 13. UKRCANJE I REPATRIJACIJA
  1. Pravo na repatrijaciju i način repatrijacije
  2. Troškovi
  3. Ukrcaj na druge brodove umjesto repatrijacije
 14. PLAĆE
  1. Plaće
 15. DODACI NA PLAĆU
  1. Dodatak zbog rasta troškova života
  2. Dodatak na osnovu radnog staža
  3. Jednokratni dodatak na plaću – regres za godišnji odmor
  4. Dodatak za rad noću
  5. Dodatak za rad ina blagdane, neradne dane i prekovremeni rad
  6. Dodatak za rad na dan tjednog odmora
  7. Dodatak za posebno mjerljive radove
  8. Dodatak za službu u područjima ratnih i ratu sličnih operacija
  9. Pomorski dodatak
 16.  NAKNADA PLAĆE
  1. Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
  2. Naknada plaće za vrijeme korištenja slobodnih dana za odrađene subote, nedjelje, blagdane i neradne dane, te iz preraspodjele radnog vremena
  3. Naknada za vrijeme korištenja plaćenog dopusta
  4. Naknada za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja za rad
  5. Naknada za vrijeme privremene nesposobnosti za rad – bolovanja
  6. Naknada u slučaju trajne invalidnosti i za slučaj gubitka života
 17. DRUGA MATERIJALNA PRAVA
  1. Dnevnice
  2. Naknada za odvojeni život
  3. Otpremnina kod odlaska u mirovinu
  4. Otpremnina radi poslovnog ili osobno uvjetovanog otkaza
  5. Novčana potpora invalidu rada
  6. Izvanredne pomoći
  7. Jubilarne nagrade
  8. Potpora zbog neprekidnog bolovanja
  9. Poklon djeci zaposlenika – pomoraca
  10. Naknada djeci poginulih pomoraca u Domovinskom ratu
  11. Naknade učenicima i studentima
  12. Naknada za gubitak osobnih stvari
 18. PRESTANAK UGOVORA O RADU
  1. Način prestanka Ugovora o radu
  2. Otkaz zbog skrivljenog ponašanja Pomorca
  3. Trajanje otkaznog roka
  4. Izvanredni otkaz
  5. Prestanak ukrcanja
 19. UVJETI ZA RAD SINDIKATA
 20. ŠTRAJK I ISKLJUĆENJE S RADA
 21. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

PRILOG I      Minimalni broj članova posade,
PRILOG II     Hranarina (panatika),
PRILOG III    Tablica plaća,
PRILOG IV     Pomorski dodatak.

 

NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE POMORCE NA PUTNIČKIM BRODOVIMA I TRAJEKTIMA

zaključen dana 26. srpnja 1998. godine između:

(1) Sindikata pomoraca Hrvatske (člana Međunarodne organizacije transportnih radnika – ITF sa sjedištem u Londonu i Saveza samostalnih Sindikata Hrvatske – SSSH sa sjedištem u Zagrebu), Središnji ured, Krešimirova 4/II, Rijeka.

Udruge hrvatskih poslodavaca – brodara u Međunarodnoj pomorskoj plovidbi, Ulica grada Vukovara 72/III, Zagreb.


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 • U smislu ovog Ugovora pojedini izrazi imaju slijedeća značenja:
 1. “Ugovor” je kolektivni ugovor definiran naslovom, ugovornim stranama i datumom.
  2. “Ugovor o radu” je pojedinačni ugovor o radu zaključen između Brodara i Pomorca .
  3. “Pomorac” je zaposlenik (član posade broda) kod Brodara.
  4. “Brodar” je poslodavac, član Udruge, kao stvarni vlasnik broda, upisani vlasnik broda,
  voditelj broda, agent za zapošljavanje.
  5. “Brod” je putnički brod ili trajekt Brodara za prijevoz putnika i tereta koji vije
  zastavu Republike Hrvatske.
  6. “Sindikat” je udruga hrvatskih pomoraca registrirana sukladno zakonu pod imenom Sindikat
  pomoraca Hrvatske.
  7. “Udruga” je Udruga hrvatskih brodara   – poslodavaca, registrirana sukladno zakonu, pod imenom
  Udruga Hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi.
  8. “Povjerenik SPH” se odnosi na članove tijela Sindikata.

Članak 2.

 • Ovim Ugovorom uređuju se prava i obveze Pomoraca zaposlenih kod Brodara i na brodovima pod hrvatskom zastavom u skladu s međunarodnim konvencijama koje je potvrdio Hrvatski državni sabor zakonima i drugim važećim propisima.
 • Ovaj ugovor primjenjuje se neposredno i obvezno i smatra se punovažećim valjanim bez obzira na postojanje zaključenog pojedinačnog Ugovora o radu između Brodara i Pomorca.

Članak 3.

 • Ovim Ugovorom uređuju se radni odnosi Pomoraca na brodovima Brodara kojim obavlja redovni linijski pomorski prijevoz putnika i tereta u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te u međunarodnoj plovidbi.
 • Ovaj ugovor primjenjuje se na sve pomorce, bez obzira na vrstu radnog odnosa zaključenog s brodarom.

Članak 4.

 • Ovaj je Ugovor sklopljen s ciljem da se unaprijede i održavaju skladni odnosi između Brodara i Sindikata, a na temelju obostranog poštivanja prava kojim će se na najbolji način štititi interesi svih zainteresiranih.

Članak 5.

Prije stupanja Pomorca na rad, Brodar mora svakom Pomorcu omogućiti da se upozna s ovim Ugovorom, s organizacijom rada i zaštitom na radu.


II. SKLAPANJE UGOVORA O RADU

1. Zasnivanje radnog odnosa

Članak 6.

 • Ugovorom o radu, koji mora biti u pisanom obliku i sukladan ovom Ugovoru Pomorac zasniva radni odnos kod Brodara.
 • Ugovorom o radu Brodar je obvezan Pomorcu osigurati ukrcanje, te mu za obavljeni rad isplatiti plaću Pomorac je obvezan prema uputama Brodara osobno obavljati preuzeti posao.

Članak 7.

 • Ugovor o radu može se sklopiti:
  a) na neodređeno vrijeme,
  b) na određeno vrijeme,
  c) za određeno putovanje.

Članak 8.

 • Ugovor o radu mora sadržavati odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu registracije  Ugovora  o radu pomoraca i ribara (NN 8/96).

Članak 9.

 • Ako ugovor o radu ni|e sklopljen u pisanom obliku Brodar je obvezan Pomorcu u roku od petnaest (15) dana od početka rada uručiti pismenu potvrdu o sklopljenom ugovoru.
 • Ako Brodar u navedenom roku ne sklopi s Pomorcem ugovor o radu ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru, smatra se da je s Pomorcem sklopio Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, osim ako Brodar u roku od godine dana od početka rada ne dokaže suprotno.

Članak 10.

 • Prije sklapanja Ugovora o radu s Pomorcem, Brodar |e obvezan od Pomorca zahtijevati pomorske isprave – pomorsku knjižicu i ovlaštenja za obavljanje određene dužnosti na brodu, te utvrditi da li ispunjava i posebne uvjete određene zakonom i međunarodnim konvencijama.
 • Pomorac uz ostale isprave mora imati, ispravnu putovnicu i pomorsku knjižicu i dozvolu ukrcanja.

Članak 11.

 • Prije Sklapanja Ugovora o radu Pomorac će obaviti dodatni liječnički pregled na zahtjev Brodara u specijaliziranoj zdravstvenoj ustanovi kojim će se provjeriti njegova zdravstvena sposobnost prema važećim propisima.
 • Troškove dodatnog liječničkog pregleda prilikom zasnivanja radnog odnosa snosi Brodar.

2. Trajanje Ugovora o radu

Članak 12.

 • Brodar i Pomorac sklapaju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme temeljem neprekidne službe za istog Brodara, odnosno na temelju više uzastopnih Ugovora o radu na određeno vrijeme.
 • Uzastopnim ugovorima o radu smatraju se svi oni ugovori između kojih ne postoji prekid radnog odnosa duži od 60 dana.
 • Brodar ne smije sklopiti uzastopne Ugovore o radu na određeno vrijeme na temelju kojih se radni odnos Pomorca u istom svojstvu zasniva na neprekinuto razdoblje duže od 3 godine.
 • Novim zasnivanjem radnog odnosa neće se smatrati zaposlenje Pomorca kod istog Brodara kod kojega je radio prije odlaska u njegovu ino kompaniju.

Članak 13.

 • Ugovor o radu Pomorca obvezno je registrirati sukladno zakonu.

Čanak 14.

 • Ugovor o radu na putovanje   valjan je za vrijeme trajanja naznačenog putovanja. Ugovor o radu na putovanje raskida se ako Brodar izmijeni putovanje prvotno predviđeno plovidbenim redom. Pomorcu se nadoknađuje razlika u plaći kao da je putovanje izvršeno kako je predviđeno. Putovanjem se smatra ukupnost putovanja između polazne luke i luke krajnjeg odredišta.
 • Ugovor o radu na putovanje završava se nakon iskrcanja u odredišnoj luci utvrđenoj u samom ugovoru.
 • U slučaju da suglasnošću volja Brodara i Pomorca, Pomorac ne bude otpušten u luci posljednjeg odredišta, ugovor će se smatrati produženim za sljedeće putovanje i zaključit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme.

3. Raspoređivanje pomoraca

Članak 15.

Pomorac je obvezan da:

 • obavlja poslove i radne zadatke radnog mjesta za koje posjeduje potrebna ovlaštenja na koje ga Brodar postavlja u skladu s Ugovorom o radu;
 • ekonomski-racionalno i odgovorno koristi povjerena mu sredstva rada;
 • se osposobljava i usavršava za rad;
 • poslove radnog mjesta obavlja savjesno i na najbolji način uz uvjet da je takav rad u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom;
 • štiti interese Brodara i ostalih članova posade s kojima radi;
 • da izvršava zapovjedi zapovjednika glede sigurnosti broda, putnika i tereta i zaštite okoline.

Članak 16.

 • Pomorac može biti temeljem Ugovora o radu ukrcan u onom svojstvu, odnosno obavljati poslove onog radnog mjesta za koje ima određenu stručnu spremu-kvalifikaciju, odnosno ovlaštenje za obavljanje određenih poslova na brodu te liječničku svjedodžbu.
 • Samo u slučajevima izvanrednih okolnosti, a isključivo po ocjeni zapovjednika, Pomorac može biti raspoređen na radno mjesto koje nema odgovarajuće zvanje – kvalifikaciju, dok traju te izvanredne okolnosti.
 • Za vrijeme rada Pomorca na drugom radnom mjestu iz stavka 2. ovog članka, Pomorac ima plaću radnog mjesta koja je za njega povoljnija.

Članak 17.

 • Za vrijeme trajanja Ugovora o radu Brodar zadržava pravo opcije da prekrca Pomorca – člana posade s jednog broda na drugi brod uz uvjet da ne bude prikraćen u osnovnoj plaći.

4. Probni rad

Članak 18.

 • U slučaju da je radni odnos između Brodara i Pomorca, sklopljen Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, prvo razdoblje ukrcanja smatra se probnim radom.
 • Probni rad utvrđen je za časnike u trajanju od 45 dana ukrcanja, a za ostale Pomorce – članove posade u trajanju od 30 dana ukrcanja.

Članak 19.

 • Tijekom probnog rada Pomorac obavlja poslove radnog mjesta koji su potrebni da se očituju njegove stručne i radne sposobnosti potrebne za rad na poslovima za koje je sklopio Ugovor o radu.

Članak 20.

 • Ugovor o radu može biti raskinut za vrijeme probnog rada na zahtjev Brodara ili na inicijativu Pomorca s pravom na prinadležnosti nastale s danom raskida odnosno iskrcanja.

5. Pripravnici

Članak 21.

 • Brodar se obvezuje zapošljavati pripravnike u zanimanju za koje su se školovali za potrebe službe palube, službe stroja i opće i to u broju koliko to dozvoljavaju Brodareve materijalne i tehničke mogućnosti.
 • Pripravnici se osposobljavaju za samostalni rad u zanimanju za koje su se školovali na taj način da praktičnim radom i učenjem poslove koji se obavljaju na određenom radnom mjestu.

Članak 22.

(1) Brodar sklapa s pripravnikom Ugovor o radu na određeno vrijeme a muže sklopiti Ugovor o volonterskom radu.
(2) Dužina pripravničkog staža za svako svojstvo na brodu određena je zakonom.

Članak 23.

 • O pravilnom stručnom osposobljavanju pripravnika za samostalni rad brine se osoba određena od strane zapovjednika broda, odnosno odgovorna osoba odnosne službe, vodeći dužnu pažnju o korištenju radnog vremena.

Članak 24.

 • Pripravnici će u cilju promicanja svog profesionalnog obrazovanja imati pravo na novčanu naknadu, prehranu i smještaj u skladu sa svojim kvalifikacijama.

6. Radna okolina

Članak 25.

 • U cilju poboljšanja uvjeta na radnom mjestu daje se strukturama Sindikata i Zaposleničkom vijeću mogućnost iznalaženja, raspoređivanja i provedbe svih mjera za zaštitu zdravlja Pomorca.
 • U tom cilju strane su suglasne da se svaki puta kad se ukaže potreba sastanu i odluče o provedbi općih i posebnih istraživanja koja će se povjeriti nadležnim tijelima.
 • U pogledu problema vezanih za radnu okolinu, nakon završetka svih izvršenih analiza prostora, buke, vibracija, dima, plinova i mikroklime, strane se obvezuju slijediti upute nadležnih i odgovornih tijela, a vezano za pregled pomoraca i brodova, Brodar je u obvezi izvršiti potrebite korekcije – zahvate na brodovima.

7. Zaštita života, zdravlja i privatnosti Pomorca

Članak 26.

 • Na teret Brodara svaki ukrcani Pomorac bit će osposobljen za rad na siguran način i opskrbljen zaštitnim sredstvima za rad, a Pravilnikom o zaštiti na radu su regulirana njegova prava, te je isti sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 27.

 • Brodar je dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, opremu, alate, mjesta rada i pristup mjestu rada, te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja Pomorca u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima.

Članak 28.

 • Pomorac je dužan proći prethodnu obuku za sigurno rukovanje sa sredstvima rada i teretom, a Brodar mu je dužan osigurati odgovarajuću zaštitnu opremu.
 • Kod uvođenja i korištenja novih tehnologija i opreme Brodar je obvezan brinuti se da ta tehnologija ne ugrožava zdravlje i ne prijeti sigurnosti života Pomorca.
 • Pomorac je dužan pridržavati se mjera zaštite na radu.

Članak 29.

Osobni podaci Pomorca smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom.


III.  RADNO VRIJEME

1. Radno vrijeme u plovidbi

Članak 30.

 • Puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno.
 • Puno radno vrijeme Pomoraca ukrcanih na putničkim brodovima i trajektima koji održavaju redovne linije u plovnim područjima I, II, III te na brodovima na dužobalnim linijama iznosi 8 sati dnevno u radne dane od ponedjeljka do zaključno petka.
 • Za časnike palube i stroja i određene članove posade na brodovima u dužobalnim linijama radno vrijeme je raspoređeno kroz 3 brodske gdje svako dežurstvo iznosi 4 sata rada i 8 slobodnih sati. Na brodovima koji imaju zapovjedništvo manje od 3 časnika palube i stroja i koji vrše kratka putovanja, smjene mogu biti različito raspoređene ali jednako razdijeljene.
 • Zapovjednik i upravitelj stroja oslobođeni su dežurstva na brodovima u dužobalnim linijama na kojima imaju po 3 sebi podređena časnika.

Članak 31.

 • Pomorcu – članu posade koji ne obavlja službu u smjenama već kao dnevničar, radno vrijeme određuje se prema potrebama službe od 06.00 do 22.00 sata, s prekidom za obroke.

2. Radno vrijeme u luci

Članak 32.

 • Puno radno vrijeme u luci za časnike i potreban dio posade u smjeni se primjenjuje kao dežurstvo u plovidbi i biti će osam sati dnevno.
  Za ostale članove posade, odnosno dnevničare radno vrijeme od osam sati dnevno ostvaruje se u vremenu od 06,00 do 22,00 sata sukladno zahtjevima pojedine službe po odluci zapovjednika, a s prekidom za obroke.
 • Radno vrijeme se koristi za redovno održavanje broda i njegovu pripremu za prihvat novih putnika i tereta.
 • Ako zapovjednik za vrijeme boravka u luci naloži dijelu posade da nastavi s različitim poslovima na brodu čak i nakon punog radnog vremena, isti imaju pravo na preraspodjelu radnog vremena, odnosno na naknadu za prekovremeni rad.

3. Prekovremeni rad

Članak 33.

 • Pomorac je obvezan raditi duže od punog radnog vremena samo u ovim slučajevima:
  • a) izvanredno povećanje opsega rada, odnosno kada to iziskuje potreba održavanja reda plovidbe i
  • b) neposredna opasnost koju procjenjuje zapovjednik.
 • O prekovremenom radu Pomorca je obvezatan izvijestiti njegov neposredni rukovoditelj.
 • Zabilježbu o pojedinačnom prekovremenom radu vodi u 2 primjerka zapovjednik ili odgovorna osoba pojedine službe na brodu.
  Oba primjerka trebaju nositi potpise zapovjednika i/ili odgovorne osobe odnosne službe.
 • Brodar ima pravo uvesti prekovremeni rad u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega rada, dovršenja procesa rada čije se trajanje nije moglo predvidjeti, a čiji bi prekid nanio znatnu materijalnu štetu, radi zamjene odsutnog Pomorca u procesu rada u neprekidnom trajanju i u sličnim slučajevima.
  Pomorac je obvezan raditi u prekovremenom radu bez prethodne obavijesti, u koliko to nije moguće predvidjeti ranije.
 • U slučaju opasnosti koju procjenjuje zapovjednik broda, a koja neposredno ugrožava sigurnost broda, tereta, putnika i posade, te kada se spašavaju ljudski životi ili drugi brodovi ili prigodom vježbi, Pomorac će izvršavati sve potrebne poslove u bilo koje vrijeme i pod bilo kojim okolnostima bez posebne naknade za prekovremeni rad, što ne isključuje druge nagrade.

IV. NOĆNI RAD

Članak 34.

Rad u vremenu između 22.00 sata navečer i 06.00 sati ujutro idućeg dana smatra se noćnim radom.


V. RAD SUBOTOM U PLOVIOBI I LUCI

Članak 35.

 • Subota ima karakter neradnog dana.
 • Za rad tijekom plovidbe i u luci obavljen u okviru 8-satnog radnog vremena subotom bit će priznato pravo Pomorcu na odgovarajući plaćeni odmor i tretirano kao preraspodjela radnog vremena.

Rad subotom preko 8 sati je prekovremeni rad.


VI. PRERASPODJELA RADNOG VREMENA

Članak 36.

 • Radi izvršavanja plovidbenog zadatka, članovima posade može ukupno radno vrijeme trajati duže od 8 sati dnevno, odnosno od 40 sati tjedno, od ponedjeljka do petka. Rad od ponedjeljka do petka preko  8 sati do 12 sati obračunava se kao preraspodjela, a preko 12 sati je prekovremeni rad.
 • Za rad subotom prvih 8 sati bilježi se u preraspodjelu kao 8 sati, dok se ostali sati plaćaju kao prekovremeni rad.
 • Za rad nedjeljom prvih 5 sati bilježi se u preraspodjelu kao 6 sati, dok se ostali sati plaćaju kao rad nedjeljom.
 • Prosječno puno radno vrijeme tjedno preraspodijeljeno tijekom godine ne smije biti duže od 40 sati tjedno od ponedjeljka do petka.
 • Preraspodijeljeno radno vrijeme u smislu odredbe ovog članka ne smatra se prekovremenim radom.
 • Preraspodijeljeno radno vrijeme može se prenositi u sljedeću godinu a u slučaju kad Brodar nije u mogućnosti Pomorcu osigurati korištenje slobodnih dana do početka ljetne sezone, sate iz fonda preraspodijele platit će Brodar uz suglasnost Pomorca.

VII.  MINIMALNI BROJ ČLANOVA POSADE

Članak 37.

 • Brod će biti potpuno i kvalitetno popunjen posadom kojoj će se garantirati sigurnost plovidbenog zadatka i podržavanje sustava straže, kada se taj sustav provodi na brodu i ako ta popuna posade ni u jednom slučaju nije ispod broja zahtijevanog u skali. Minimalni broj članova posade u prilogu koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 38.

 • Kada se zbog bilo kojeg razloga broj članova posade spusti ispod utvrđene granice iz skale Minimalni broj članova posade, osnovna plaća na koju ima pravo kategorija pomoraca koja trenutno nedostaje na brodu, pripast će svim članovima posade koji obavljaju poslove odsutnog člana posade.
 • Odluku o raspodijeli plaće iz stavka 1. ovog članka donosi zapovjednik broda.

Članak 39.

 • Tijekom boravka broda u luci, zapovjednik je obvezan odrediti minimalan broj članova posade koji su dužni biti prisutni na brodu od trenutka završetka redovitog radnog vremena do početka redovitog radnog vremena narednog dana.
 • Član posade koji je određen za obvezno prisustvo na brodu ne smije napustiti brod bez odobrenja zapovjednika ili časnika koji zamjenjuje zapovjednika u njegovoj odsutnosti.

Član posade koji postupi suprotno od odredbe ovog članka smatrat će se odgovornim za ugrožavanje sigurnosti broda.


VIII. BLAGDANI I NERADNI DANI

1. Blagdani

Članak 40.

 • Dani utvrđeni Zakonom o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (N.N 33/96.) su: 1 siječnja – Nova godina, 6. Siječnja – Sveta tri kralja, Uskrsni ponedjeljak – Drugi dan Uskrsa, 1. svibnja – Blagdan rada, 30. svibnja – Dan državnosti, 22. lipnja – Dan antifašističke borbe, 5. kolovoza – Dan domovinske zahvalnosti, 15. kolovoza – Vela Gospa, 1. studenog – Svi sveti i 25. i 26. prosinca – Božićni blagdani.
 • prosinca – Sveli Nikola zaštitnik Pomoraca ugovara se kao blagdan kroz pravo povećane hranarine.

Ako Pomorac radi na dane utvrđene u stavku 1. ovog članka pored načina plaćanja utvrđenog u članku 71. ovog Ugovora koristit će i slobodan dan.


IX. ODMORI I DOPUSTI

1. Dnevni odmor

Članak 41.

 • Svaki Pomorac ima pravo koristiti slobodno vrijeme u trajanju od najmanje 8 sati neprekidnog odmora u svakom razdoblju od 24 sata, izuzev u slučaju potrebe priveza, odveza i manevra broda. To razdoblje od 24 sata započinje od vremena kad Pomorac započne s radom neposredno nakon najmanje 8 sati neprekidnog odmora.
 • Pomorac koji radi u punom radnom vremenu ima pravo na stanku u trajanju od 30 minuta koju koristi prema odluci zapovjednika, a u skladu s redom plovidbe.
 • Vrijeme odmora – stanka u trajanju od 30 minuta ubraja se u puno radno vrijeme.
 • Pomorac koji radi duže od punog radnog vremena ali ne duže od 12 sati ima pravo na jednu dodatnu stanku od 30 min, a onaj koji radi duže od 12 sati ima pravo na dvije dodatne stanke od 30 minuta, po odluci i rasporedu zapovjednika.
 • Pomorcu – članu posade trajekta, koji ne može koristiti 8 sati neprekidnog odmora, priznat će se onoliko sati prekovremenog rada koliko sati odmora nije koristio.

2. Tjedni odmor

Članak 42.

 • Nedjelja je dan tjednog odmora.
 • Rad nedjeljom do 5 radnih sati ulazi u preraspodjelu, te se računa kao 8 sati i koristi kao slobodan dan, a sav rad iznad 5 sati rada obračunava se kao rad nedjeljom.

3. Godišnji odmor

Članak 43.

 • Pravo na plaćeni godišnji odmor određuje se u trajanju od najmanje 18 radnih dana u svakoj kalendarskoj godini.
 • Malodobni zaposlenik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana.
 • U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se blagdani i neradni dani određeni zakonom kao i razdoblje privremene nesposobnosti za rad.
 • U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se subote.

Članak 44.

 • Dodatni broj dana godišnjeg odmora zaposlenik ostvaruje po osnovi uvjeta rada, radnog staža i posebnih socijalnih uvjeta i to:
 1. Prema uvjetima rada:
 • čistač, mornar, mladić sobe, mladić kuhinje………………………………….. 3 radna dana
 • kormilar, mazač, brodski motorista, konobar, sobarica………………….. 4 radna dana
 • vođa stroja, vođa palube, kuhar, mehaničar, električar…………………. 5 radnih dana
 • časnici palube i stroja, radio časnik, elektro časnik………………………. 6 radnih dana
 • zapovjednik, upravitelj…………………………………………………………………. 7 radnih dana
 1. Prema radnom stažu:
 • zaposleniku sa stažom od 1 do 10 godina……………………………………… 2 radna dana
 • zaposleniku sa stažom od 10 do 20 godina……………………………………. 4 radna dana
 • zaposleniku sa stažom od 20 do 25 godina…………………………………… 6 radnih dana
 • zaposleniku sa stažom preko 25 godina……………………………………….. 8 radnih dana
 1. Prema posebnim uvjetima:
 • Pomorcu – invalidu kojemu je utvrđena promjena radnog mjesta i invalidu rada
  kojemu te utvrđeno pravo na skraćeno radno vrijeme……………………. 2 radna dana
 • Pomorcu – invalidu Domovinskog rala¸…………………………………………. 3 radna dana
 • Pomorcu – samohranom roditelju i majci djeteta
  do tri godine života……………………………………………………………………….. 2 radna dana
 • Pomorcu – dragovoljnom davaocu krvi………………………………………….. 2 radna dana

Članak 45.

 • Pomorac koji se prvi puta zaposli ili ima prekid rada između 2 radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na plaćeni godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog rada.
 • Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vojne službe ili drugog zakonom određenoga opravdanoga razloga, ubraja se rok iz stavka 1. ovog članka.

Članak 46.

 • Pomorac ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svakih navedenih mjesec dana rada u slučaju:
  • ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos, zbog neispunjenja šestomjesečnog roka čekanja, nije stekao pravo na godišnji odmor,
  • ako radni odnos prestane prije završetka šestomjesečnog roka čekanja,
  • ako radni odnos prestane prije 1 srpnja.
 • Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na način iz stavka 1. ovog članka najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora.

Članak 47.

 • Pravo na godišnji odmor nema Pomorac koji je to pravo u cijelosti iskoristio, za tekuću kalendarsku godinu kod prethodnog Brodara.
 • Prilikom prestanka Ugovora o radu, Brodar je obvezan Pomorcu izdati potvrdu o korištenju godišnjeg odmora.

Članak 48.

 • Pomorac ima pravo koristiti godišnji odmor u cijelosti ili u dva dijela po potrebi posla ako ga koristi u dva dijela, onda je prvi dio u trajanju od najmanje 12 radnih dana neprekidno tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor uz prethodnu najavu Brodara u roku od najmanje 30 dana.
 • Pomorac može godišnji odmor u cijelosti koristiti u sljedećoj kalendarskog godini zaključno do 30. lipnja.

Članak 49.

 • Pomorcu se može prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih poslova i radnih zadataka.
 • Odluku o prekidu korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1 ovoga članka donosi Brodar odnosno osoba koju on za to ovlasti.
 • Pomorcu kojemu je prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.
 • Pomorac ima pravo na naknadu stvarnih troškova (putni i drugi troškovi) prouzročenih prekidom korištenja godišnjeg odmora.

4. Plaćeni i neplaćeni dopust

Članak 50.

 • Tijekom kalendarske godine Pomorac ima pravo na oslobađanje od obveze roda uz naknadu plaće do ukupno 7 radnih dana za važne osobne poslove i to:
  • sklapanje braka…………………………………………………………………………….. 5 radnih dana
  • rođenje djeteta………………………………………………………………………………. 3 radna dana
  • selidbe u istom mjestu prebivališta………………………………………………….. 1 radni dan
  • selidbe u drugo mjesto prebivališta………………………………………………. 2 radna dana
  • slučaj teže bolesti člana uže obitelji……………………………………………… 7 radnih dana
  • za svako dragovoljno davanje krvi…………………………………………………… 1 radni dan
  • stručno školovanje………………………………………………………………………. 7 radnih dana
  • opće školovanje…………………………………………………………………………… 5 radnih dana
  • prilikom odlaska na odsluženje i dosluženje vojnog roka………………. 2 radna dana
  • za otklanjanje posljedica elementarne nepogode…………………………… 3 radna dana
 • Pomorac ima pravo na plaćeni dopust i u trajanju više od 7 dana u jednoj kalendarskoj godini za vrijeme stručnog i općeg školovanja osposobljavanje ili usavršavanja u redovitom određenom roku, za potrebe Zaposleničkog vijeća ili sindikalnog rada.

Članak 51.

 • Brodar će Pomorcu na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust ukoliko to dopušta obujam poslova i to u trajanju do najduže 30 kalendarskih dana u jednoj godini u sljedećim slučajevima:
  • gradnje, popravka ili adaptacije kuje ili stana,
  • njege člana uže obitelji,
  • liječenja na vlastiti trošak,
  • sudjelovanja u kulturno-umjetničkim i športskim priredbama,
  • vlastitog školovanja, doškolovanja, osposobljavanja, usavršavanja ili specijalizacije.

Prava i obveze Pomorca iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, dok traje vrijeme neplaćenog dopusta.


X. ZAŠTITA MAJČINSTVA

Članak 52.

Brodar može zaključiti Ugovor o radu sa ženom za rad na brodu na poslovima za koje posjeduje stručnu spremu i potrebna ovlaštenja, vodeći računa, s obzirom na njene psihofizičke osobine, da se ne ugrožava ženin život i zdravlje.


XI. ZAŠTITA POMORACA KOJI SU PRIVREMENO ILI TRAJNO NESPOSOBNI ZA RAD

1. Zabrana otkazivanja

Članak 53.

 • Pomorcu ko|i je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti i privremeno je nesposoban za rad zbog liječenja ili oporavka, a imao je sklopljen Ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, Brodar ne može otkazati sve dok liječenje ili oporavak traje, te dok se Pomorac ne proglasi sposobnim za rad ili invalidom rada.
 • Pomorac je dužan, što je moguće prije obavijestiti Brodara o privremenoj nesposobnosti za rad, a u roku od tri radna dana obvezan je Brodaru dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i očekivanom trajanju.

Članak 54.

 • Ozljeda na radu, odnosno profesionalna bolest, ne smije štetno utjecati na napredovanje Pomorca i ostvarenje drugih prava i pogodnosti iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom.

Članak 55.

 • Pomorac koji je privremeno bio nesposoban za rad zbog ozljede na radu ili profesionalne  bolesti, a za kojega nakon liječenja ili oporavka, ovlaštena osoba utvrdi da je sposoban za rad, ima se pravo vratiti na poslove na kojima je prethodno radio, odnosno na druge odgovarajuće poslove.

2. Zaposlenje na drugim poslovima

Članak 56.

 • Ako ovlaštena osoba, odnosno tijelo, ocijeni da kod Pomorca koji ima sklopljen Ugovor o radu na neodređeno vrijeme postoji smanjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti ili je proglašen invalidom rada, Brodar je dužan u dogovoru sa ovlaštenim službama, Sindikatom i Zaposleničkim vijećem, ponuditi Pomorcu druge odgovarajuće poslove koje je on sposoban obavljati.

3. Prekvalifikacija

Članak 57.

Pomorac koji je pretrpio ozljedu na radu ili obolio od profesionalne bolesti, ima prednost pri stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira Brodar.


XII.  PREHRANA I SMJEŠTAJ

1. Hranarina (panatika)

Članak 58.

 • Pomorac ima pravo na prehranu koja mora biti dostatna i dobre kakvoće.
 • Hrana mora u pravilu biti pripravljena i konzumirana na brodu, a živežne namirnice moraju bili dobre kakvoće. Za pripremu hrane Brodar je dužan zaposliti odgovarajuće kvalificirano osoblje.
 • Brodar je dužan opskrbiti kuhinju sa svom odgovarajućom opremom koja je potrebna za rad u kuhinji.
 • U pravilu hrana je raspoređena u tri obroka:
  • zajutrak u periodu od 07.30 do 06.30 sati,
  • ručak  u periodu od 11.30 do 12.30 sati,
  • večera u periodu od 17.30 do 18.30 sati.
 • Tijekom obavljanja noćne smjene obvezan je jedan obrok u vidu lanč – paketa za sve članove posade na početku obnašanja službe potrebno je osigurati kavu i čaj.
 • Svakom članu posade u stroju. kao i onim članovima koji su u  neposrednom dodiru sa štetnim plinovima pripada najmanje 1/2 l mlijeka dnevno.

Članak 59.

 • Iznos hranarine ovisit će o veličini broda i brojnosti posade, mogućnosti osiguranja kuhara i kuhinje, te će se na osnovi tih pokazatelja napraviti posebna tablica koja je prilog ovog Ugovora.
 • Iznos će se mijenjati ovisno o porastu cijena prehrambenih artikala, a ugovorne strane će se o tome dogovarati u pravilu početkom kalendarske godine.

2. Smještaj

Članak 60.

 • Standardi smještaja Pomorca trebaju općenito udovoljavati mjerilima što su sadržana u zahtjevima Međunarodnih konvencija i hrvatskih propisa u svezi sa smještajem posade.
 • Smještaj mora bili odgovarajuće veličine i standarda, Pomorci moraju biti opskrbljeni s jednim madracem, najmanje jednim jastukom, tri pokrivača (deke), dvije plahte, jednom jastučnicom i dva ručnika. Plahte, jastučnice i ručnici moraju se mijenjati najmanje jednom tjedno.
 • Opskrbljivanje s navedenom opremom obvezno je od strane Brodara i ne može biti nadomješteno u novcu.
 • Pomorci su obvezni na čuvanje i vraćanje opreme.
 • Na brodovima na kojima nema mogućnosti smještaja pomoraca Brodar je dužan osigurati kvalitetan smještaj na kopnu.

3. Korištenje odmarališta

Članak 61.

 • Pomorac i njegova uža obitelj imaju pravo korištenja usluga odmarališta u vlasništvu Brodara, na način i pod uvjetima koje donosi Brodar.

XIII. UKRCANJE I REPATRIJACIJA

1. Pravo na repatrijaciju i način repatrijacije

Članak 62.

 • Repatrijacija Pomorca obavlja se nakon:
  • isteka Ugovora o radu,
  • iskrcanja radi bolesti ili ozlijede,
  • prestanka zaposlenja na osnovu otkaza Brodara,
  • proglašenja broda nesposobnim za plovidbu,
  • gubitka broda, raspreme ili prodaje broda,
  • iskrcanja koje je vezano za plovidbu u zonama gdje se vrše ratne operacije,
  • kada se tijekom trajanja putovanja supruga ili u slučaju samaca roditelj ozbiljno razboli, učinit će se sve kako bi se odnosni Pomorac što brže vratio u mjesto stalnog prebivališta.
 • Uz obvezu Brodara da se pobrine za repatrijaciju, isti ima pravo regresa svih troškova povratnog putovanja od Pomorca koji se iskrcao zbog čina koji se pripisuje volji Pomorca. Ovim se potvrđuje čl. 155. Pomorskog zakonika (N.N. 17/94).

2. Troškovi

Članak 63.

 • Pod troškovima ukrcanja i repatrijacije koje snosi Brodar smatraju se:
  – troškovi prijevoza Pomorca od mjesta stalnog prebivališta do luke ukrcanja  odnosno od broda do mjesta stalnog prebivališta Pomorca. Ovi troškovi priznaju se na temelju predočenih putnih karata, kada je to moguće, vodeći računa o najekonomičnijem načinu prijevoza,
  – troškovi noćenja na osnovi hotelskog računa za spavanje primjerene kategorije,
  – dnevnica tijekom putovanja u iznosu sukladno zakonu.
 • Za vrijeme ukrcanja i repatrijacije Pomorac mora biti osiguran protiv nezgoda i bolesti, prema zakonskim i ugovorenim odredbama .

3. Ukrcanje na druge brodove umjesto repatrijacije

Članak 64.

 • Repatrijacija se smatra provedenom kada je iskrcanom Pomorcu osigurano odgovarajuće zaposlenje na drugom brodu koji odlazi u mjesto povratka ili njegovu blizinu.

XIV. PLAĆE

1. Plaće

Članak 65.

 • Mjesečna plaća koja pripada Pomorcu sastoji se od osnovne plaće za  puno radno vrijeme prema rangu Pomorca na brodu i stalnog dodatka na plaću, a prikazane su u tabeli plaća koja je prilog ovog Ugovora.
 • Osnovna satnica plaće izjednačena je s 1/173 osnovne plaće. U svrhu primjene ovog Ugovora smatra se da dan započinje u 00.00 sati i završava u 24.00 sata.
 • Plaća se obračunava za jedan kalendarski mjesec prema stvarnom fondu vremena.
 • Početak obračuna plaće i dodatka započinje potpisom Ugovora o radu.
 • Konačan obračun plaće iz Ugovora o radu zaključuje se s danom iskrcanja, ako je isto uslijedilo poslije 12 00 sati (lokalno vrijeme).

Članak 66.

 • Plaća za rad u radne dane (od ponedjeljka do petka) do uključno 8 sati dnevno isplaćivat će se u visini 100% -tne osnovne satnice za obračunski mjesec.
 • Plaća za rad u radne dane iznad 8 sati do uključno 12 sati dnevno obračunavat će se i isplaćivati u visini 100% – tne osnovne satnice za mjesec u kojem se koriste slobodni dani, a koja ne može biti manja od vrijednosti sata mjeseca u kojem su odrađeni.

Korištenje slobodnih dana unaprijed (minus slobodni dani) isplaćivat će se sukladno stavku 2, na teret slobodnih dana koji će biti ostvareni tijekom budućih ukrcanja.


XV. DODACI NA PLAĆU

1. Dodaci zbog rasta troškova života

Članak 67.

 • Ako tijekom razdoblja za koje je utvrđena najniža osnovna plaća u iznosu iz prednjeg članka, dođe do poremećaja u poslovanju ili pak troškovi života zaposlenika, prema službenim podacima Zavoda za statistiku RH porastu iznad 5%, ugovorne strane mogu utvrditi novi iznos najniže osnovne plaće u skladu s rastom troškova života zaposlenika.
 • Po utvrđivanju najniže osnovne plaće, ugovorne strane pored minimalnih troškova života zaposlenika i njihovih obitelji, polaziti će i od realnih mogućnosti Brodara U postojećim okolnostima.

2. Dodatak na osnovu radnog staža

Članak 68.

 • Osnovna plaća Pomorca povećava se za svaku navršenu godinu staža osiguranja za 0,5%.
 • Pravo na povećanje osnovne plaće iz stavka 1. ovoga članka pripada Pomorcu za ukupan radni staž osiguranja.

3. Jednokratni dodatak na plaću – regres za godišnji odmor

Članak 69.

 • Brodar će Pomorcu isplatiti jednokratni dodatak na plaću za godišnji odmor najmanje u visini polovice prosječne plaće, a sve ovisno o rezultatima poslovanja Brodara.
 • Jednokratni dodatak na plaću za godišnji odmor isplaćuje se nakon završetka ljetnog plovidbenog reda.
 • Jednokratni  dodatak na plaću za godišnji odmor isplaćuje se Pomorcu srazmjerno pravu na godišnji odmor u slučaju kad isti nije ostvario pravo na puni broj dana godišnjeg odmora, i isplaćuje se prestankom Ugovora o radu za iskorišteni broj dana godišnjeg odmora.

4. Dodatak za rad noću

Članak 70.

(1)  Osnovna plaća Pomorca uvećava se za 30% za rad noću.

5. Dodatak za rad na blagdane, neradne dane i prekovremeni rad

Članak 71.

(1) Osnovna plaća Pomorca za rad na blagdane, neradne dane i prekovremeni rad uvećava se za 50%.

6.Dodatak za rad na dan tjednog odmora

Članak 72.

(1) Osnovna plaća Pomorca za rad na dan tjednog odmora uvećava se za 50%.

7. Dodatak za posebno mjerljive i izvanredne radove

Članak 73.

 • U slučaju potrebe, hitnosti izvršenja i ostvarivanja uštede, članovi posade broda mogu obavljati radove koji nisu tradicionalni radovi Pomoraca, a vezani su za čišćenje brodskih skladišta, garaža, čišćenje i održavanje tankova, radovi na klasi trupa, stroja, uređaja i opreme, te skraćivanja vremena boravka u luci i brodogradilištu.
 • Neposredni izvršioci radova iz prethodnog stavka dogovorit će se u pisanom obliku s Brodarom o dodatku i vremenu izvršenja istih radova.
 • Na svim linijama na kojima prometuje više od jednog broda, u slučaju smanjenja broja brodova na određenoj liniji zbog havarija ili drugih izvanrednih okolnosti, ostalim posadama će se na ime pojačanih napora za izvanredne vožnje isplatiti posebna nagrada.

8. Dodatak za službu u područjima ratnih i ratu sličnih operacija

Članak 74.

 • Za vrijeme ukrcanja Pomorac mora u cijelosti biti obaviješten o tome da njegov brod prolazi na svom putovanju kroz područje ratnih i ratu sličnih operacija i ima pravo odustati od plovidbe u takva područja, te se u tom slučaju vratiti u domovinu o brodarevu trošku, s pravom korištenja svojih prava ostvarenih do dana povratka.
 • Ako Brod uđe u područje ratnih i ratu sličnih operacija, Pomorcu će se isplatiti naknada u iznosu od dvostruke osnovne plaće za vrijeme boravka Broda u takvom području, pod uvjetom da ona ne može bili manja od naknade za 5 dana. Na isti način udvostručuje se i naknada za slučaj onesposobljenosti i smrti.
 • Područje ratnih i ratu sličnih operacija utvrđuje se prema naznaci Lloyd’s London kao područje za koje se plaća dodatna premija za ratni rizik za Brod po stopi ne manjoj od 0,25%.

9. Pomorski dodatak

Članak 75.

 • Pomorac ima pravo na pomorski dodatak za svaki dan ukrcanja.
 • Pomorski dodatak se isplaćuje prema Tablici koja je prilog ovog Ugovora.

Početak obračuna pomorskog dodatka započinje danom kojim Pomorac započinje rad na brodu, ako je ukrcanje izvršeno do 12.00 sati istog dana.
Konačni obračun pomorskog dodatka zaključuje se s danom iskrcanja ako je isto uslijedilo nakon 12.00 sati.


XVI. NAKNADA PLAĆE

1. Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora

Članak 76.

 • Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora Pomorac ima pravo na naknadu plaće u visini njegove osnovne mjesečne plaće,

2. Naknada plaće za vrijeme korištenja slobodnih dana za odrađene subote, nedjelje, blagdane i neradne dane, te iz preraspodjele radnog vremena

Članak 77.

 • Za vrijeme korištenja s!obodnih dana ostvarenih radom u subotu, nedjelju, blagdane i neradne dane, te preraspodjelom radnog vremena, Pomorac ima pravo na naknadu plaće u visini osnovne plaće.

3. Naknada  za vrijeme korištenja plaćenog dopusta

Čanak 78.

 • Tijekom korištenja plaćenog dopusta Pomorcu se isplaćuje naknada plaće koja je jednaka osnovnoj plaći radnog mjesta – svojstva u kojem Pomorac radi.

4. Naknada za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja za rad

Članak 79.

 • Pomorac ima pravo na naknadu u visini svoje osnovne mjesečne plaće tijekom vremena kad ne radi zbog obrazovanja, školovanja i stručnog osposobljavanja na zahtjev Brodara.

5. Naknada za vrijeme privremene nesposobnosti za rad – bolovanja

Članak 80.

 • Kada se Pomorac zbog bolesti ili ozljede iskrca ili pređe na kopno u bilo kojoj luci, uz uvjet da bolest ili ozljeda nisu nastali njegovom krivnjom, njegova će plaća i dalje teći sve dok se o trošku Brodara ne stigne u mjesto stalnog prebivališta.
 • Pomorac ima pravo na naknadu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad – bolovanje, u iznosu koji odgovara 90% plaće za redovan rad koji je primio u mjesecu koji prethodi mjesecu nastupa bolovanja za sve vrijeme trajanja bolesti.
 • U slučaju povrede ili profesionalnog oboljenja, Pomorac ima pravo na naknadu koja odgovara u iznosu 100% plaće za redovan rad koji je primio u mjesecu koji prethodi mjesecu nastupa bolovanja sve dok se ne izlijeći i bude proglašen sposobnim za rad ili se njegova nesposobnost ne proglasi trajne naravi.

Članak 81.

 • Pomorac koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti, a koji nakon završenoga liječenja i oporavka ne bude vraćen na rad, ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu od iznosa otpremnine koja je predviđena u slučaju prestanka Ugovora o radu s Brodarom.

6. Naknada u slučaju trajne invalidnosti i za slučaj gubitka života

Članak 82.

 • Pomorac koji bez svoje krivnje pretrpi nezgodu tijekom svog rada na brodu, uključujući i nezgode koje bi mogao pretrpjeti tijekom svog putovanja od mjesta stalnog prebivališta do ukrcanja na brod ili iskrcanja s broda do mjesta stalnog prebivališta, kao i nezgode koje su kao posljedica pomorske opasnosti, pa je zbog takvih okolnosti njegova radna sposobnost umanjena, ima pravo na osnovnu plaću u iznosu od 100%.
 • Kada kao posljedica nesretnog slučaja ili pogibelji na moru, nastupi gubitak života Pomorca uključujući i kobne udese za vrijeme putovanja iz mjesta stalnog prebivališta do luke iskrcanja i sa broda do mjesta stalnog prebivališta, Brodar je dužan postupiti po postupcima i prema uvjetima Osiguravajućeg društva s kojim je Brodar sklopio Ugovor prema sljedećoj tablici:
  a) smrt usljed nezgode          60.000.00 kn
  b) smrt usljed bolesti             16.000.00 kn
  c) trajni invaliditet             120.000,00 kn.

Članak 83.

 • Brodar je dužan poduzeli potrebne m)ere zaštite imovine koju je smrtno stradali Pomorac ostavio na brodu i pobrinuti se da je dostavi njegovoj užoj obitelji ili zakonitom nasljedniku.

Članak 84.

 • Brodar je dužan snositi troškove prijevoza posmrtnih ostataka stradalog Pomorca sve do mjesta njegova stalnog prebivališta.

Članak 85.

 • Brodar je dužan zaključiti odgovarajuće osiguranje, kako bi u cijelosti pokrio troškove nastale u slučaju trajne invalidnosti.

XVII. DRUGA MATERIJALNA PRAVA

1. Dnevnice

Članak 86.

 • Kada je pomorac po nalogu Brodara upućen na službeni put u zemlji ili u inozemstvo, pripada mu pravo na dnevnicu.
 • Dnevnica za službeno putovanje u zemlji utvrđuje se u iznosu 170,00 kuna dnevno.
 • Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo isplaćuje se u visini propisanoj za državne organe.

2. Naknada za odvojeni život

Članak 87.

 • Ako Brodar ima potrebu za radom Pomorca čije je mjesto stalnog prebivališta izvan mjesta u kojem je sjedište Brodara, odnosno izvan mjesta rada, isplatit će mu naknadu za odvojeni život.
 • Naknada za odvojeni život od obitelji utvrđuje se u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno.

3. Otpremnina kod odlaska u mirovinu

Članak 88.

 • Kad Pomorac stekne uvjete za mirovinu pripada mu pravo na otpremninu u iznosu od 7.000,00 kuna.

4. Otpremnina radi poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza

Članak 89.

 • Pomorac kojem Brodar otkazuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada radi poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza ima pravo na otpremninu.
 • Pomorac nema pravo na otpremninu ako se ugovor otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem Pomorca.
 • Visina otpremnine iznosi 1/2 prosječne mjesečne neto plaće isplaćene Pomorcu u 3 mjeseca prije isteka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu dana rada kod Brodara.

5. Novčana potpora invalidu rada

Članak 90.

 • Pomorcu koji je proglašen invalidom rada, a Brodar nije u mogućnosti da mu osigura drugo radno mjesto, odgovarajuće njegovoj stručnoj spremi, na obrazložen prijedlog Kadrovske službe može se dati novčana potpora u iznosu do 2.500,00 kuna godišnje.

6. Izvanredne pomoći

Članak 91.

 • Pomorac ili njegova obitelj ima pravo na solidarnu pomoć u slučaju smrti zaposlenika – pomorca u visini od 7.500,00 kuna.
 • Pomorac ima pravo na solidarnu pomoć u slučaju smrti člana uže obitelji (suprug, supruga, dijete) u visini od 2.500,00 kuna.

7. Jubilarne nagrade

Članak 92.

 • Pomorac ima pravo na jubilarnu nagradu za ukupni radni staž kod Brodara prema dolje navedenoj tabeli:
  – 10 godina radnog staža……………………………..1.000.00 kn
  – 15 godina radnog staža……………………………..1.300.00 kn
  – 20 godina radnog staža……………………………..1.700,00 kn
  – 25 godina radnog staža……………………………..2.000.00 kn
  – 30 godina radnog staža……………………………..2.200,00 kn
  – 35 godina radnog staža……………………………..2.500,00 kn
  – 40 godina radnog staža……………………………..3.000.00 kn

8. Potpora zbog neprekidnog bolovanja

Članak 93.

 • Zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana, Pomorcu se na njegov zahtjev i uz obrazloženi prijedlog Kadrovske službe može dali novčana potpora u iznosu do 2.500,00 kuna godišnje.
 • Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu.

9. Pokloni djeci zaposlenika – pomoraca

Članak 94.

 • U povodu obilježavanja Sv. Nikole i Dana pomorstva 06. prosinca, Brodar može isplatiti novčani iznos kao poklon djetetu do starosti 15 godina u visini od 400,00 kuna.

10. Naknada djeci poginulih pomoraca u Domovinskom ratu

Članak 95.

 • Svakom djetetu Pomorca poginulog u Domovinskom ratu pripada pravo na mjesečnu potporu u obliku novčane naknade u visini 500,00 kuna, do završetka redovnog školovanja.

11. Naknade učenicima i studentima

Članak 96.

 • Učenicima i studentima za vrijeme praktičnog rada kod Brodara uz prijedlog Kadrovske službe može se isplatili nagrada u iznosu do 1.000,00 kuna mjesečno.

12. Naknada za gubitak osobnih stvari

Članak 97.

 • Ako Pomorac pretrpi potpunu ili djelomičnu štetu na svojim osobnim stvarima iz bilo kojeg razloga, osim razloga uvjetovanih vlastitom krivnjom, bilo za vrijeme trajanja ukrcanja ili na putovanju do i sa broda, ima pravo na naknadu štete od Brodara, do najvećeg iznosa kako slijedi:
  – zapovjedniku / upravitelju stroja do 18.000,00 kn,
  – časniku                                        do 16.000,00 kn,
  – ostalim članovima posade           do 13.500,00 kn.
  Pomorac mora posvjedočiti istinitost podataka koje je dao u svezi s izgubljenim stvarima.

Pod osobnim stvarima Pomorca smatrat će se stvari u njegovoj osobnoj uporabi tijekom vremena ukrcanja i na putu od mjesta stalnog prebivališta do broda, odnosno od broda do mjesta stalnog prebivališta.


XVIII. PRESTANAK UGOVORA O RADU

1. Način prestanka Ugovora o radu

Članak 98.

 • Ugovor o radu između Pomorca i Brodara prestaje:
  – smrću Pomorca,
  – istekom ugovora o radu,
  – kad Pomorac navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja,
  – temeljem rješenja o mirovini zbog nesposobnosti za rad,
  – sporazumom Pomorca i Brodara,
  – otkazom Ugovora o radu od strane Pomorca ili Brodara,
  – odlukom nadležnog suda,
  – kad Pomorac navrši 40 godina staža osiguranja.
 • U slučaju sporazumnog prestanka Ugovora o radu između Pomorca i Brodara isti mora bili u pisanom obliku.

Članak 99.

 • Brodar može uz propisani ili ugovorni otkazni rok otkazati Ugovor o radu, samo ako za to ima opravdani razlog, u slučaju:
  – ako prestane potreba za obavljanje određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani otkaz),
  – ako Pomorac nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobnih mana ili nesposobnosti za rad (osobno uvjetovani otkaz),
  – ako Pomorac krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem Pomorca).
 • Otkaz mora imati pisani oblik. Brodar mora u pisanom obliku obrazložiti otkaz. Otkaz mora dostaviti Pomorcu kojem se otkazuje.
  Od dana dostave otkaza počinje teći otkazni rok.
 • Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog skrivljenim ponašanjem, Brodar je dužan Pomorca pismeno upozoriti na obveze iz Ugovora o radu i ukazati mu mogućnost otkaza za slučaj nastavka kršenja tih obveza.

2. Otkaz zbog skrivljenog ponašanja Pomorca

Članak 100.

 • Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog skrivljenim ponašanjem ili radom Pomorca Brodar je dužan omogućiti Pomorcu da iznese svoju obranu.
 • Skrivljenim ponašanjem Pomorca, što može prouzročiti njegovo otpuštanje odnosno prestanak Ugovora o radu poglavito je:
 1. Kršenje obveze iz Ugovora o radu,
 2. Kršenje propisa o zaštiti na radu,
 3. Kršenje propisa i nepoduzimanje mjera radi zaštite zaposlenika, zaštite sredstava rada i životne okoline,
 4. Neizvršavanje pravomoćne sudske odluke u svezi radnog odnosa,
 5. Namjerno ometanje u radu drugih zaposlenika ili odbijanje poslovne suradnje s njima,
 6. Grubo ponašanje prema ostalim djelatnicima, strankama, putnicima ili poslovnim partnerima,
 7. Neovlašteno iznošenje sredstava za rad i druge imovine Društva izvan radnih prostorija ili broda,
 8. Korištenje sredstava za rad u privatne svrhe, bez odobrenja odgovorne osobe,
 9. Neopravdano nenošenje službenih i radnih odijela ili neuredno nošenje ili održavanje službenih ili radnih odijela,
 10. Kršenje odredbi Poslovnika SUS-a Društva,
 11. Grubo narušavanje ugleda firme,
 12. Nepoštivanje odredbi odluke o radnom vremenu (učestalo zakašnjavanje prijevremeni odlazak s radnog mjesta, neopravdani odlazak s radnog mjesta).

Osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa – za koje se može izreći mjera izvanrednog otkaza Ugovora o radu su:

 1. Neizvršavanje, nesavjesno, nemamo, nepravovremeno izvršavanje radnih i drugih obveza, ili odbijanje izvršenja naredbe neposrednog rukovoditelja,
 2. Ponovni dolazak na posao u pijanom stanju ili pod utjecajem droge, uzimanje alkohola ili droga na radnom mjestu,
 3. Izvršenje povrede radne obveze u svezi Kaznenog zakona RH,
 4. Kršenje propisa o obrani RH,
 5. Nanošenje materijalne štete odnosno prouzročenje manjka u visini od 5 tisuća kuna na više,
 6. Odavanje stroge poslovne tajne,
 7. Napuštanje radnog   mjesta odnosno broda bez dozvole rukovoditelja, samovoljan prestanak rada na radnom mjestu,
 8. Neopravdani izostanak s posla više od 5 radnih dana u kalendarskoj godini,
 9. Izazivanje nereda ili tuče u službenim prostorijama ili na brodu,
 10. Zloupotreba položaja i prekoračenje ovlaštenja,
 11. Unošenje, iznošenje ili prenošenje robe i stvari na brod odnosno s broda ako je to u suprotnosti s carinskim propisima zemlje u čijoj se luci brod nalazi (šverc), kao i narušavanje reda plovidbe nastalo krivnjom članova posade broda,
 12. Neposjedovanje ispravnih i važećih dokumenata za ukrcanje.
 • Skrivljenim ponašanjem Pomorca neće se okvalificirati kada Pomorac odbije izvršiti naredbu isplovljenja ako:
  – je brod nesposoban za plovidbu,
  – se isplovljenje broda smatra nezakonitim činom,
  – brod ima nakanu plovidbe u zonu zahvaćenu ratom,
  – Brodar ne ispunjava odredbe ovog Ugovora i Ugovora o radu.
 • Ako u slučajevima iz slavka 1 ovog članka zbog lošeg vladanja pomorca dođe do prekida rada i Ugovora o radu, Pomorac nema pravo na troškove repatrijacije, a Poslodavac se može osigurati za eventualnu naplatu troškova repatrijacije.

3. Trajanje otkaznog roka

Članak 101.

 • U slučaju redovitog otkaza, otkazni rok je:
  – 2 tjedna, ako je Pomorac u radnom odnosu proveo neprekidno manje od godine;
  – 1 mjesec, ako je Pomorac u radnom odnosu proveo neprekidno 1 godinu,
  – 2 mjeseca, ako je Pomorac u radnom odnosu proveo neprekidno 2 godine,
  – 3 mjeseca, ako je Pomorac u radnom odnosu proveo neprekidno 5 godina,
  – 4 mjeseca, ako je Pomorac u radnom odnosu proveo neprekidno 10 godina,
  – 5 mjeseci, ako je Pomorac u radnom odnosu proveo neprekidno 15 godina,
  – 6 mjeseci, ako je Pomorac u radnom odnosu proveo neprekidno 20 i više godina.
 • Za vrijeme otkaznog roka Pomorac ima pravo uz naknadu plaće odsustvovati s rada jedan radni dan tjedno poradi traženja novog posla, a koje će objediniti i iskoristiti prije isteka otkaznog roka.
 • Ako Pomorac na zahtjev Brodara prestane raditi prije isteka propisanog ili ugovornog otkaznog roka, Brodar mu je dužan isplatiti naknadu plaće i priznati sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznog roka.
 • Ako Pomorac otkazuje Ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za to ima osobito važan razlog.
 • Odredbe ovog Ugovora koje se odnose na otkaz, primjenjuju se i u slučaju kad Brodar otkaže Ugovor o radu i istodobno predloži Pomorcu sklapanje Ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima (otkaz s ponudom izmijenjenog Ugovora o radu).

4. Izvanredni otkaz

Članak 102.

 • Izvanredni otkaz – otkaz bez poštivanja otkaznog roka mogu dati i Brodar i Pomorac, ako postoje činjenice zbog kojih uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana, nastavak radnog odnosa do isteka otkaznog roka nije moguć.
 • Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.
 • Stranka ugovora o radu koja, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka izvanredno otkaže ugovor o radu, ima pravo od druge stranke koja je kriva za otkaz tražiti naknadu štete zbog neizvršavanja ugovorom o radu preuzetih obveza.

Članak 103.

 • Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme Brodar može redovito otkazati samo ako je takva mogućnost otkazivanja predviđena ugovorom o radu.

Članak 104.

 • Otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja porodiljnog dopusta, dopusta za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju, privremene nesposobnosti za rad, godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, vojne vježbe te u drugim slučajevima opravdane nenazočnosti Pomorca na radu, sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 105.

 • Ako Brodar zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga namjerava otkazati više od 10% ugovora o radu, dužan |e izraditi program zbrinjavanja viška pomoraca.
 • Program zbrinjavanja viška pomoraca Brodar je obavezan dostaviti Sindikatu.
 • Prije donošenja odluke o prestanku potrebe za radom pomoraca iz stavka 1 ovog članka, Brodar je dužan savjetovati se sa Zaposleničkim vijećem i pravovremeno mu dostaviti u pisanom obliku odgovarajuće podatke i razloge za namjeravane otkaze.

Članak 106.

 • Prilikom utvrđivanja programa zbrinjavanja viška pomoraca, Brodar je dužan izjasniti se o mišljenjima i prijedlozima Zaposleničkog vijeća, u svezi s mjerama koje treba poduzeti radi ublažavanja štetnih posljedica otkaza Ugovora o radu.

Članak 107.

 • Rad na brodu Brodara na zahtjev pomorca – člana posade može prestali:
  – kada Pomorac podnese pismeni zahtjev trideset (30) dana unaprijed Brodaru ili zapovjedniku broda,
  – kada Pomorac odbije nastaviti putovanje sa brodom u područje zahvaćeno ratnim operacijama,
  – ako brod bude proglašen nesposobnim za plovidbu u skladu sa odredbama poglavlja 1, Pravilnika broj 19. SOLAS Konvencije iz 1974. godine ili ILO Konvencije broj 147. iz 1976. godine u svezi s minimalnim standardima na trgovačkim brodovima,
  – teške bolesti ili smrti člana uže obitelji Pomorca broda.
 • U navedenim slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučaju pismenog zahtjeva Pomorca – člana posade za prekid ugovora o radu, troškove repatrijacije do stalnog mjesta prebivališta Pomorca snosi Brodar.

5. Prestanak ukrcanja

Članak 108.

 • Rad na brodu Pomorcu prema odluci Brodara, uz prethodnu pismenu obavijesti može prestati:
  – nakon što brod postane potpun gubitak,
  – ako se brod stavi u raspremu,
  – zbog dužeg zadržavanja broda na popravku,
  – zbog prodaje broda,
  – uz obostranu suglasnost.
 • U svim slučajevima iz stavka 1. ovoga članka rad na brodu Pomorcu prestaje danom iskrcanja s broda.

Obveze pomorca prestaju danom dolaska u mjesto stalnog prebivališta.


XIX. UVJETI ZA RAD SINDIKATA

Članak 109.

 • Sindikalni povjerenik ima pravo kod Brodara štititi i promicati prava i interese članova sindikata, a Brodar je obvezan omogućiti takav rad na način i pod uvjetima propisanim zakonom.
 • Sindikat će Brodaru dostaviti odluku o izboru odnosno imenovanju sindikalnog povjerenika.

Članak 110.

 • Sindikalni povjerenik i drugi sindikalni dužnosnici ne smiju bili pozvani na odgovornost ili na drugi način stavljeni u nepovoljniji položaj zbog obavljanja te djelatnosti.
 • Sindikalnog povjerenika Brodar ne smije, premjestiti kod drugog Brodara, uvrstiti ga u višak zaposlenih, pokrenuti protiv njega stegovni postupak ili premjestiti na nepovoljnije radno mjesto.
 • Za vrijeme obavljanja sindikalne djelatnosti sindikalnom povjereniku i članovima organa Sindikata naknada plaće je trošak Brodara.

Članak 111.

 • Brodar mora omogućiti Povjereniku i kada je ukrcan na brodu njegovo sudjelovanje na:
  • sjednicama Nadzornog odbora Društva, ako se rasprava vodi o interesima članova Sindikata,
  • pregovorima, kao član pregovaračkog tima Sindikata u svezi Kolektivnog ugovora ili rješavanje sporova iz njega,
  • sjednicama organa Sindikata, ako je njegov član ili ako je na iste pozvan,
  • seminarima i ostalim skupovima organiziranim glede izobrazbe sindikalnog povjerenika.
 • Povjerenik SPH nakon obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka vraća se na brod ili na radno mjesto, koje je prije izbora za Povjerenika obavljao.
 • Brodar je dužan dostaviti Povjereniku SPH sve podatke od interesa za članove SPH, te omogućiti informiranje svih zaposlenika Brodara o radu SPH.
 • Sva prava i obveze Povjerenika SPH uživa i njegov zamjenik.
 • Brodar je dužan osigurati Sindikatu:
  • odgovarajući prostor za rad i održavanje radnih sastanaka, primjeren broju članova,
  • korištenje telefona i telefaksa u odgovarajućem opsegu bez naknade,
  • slobodnu podjelu tiska i priopćenja na način koji omogućava sindikatu slobodno  komuniciranje s članovima, a da ne ometa obavljanje djelatnosti brodara.
 • Brodar i Sindikat utvrđuju naknadu sindikalnom povjereniku posebnim ugovorom u pisanom obliku.

Članak 112.

 • Na zahtjev SPH Brodar je dužan osigurati obračun sindikalne članarine i drugih sindikalnih potraživanja ( kredite ) putem platne liste na brodu ili na drugi pogodan način, te obračunatu članarinu doznačiti na bankovni račun sindikata po važećim propisima sindikata.

XX. ŠTRAJK I ISKLJUČENJE S RADA

Članak 113.

 • Ovim Ugovorom utvrđuje se da će Sindikat provoditi štrajk prema odredbama Zakona RH kojim se regulira provođenje štrajka.

Članak 114.

 • Organiziranje i sudjelovanje u štrajku ne predstavlja povredu radne dužnosti.

Pomorac ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih Pomoraca zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku.


XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 115.

 • Ovaj Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme od 2 godine, osim dijela koji se odnosi na plaće i koji se sklapa na godinu dana.
 • Postupak izmjene ili obnove Ugovora može predložiti u pisanom obliku svaka stranka potpisnica, s tim da rok usuglašavanja ne može biti duži od 60 dana od dana podnošenja prijedloga za izmjenu ili obnovu Ugovora.
 • Ugovorne strane su suglasne da ako po isteku roka na koji je ugovor zaključen nijedna strana ne otkaže ugovor njegovo važenje produžuje se do otkaza ili zaključivanja novog Kolektivnog ugovora odnosno aneksa.

Članak 116.

 • Ovaj Ugovor može se otkazati.
 • Otkaz podnosi bilo koja stranka potpisnica u pisanom obliku, a rok otkaza iznosi 3 mjeseca.

Članak 117.

 • Sindikat i Brodar dužni su odmah nakon stupanja na snagu ovog Ugovora donijeti pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme održavanja štrajka i isključenja s rada.

Članak 118.

 • Za tumačenje ovog Ugovora i praćenje njegove primjene ugovorne stranke sporazumno imenuju komisiju od 6 članova od kojih svaka strana imenuje po 3 člana.

Članak 119.

 • Ovaj Ugovor smatra se sklopljenim kada ga potpišu ovlašteni predstavnici Sindikata i Brodara.
 • Postupak sklapanja novog Ugovora treba otpočeti najkasnije 3 mjeseca prije isteka roka njegove valjanosti.

Članak 120.

 • Stranke potpisnice ovog Ugovora sporazumne su da će u sporovima iz ovog Ugovora biti primjenjivani zakoni Republike Hrvatske kao i međunarodne konvencije na koje se Ugovor poziva.
 • Za eventualne sporove koji proizađu iz ovog Ugovora nadležan je sud u Rijeci.

Članak 121.

 • Ako nastane kolektivni radni spor koji bi mogao dovesti do štrajka provest će se postupak mirenja.
 • Mirenje provodi mirovno vijeće od 3 člana od koji jednog imenuje Brodar, jednog Sindikat, a trećeg sporazumno obje strane.

Članak 122.

 • Ugovorne strane mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog mirovnog vijeća.
 • Prijedlog kojeg prihvate obje ugovorne strane ima snagu Kolektivnog ugovora odnosno vansudske nagodbe.
 • Ukoliko obje strane ne prihvate prijedlog mirovnog vijeća, postupak mjerenja nije uspio.
 • U slučaju iz stavka 3 spor se može povjeriti arbitraži od 3 člana.

Članak 123.

 • Sastav, način odlučivanja, te rokove arbitraže, strane ugovora će utvrditi suglasno posebnim ugovorom.

Članak 124.

 • Ovaj Ugovor sukladno odredbama Zakona o radu mora se javno objaviti i dostaviti nadležnom Ministarstvu za rad.

Članak 125.

 • Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika stranaka potpisnica, a primjenjuje se od 01. srpnja 1998. godine.

 

U Zagrebu, 26. srpnja. 1998.

 

Za Udrugu hrvatskih poslodavaca                                Za sindikat pomoraca Hrvatske
– brodara u međunarodnoj pomorskoj
plovidbi
Predsjednik                                                                   Predsjednik
Kap. A. Jerković, dipl. ing                                             V. Svalina, dipl. ing