Statut NSPPBH

Na temelju članka 233. Zakona o radu, te članka 9. i članka 13. STATUTA Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske, Glavni odbor je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07.12.2010. donio

S T A T U T
NEZAVISNOG SINDIKATA POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE

Članak 1.

O STATUTU NSPPBH

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o području djelovanja NEZAVISNOG SINDIKATA POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE ( u daljnjem tekstu NSPPBH ).
Ovaj Statut je utemeljen i donesen na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.

Članak 2.

Naziv sindikata: NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE

Skraćeni naziv: NSPPBH

Sjedište sindikata: SPLIT

Adresa: NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE
Ante Petravića 23
21 000 SPLIT

Članak 3.

CILJEVI NSPPBH

Osnovni zadatak NSPPBH je nastaviti razvijati Društvo Jadrolinija u cjelini, stvarati visokokvalitetne kadrove pomoraca, poticati obnavljanje flote, štititi interese i prava te svim radnicima Društva osigurati sve bolje osobne dohotke.
Osigurati pomorcima i djelatnicima na kopnu stalnost zaposlenja i pravo na rad.
Zadatak NSPPBH je štititi dostojanstvo pomoraca i djelatnika na kopnu.
Brinuti za socijalni položaj pomoraca i zaposlenika na kopnu, te poštivanje “ KONVENCIJE O RADU POMORACA 2006 “ kao i ostalih konvencija vezanih uz pomorsku djelatnost.
Dužnost je NSPPBH zahtijevati pregovore s predstavnicima poslodavaca, te sklapati “ KOLEKTIVNE UGOVORE O RADU “ radi poboljšanja radnih uvjeta i cijene rada.
Nadzirati primjenu “ ZAKONA O RADU “ i “ KOLEKTIVNOG UGOVORA “ korištenjem svih oblika sindikalne borbe, a u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske.

Članak 4.

NSPPBH djeluje na području Republike Hrvatske na putničkim brodovima, ro – ro brodovima i djelatnostima na kopnu Društva Jadrolinija Rijeka, te ostalim putničkim brodovima i ro – ro brodovima koji obavljaju djelatnosti u linijskom pomorskom prijevozu putnika i vozila u republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Zbog načela solidarnosti NSPPBH može osnovati Fond solidarnosti NSPPBH ( u daljnjem tekstu: Fond ) Odluku o osnivanju i / ili ukidanju Fonda donosi Glavni odbor NSPPBH. Za rad Fonda obvezno je otvoriti poseban žiro račun na koji će se uplaćivati sredstva Fonda.
Fondom se mora upravljati u skladu sa Pravilnikom o radu Fonda solidarnosti NSPPBH kojega donosi, i po potrebi vrši njegove izmjene, Glavni odbor NSPPBH.
Sredstva u Fond namiču se uplatom iz članarine, sukladno odluci Glavnog odbora, a mogu se uvećati prilozima pravnih i fizičkih osoba.
Inicijalna sredstva za rad i / ili sredstva za dokapitalizaciju Fonda može, sa žiro računa NSPPBH, na žiro račun Fonda uplatiti NSPPBH, sukladno odluci Glavnog odbora NSPPBH.

Članak 6.

O ČLANSTVU

Članom NSPPBH mogu postati svi građani Republike Hrvatske ( opisanom člankom 4. ) dobrovoljno, kad potpišu pristupnicu i uplate prvu članarinu.
Pristupanjem u NSPPBH član prihvaća Statut NSPPBH te ovlašćuje predstavnike NSPPBH da u njegovo ime pregovaraju i sklapaju kolektivne ugovore.
Članarina se plaća mjesečno obustavom preko platne liste ili kvartalno uplatom putem uplatnice.
Umirovljenik kao i član sindikata kojem je prestao radni odnos, a želi ostati član sindikata može biti oslobođen plaćanja dijela ili cjelokupnog iznosa članarine prema odluci Glavnog odbora.
Iznos članarine određuje Glavni odbor NSPPBH posebnom odlukom.
Članarina se troši za tekući rad NSPPBH te za rad Fonda solidarnosti NSPPBH i pod nadzorom je Nadzornog odbora NSPPBH.
NSPPBH vodi Registar članova sindikata.
Članovi sindikata imaju pravo:

 • da budu obaviješteni o radu sindikata
 • da predlažu, biraju i budu birani u tijela sindikata bez ograničenja broja mandata
 • da aktivno sudjeluju u radu sindikata
 • da im se pruži pravna pomoć u zaštiti njihovih prava iz rada i po osnovi rada
 • da im se, u slučaju potrebe, u skladu sa Pravilnikom o radu Fonda solidarnosti NSPPBH, odobre i isplate sredstva iz Fonda solidarnosti NSPPBH

Članovi sindikata dužni su:

 • da čuvaju i podižu ugled sindikata
 • da propagiraju sindikat s ciljem povećanja broja članova
 • da Nadzornom odboru sindikata prijave, ako imaju valjanih dokaza za to, svako saznanje o tome da se u sindikatu krše statutarne odluke ili posluje nezakonito
 • da sudjeluju na najavljenim izborima za članove tijela sindikata
 • da redovito plaćaju sindikalnu članarinu
 • da sudjeluju u organiziranim akcijama sindikata

O aktivnostima sindikata članovi se obavještavaju na izvještajnim Skupštinama, javnim skupovima članstva, pisanim materijalima i putem službene internetske stranice NSPPBH.
U svrhu informiranja članstva NSPPBH može izdavati i svoje službeno glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.
Prestanak članstva u NSPPBH nastaje:

 • istupom
 • isključenjem
 • smrću

Istup iz članstva nastaje svojevoljnim istupanjem člana uz pisanu izjavu da više ne želi biti član NSPPBH a nakon što član podmiri svoje obveze, ako ih ima, prema sindikatu.
Isključenje iz članstva nastaje na osnovu odluke Izvršnog odbora NSPPBH ako član djeluje protivno interesima NSPPBH i protivno Statutu NSPPBH.
Izvršni odbor pisanu odluku o isključenju dostavlja isključenom članu sindikata u roku od 15 dana.
Žalba na odluku Izvršnog odbora NSPPBH o isključenju iz članstva podnosi se Glavnom odboru u roku od 15 dana od primitka odluke.
Odluka o isključenju iz članstva stupa na snagu danom proteka roka na žalbu a u slučaju zaprimanja žalbe odluka o isključenju stavlja se u stanje mirovanja do konačne odluke Glavnog odbora.

Članak 7.

O ČLANSKOJ ISKAZNICI

Članu sindikata izdaje se članska iskaznica koja je vlasništvo sindikata.
Članska iskaznica je dimenzija 8 x 5,5 cm i sadrži :

 • Ime sindikata : NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE
 • Adresa : Ante Petravića 23, 21 000 Split
 • Znak : Muški uzao ( čvor )
 • OIB : Člana
 • Serijski broj : Iskaznice
 • Prezime i ime : Člana

Članak 8.

TIJELA NSPPBH:

 • SKUPŠTINA
 • PREDSJEDNIK
 • POTPREDSJEDNIK
 • GLAVNI ODBOR
 • IZVRŠNI ODBOR
 • NADZORNI ODBOR
 • POVJERENICI
 • GLASNOGOVORNIK
 • TAJNIK

Članak 9.

SKUPŠTINA

Skupštinu NSPPBH sačinjava cjelokupno članstvo.
Skupština može biti osnivačka, izborna, izvještajna i izvanredna.
Na osnivačkoj Skupštini donesen je prvi STATUT NSPPBH i izabran je prvi Glavni odbor NSPPBH.
Izbornu Skupštinu saziva predsjednik sindikata. Izborna Skupština se održava, u vidu sjednica članova sindikata, po plovnim područjima gdje djeluje Povjerenik i mora biti pravovremeno najavljena. Na izbornim Skupštinama se vrši izbor članova Glavnog odbora i Nadzornog odbora.
Izvještajnu Skupštinu saziva Glavni odbor, najmanje jedan put godišnje.
Izvještajna Skupština se održava, u vidu sjednica članova sindikata, po plovnim područjima gdje djeluje Povjerenik. Izvještajna Skupština se mora pravovremeno najaviti.
Izvanrednu skupštinu saziva Nadzorni odbor:

 • ako ima valjanih dokaza da se u NSPPBH krše statutarne odluke ili posluje nezakonito
 • na zahtjev članstva koje putem peticije za to prikupi više od 25 % potpisa potpore ukupnog broja članova sindikata a nakon što Nadzorni odbor utvrdi valjanosti prikupljenih potpisa

Izvanredna Skupština se održava, u vidu sjednica članova sindikata, po plovnim područjima gdje djeluju Povjerenici. Izvanredna Skupština se mora pravovremeno najaviti.
Na početku svake sjednice Skupštine NSPPBH predlaže se predsjedavajući, zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i dnevni red.

Članak 10.

PREDSJEDNIK

Izbor i razrješenje predsjednika sindikata vrši se na sjednici Glavnog odbora na prijedlog članova Glavnog odbora natpolovičnom većinom.
Mandat predsjednika sindikata traje 4 godine. Za svoj rad je odgovoran Glavnom odboru.
Predsjednik sindikata inicira i koordinira aktivnosti tijela sindikata.
Predsjednik sindikata predstavlja i zastupa sindikat na svim razinama.
Ako je predsjednik sindikata odsutan, iz bilo kojih razloga, zamjenjuje ga potpredsjednik sindikata.
Predsjednik sindikata najmanje dva puta godišnje, a na zahtjev i češće, Glavnom odboru podnosi izvješće o radu.
Novo izabrani predsjednik sindikata izrađuje i Glavnom odboru prezentira Plan djelovanja sindikata.
U slučaju kada odluke treba donijeti promptno, a kada u nedostatku vremena nije moguće sazvati sjednicu Glavnog odbora ili Izvršnog odbora, predsjednik sindikata je ovlašten donositi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora ili Izvršnog odbora koje Glavni odbor ili Izvršni odbor kasnije na svojim sjednicama potvrđuju.

Članak 11.

POTPREDSJEDNIK

Izbor i razrješenje potpredsjednika sindikata vrši se na sjednici Glavnog odbora na prijedlog članova Glavnog odbora natpolovičnom većinom.
Mandat potpredsjednika sindikata traje 4 godine.
Za svoj rad je odgovoran Glavnom odboru.
Potpredsjednik sindikata zamjenjuje predsjednika sindikata kada je on odsutan iz bilo kojih razloga.
Potpredsjednik sindikata rukovodi i obavlja poslove iz područja rada Sindikata sukladno odlukama nadležnih tijela sindikata.
Potpredsjednik sindikata po potrebi daje stručnu pomoć Povjerenstvima i svim članovima sindikata koji mu se obrate.

Članak 12.

GLAVNI ODBOR

Na osnivačkoj Skupštini sindikata izabran je prvi Glavni odbor sindikata.
Mandat Glavnog odbora traje 4 godine.
Za svoj rad odgovoran je Skupštini sindikata.
Utvrđuje i daje smjernice za rada sindikata.
O svom radu obavještava Skupštinu sindikata putem pisanih izvještaja ili na sjednicama Skupštine.
Glavni odbor, najmanje jedan put godišnje, saziva izvještajnu Skupštinu sindikata.
Glavni odbor na prijedlog tijela NSPPBH može donositi i mijenjati STATUT, pravila i druge opće akte sindikata.
Daje tumačenje Statuta i drugih akata sindikata.
Rješava žalbe članova sindikata.
Glavni odbor donosi godišnji financijski plan sindikata i usvaja završni godišnji financijski izvještaj.
Glavni odbor donosi odluke o pokretanju prosvjeda, štrajka i štrajka solidarnosti.
Glavni odbor bira i razrješuje predsjednika sindikata, potpredsjednika sindikata, predsjednika Glavnog odbora, zamjenika predsjednika Glavnog odbora, glasnogovornika sindikata i tajnika sindikata.
Odlučuje o usvajanju Plana djelovanja sindikata kojega izrađuje novo izabrani predsjednik sindikata.
Donosi odluku o suradnji ili udruživanju s drugim udrugama sindikata.
Glavni odbor donosi odluku o osnivanju Fonda solidarnosti NSPPBH.
Usvaja i po potrebi mijenja Pravilnik za rad Fonda solidarnosti NSPPBH.
Glavni odbor donosi odluku o uplati inicijalnih sredstava za rad i / ili sredstva za dokapitalizaciju Fonda, sa žiro računa sindikata na žiro račun Fonda solidarnosti sindikata.
U svrhu informiranja članstva NSPPBH Glavni odbor može dati odobrenje za izradu službene internetske stranice sindikata i imenovati osobe koje će uređivati službenu internetsku stranicu.
Glavni odbor u svrhu informiranja članstva može dati odobrenje za izdavanje službenog glasila sindikata i imenovati osobe koje će uređivati službeno glasilo sindikata.
Glavni odbor može donijeti odluku o prestanku rada službene internetske stranice i o prestanku izdavanja službenog glasila sindikata.
Održava sjednice najmanje dva puta godišnje uz potrebnu nazočnost natpolovične većine članova Glavnog odbora. Na sjednicama Glavnog odbora odluke se donose natpolovičnom većinom, javnim glasovanjem a može se odlučiti i da glasovanje bude tajno.
Na sjednice Glavnog odbora, po potrebi, mogu se pozvati i službene osobe sindikata koji nisu članovi Glavnog odbora. U tom slučaju pozvane službene osobe sindikata mogu sudjelovati u raspravi ali nemaju pravo glasa u slučaju glasovanja kod donošenja odluka.
U slučaju hitnosti mogu se održati i telefonske sjednice Glavnog odbora.
Na sjednicama Glavnog odbora vode se zapisnici.
Tri ili više članova Glavnog odbora NSPPBH može sazvati izvanrednu sjednicu Glavnog odbora na kojem mora biti prisutan predsjednik Glavnog odbora ili predsjednik sindikata, te natpolovična većina članova
Glavnog odbora kako bi zaključci bili punovažni.

Članak 13.

Predsjednika Glavnog odbora i zamjenika predsjednika Glavnog odbora bira se na sjednici Glavnog odbora natpolovičnom većinom glasova na mandat od 4 godine.
Za svoj rad Predsjednik Glavnog odbora i zamjenik predsjednika Glavnog odbora odgovorni su Glavnom odboru.
Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH predsjedava sjednicama Glavnim odborom.
Samostalno ili na prijedlog predsjednika sindikata organizira sjednice Glavnog odbora i potiče rad ostalih tijela unutar NSPPBH.
Zamjenik predsjednika Glavnog odbora zamjenjuje predsjednika Glavnog odbora kada je on odsutan iz bilo kojih razloga.
Na prijedlog Izvršnog odbora Glavni odbor sindikata, natpolovičnom većinom može razriješiti dužnosti predsjednika Glavnog odbora i zamjenika predsjednika Glavnog odbora.

Članak 14.

Izbor članova Glavnog odbora NSPPBH vrši se zbog slijedećih razloga:

 1. Isteka četverogodišnjeg mandata Glavnog odbora. Izbore raspisuje predsjednik sindikata.
 2. Ako istovremeno natpolovična većina članova Glavnog odbora podnese zahtjev za osobno razrješenje sa dužnosti člana Glavnog odbora tada je dužnost predsjednika sindikata da formalno proglasi razrješenje Glavnog odbora i raspiše prijevremene izbore za članove Glavnog odbora NSPPBH.
 3. U slučaju da netko od članova NSPPBH, zbog nezadovoljstva sa radom Glavnog odbora, zahtjeva razrješenje Glavnog odbora i u tu svrhu putem peticije prikupi više od 25 % potpisa ukupnog broja članstva sindikata tada je dužan liste sa prikupljenim potpisima predati Nadzornom odboru koji će uvidom u Registar članstva utvrditi valjanost prikupljenih potpisa. Ako Nadzorni odbor NSPPBH utvrdi da ima valjanih potpisa članova koji podupiru razrješenje Glavnog odbora više od 25 % ukupnog broja članstva tada će Nadzorni odbor o tome pismeno obavijestiti predsjednika NSPPBH čija je dužnost da u tom slučaju formalno proglasi razrješenje Glavnog odbora i raspiše prijevremene izbore za članove Glavnog odbora NSPPBH.
 4. U slučaju prestanka članstva u sindikatu pojedinog člana Glavnog odbora te ako netko od članova Glavnog odbora iz osobnih razloga odstupi sa dužnosti ili izostane neopravdano uzastopno dva puta sa unaprijed najavljenih sjednica Glavnog odbora tada ga na prijedlog predsjednika sindikata, Glavni odbor razrješuje dužnosti te se bira i imenuje novog predstavnika navedenog plovnog područja za člana Glavnog odbora.
 5. Izbore za nadopunu broja članova Glavnog odbora raspisuje predsjednik sindikata.

Članak 15.

Izbor članova za Glavni odbor NSPPBH vrši se po slijedećim načelima:

 1. Izbori moraju biti najavljeni najmanje 30 dana prije održavanja sjednica izborne Skupštine.
 2. IZBORNO POVJERENSTVO organizira izbore i nadzire njihovo provođenje.
 3. Izborno povjerenstvo sačinjavaju:
  • Tajnik sindikata
  • Glasnogovornik sindikata
  • Povjerenici plovnog područja
 4. Izbor članova Glavnog odbora vrši se na izbornim sjednicama Skupštine po plovnim područjima gdje djeluje Povjerenik.
 5. U Glavni odbor se bira:
  • do 2 člana iz plovnog područja I – Rijeka
  • do 2 člana iz plovnog područja II – Zadar
  • do 7 članova iz plovnog područja III – Split
 6. Izborno povjerenstvo sastavlja listu za izbore, po plovnim područjima, i objavljuje je 7 dana prije održavanja sjednice izborne skupštine plovnog područja na kojoj će se izbori provoditi.
 7. Lista za izbore, po plovnim područjima, sastavlja se izričito od pristiglih pismenih kandidatura članova sindikata.
 8. Svaki član sindikata može se kandidirati na izborima.
 9. Članovi sindikata koji podnose kandidaturu za izbore dužni su Izbornom povjerenstvu, najmanje 15 dana prije održavanja izborne Skupštine, uručiti zahtjev za kandidaturu sa listom od najmanje 20 valjanih potpisa članova NSPPBH.
 10. Valjanost potpisa utvrđuje Izborno povjerenstvo, uvidom u Registar članstva. O svom nalazu i odluci o uvrštavanju ili ne uvrštavanju dotičnog člana na listu za izbore Izborno povjerenstvo obavještava člana sindikata koji je dostavio zahtjev sa listom potpisa potpore.
 11. Na sjednicama izborne Skupštine glasovanje se obavlja tajno.
 12. Izborno povjerenstvo donosi odluku o regularnosti i rezultatima provedenih izbora i o tome izdaje službeno priopćenje u roku od 7 dana nakon završenih izbora.

Predsjednik sindikata saziva prvu sjednicu novog Glavnog odbora na kojoj se izvršava primopredaja dužnosti dvaju Glavnih odbora uz zapisnik.

Članak 16.

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor NSPPBH sačinjavaju:

 • PREDSJEDNIK SINDIKATA
 • POTPREDSJEDNIK SINDIKATA
 • POVJERENICI PLOVNIH PODRUČJA

Predsjednik sindikata svojim je položajem i predsjednik Izvršnog odbora.
Potpredsjednik sindikata svojim je položajem i zamjenik predsjednika Izvršnog odbora.
Zamjenik predsjednika Izvršnog odbora zamjenjuje predsjednika Izvršnog odbora kada je on odsutan iz bilo kojih razloga.
Imenovanje / razrješavanje dužnosti članova Izvršnog odbora vrši se sukladno odredbama ovog statuta vezano uz imenovanje i razrješavanje pojedinih službenih osoba na navedenim funkcijama u NSPPBH. Izvršni odbor je za svoj rad odgovoran Glavnom odboru.
Izvršni odbor odlučuje i izdaje rješenje o isključenju člana iz sindikata.
Izvršni odbor je ovlašten za:

 • vođenje pregovora o “ Kolektivnom ugovoru “
 • vođenje pregovora o mogućim suradnjama i udruživanju s drugim udrugama sindikata
 • vođenje svih ostalih pregovora vezanih za rad NSPPBH
 • izdavanje priopćenja
 • istupanje u javnim medijima
 • izdavanje upozorenja

Izvršni odbor imenuje pregovaračke timove koji će zastupati NSPPBH po svim navedenim pitanjima.
U pregovaračke timove mogu se imenovati i vanjski stručni suradnici.
Izvršni odbor daje članovima pregovaračkih timova koji zastupaju NSPPBH u pregovorima o Kolektivnom

ugovoru pisanu punomoć za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora.
Prijedlog postignutog dogovora o suradnji ili udruživanju s drugim udrugama sindikata Izvršni odbor prezentira Glavnom odboru koji na svojoj sjednici donosi odluku o tome dali se prijedlog postignutog dogovora prihvaća ili ne prihvaća.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, mogu biti i telefonske, a odluke se donose većinom glasova članova Izvršnog odbora. Na sjednicama Izvršnog odbora vode se zapisnici.

Članak 17.

NADZORNI ODBOR

Za svoj rad odgovoran je Skupštini sindikata.
Nadzornom odboru mandat traje 4 godine.
Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko stanje NSPPBH.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost sindikata u skladu sa Zakonom, Statutom, pravilima i drugim aktima NSPPBH.
Nadzorni odbor, po potrebi, saziva izvanredne Skupštine sindikata.
Nadzorni odbor NSPPBH prati i nadzire rad tijela utvrđena ovim STATUTOM.
O nalazima provedenog nadzora izvješćuje Skupštinu sindikata, predsjednika sindikata i tijelo sindikata nad čijim radom je nadzor proveden.
Predlaže Glavnom odboru unapređenje, izmjenu ili nadopunu STATUTA, pravila i drugih akata sindikata.
Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana:

 • Predsjednik Nadzornog odbora
 • Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Član Nadzornog odbora

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi u nekom drugom tijelu sindikata.
Predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora bira se na sjednici Nadzornog odbora natpolovičnom većinom glasova na mandat od 4 godine.
Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje predsjednika Nadzornog odbora kada je on odsutan iz bilo kojih razloga.
Sjednicama Nadzornog odbora predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, mogu biti i telefonske, a odluke se donose većinom glasova članova Nadzornog odbora. Na sjednicama Nadzornog odbora vode se zapisnici.

Članak 18.

Izbor članova Nadzornog odbora vrši se zbog slijedećih razloga:

 1. Isteka četverogodišnjeg mandata Nadzornog odbora. Izbore raspisuje predsjednik sindikata.
 2. Ako istovremeno natpolovična većina članova Nadzornog odbora podnese zahtjev za osobno razrješenje sa dužnosti člana Nadzornog odbora tada je dužnost predsjednika sindikata da formalno proglasi razrješenje Nadzornog odbora i raspiše prijevremene izbore za članove Nadzornog odbora.
 3. U slučaju da netko od članova NSPPBH, zbog nezadovoljstva sa radom Nadzornog odbora, zahtjeva razrješenje Nadzornog odbora i u tu svrhu putem peticije prikupi više od 25 % potpisa ukupnog broja članstva sindikata tada je dužan liste sa prikupljenim potpisima predati Glavnom odboru koji će uvidom u Registar članstva utvrditi valjanost prikupljenih potpisa. Ako Glavni odbor utvrdi da ima valjanih potpisa članova koji podupiru razrješenje Nadzornog odbora više od 25 % ukupnog broja članstva tada će Glavni odbor o tome pismeno obavijestiti predsjednika NSPPBH čija je dužnost da u tom slučaju formalno proglasi razrješenje Nadzornog odbora i raspiše prijevremene izbore za članove Nadzornog odbora NSPPBH.
 4. U slučaju prestanka članstva u sindikatu pojedinog člana Nadzornog odbora te ako netko od članova Nadzornog odbora iz osobnih razloga odstupi sa dužnosti ili izostane neopravdano uzastopno dva puta sa unaprijed najavljenih sjednica Nadzornog odbora tada ga na prijedlog predsjednika sindikata, Glavni odbor razrješuje dužnosti te se bira i imenuje novog predstavnika navedenog plovnog područja za člana Nadzornog odbora.
 5. Izbore za nadopunu broja članova Nadzornog odbora raspisuje predsjednik sindikata.

Članak 19.

Izbor članova za Nadzorni odbor vrši se po slijedećim načelima:

 1. Izbori moraju biti najavljeni najmanje 30 dana prije održavanja sjednica izborne Skupštine.
 2. IZBORNO POVJERENSTVO organizira izbore i nadzire njihovo provođenje.
 3. Izborno povjerenstvo sačinjavaju:
  • Tajnik sindikata
  • Glasnogovornik sindikata
  • Povjerenici plovnih područja
 4. U Nadzorni odbor se bira:
  • 3 člana sindikata
 5. Izbor članova za Nadzorni odbor vrši se na izbornim sjednicama Skupštine po plovnim područjima gdje djeluju Povjerenici, na prijedlog članova sindikata javnim glasovanjem iz redova članstva sindikata.
 6. Izborno povjerenstvo donosi odluku o regularnosti i rezultatima provedenih izbora i o tome izdaje službeno priopćenje u roku od 7 dana nakon završenih izbora.

Predsjednik sindikata saziva prvu sjednicu novog Nadzornog odbora na kojoj se izvršava primopredaja dužnosti dvaju Nadzornih odbora uz zapisnik.

Članak 20.

POVJERENSTVO

NSPPBH djeluje u slijedećim plovnim područjima:

 • plovno područje I – Rijeka
 • plovno područje II – Zadar
 • plovno područje III – Split ( uključuje plovno područje Šibenika i Dubrovnika )

Imenovana su slijedeći Povjerenici plovnih područja:

 • Povjerenik plovnog područja I – Rijeka …………………………… 1 član
 • Povjerenik plovnog područja II – Zadar ………………………….. 1 član
 • Povjerenik plovnog područja III – Split …………………………… 1 član

Povjereink plovnog područja bira se na mandat od 4 godine.
Izbor Povjerenika plovnih područja vrši se, na sjednicama Glavnog odbora, na prijedlog članova sindikata javnim glasovanjem iz redova članstva sindikata.
Razrješenje Povjerenika vrši se, na prijedlog Glavnog odbora, na sjednicama Glavnog odbora, javnim glasovanjem, odlukom donesenom većinom glasova prisutnih članova Glavnog odbora
Povjerenik djeluje / radi neposredno sa članstvom. Neposredna je veza članstva sindikata sa ostalim tijelima sindikata u cilju što bolje informiranosti i efikasnijeg rješavanja problema članstva sindikata.

Za svoj rad Povjerenik plovnog područja odgovorno je Glavnom odboru.

Povjerenik vodi brigu o pravovremenom informiranju članstva o odlukama tijela sindikata na način da se zapisnici i druge odluke uredno distribuiraju.

Članak 21.

GLASNOGOVORNIK SINDIKATA

Glasnogovornika sindikata bira i razrješuje Glavni odbor. Mandat mu traje 4 godine.
Za svoj rad odgovoran je Glavnom odboru.
Po nalogu Glavnog odbora ili Izvršnog odbora organizira konferencije za tisak i daje izjave za javnost u svezi rada i akcija NSPPBH.
Glasnogovornik sindikata obavlja i ostale poslove iz područja rada Sindikata sukladno odlukama nadležnih tijela sindikata.

Članak 22.

TAJNIK SINDIKATA

Tajnika sindikata bira i razrješuje Glavni odbor. Mandat mu traje 4 godine.
Za svoj rad odgovoran je Glavnom odboru.
Glavnom odboru najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće o svome radu.
Vodi brigu o Registru članova, članskim iskaznicama i članarini.
Vodi brigu o dostavljanju poziva za održavanje sjednica članovima Nadzornog odbora, Glavnog odbora i Izvršnog odbora.
Vodi brigu o pravovremenom informiranju članstva o odlukama tijela sindikata na način da se zapisnici i druge odluke uredno distribuiraju.
Tajnik sindikata obavlja i ostale poslove iz područja rada Sindikata sukladno odlukama nadležnih tijela sindikata.
Vodi financijsko poslovanje sindikata ako sindikat za to nije ovlastio vanjske stručne suradnike.
Tajnik sindikata može svoj posao obavljati i profesionalno, što ovisi o broju članova sindikata, a prema odluci Glavnog odbora.

Članak 23.

PEČAT

Pečat NSPPBH je okrugao, promjera 35 mm i sadrži :

 • ime sindikata : NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE
 • sjedište : SPLIT

Članak 24.

ZASTAVA

Glavni odbor sindikata donosi odluku o izradi zastave sindikata te o njenoj veličini i izgledu.

Članak 25.

Odluku o raspuštanju NSPPBH može donijeti samo Glavni odbor s predsjednikom sindikata, a zahtjev o tome uvrštava se u dnevni red ako članstvo brojem padne ispod 42 registrirana člana NSPPBH.
U slučaju raspuštanja NSPPBH sva novčana sredstva na žiro računima NSPPBH, žiro računu Fonda solidarnosti NSPPBH i ostala materijalna sredstva u vlasništvu NSPPBH biti će donirana u dobrotvorne svrhe u skladu sa odlukom Glavnog odbora NSPPBH.

Članak 26.

INDUSTRIJSKE AKCIJE

U svrhu promicanja i zaštite gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova u odnosima sa socijalnim partnerima, državnim tijelima i institucijama, poslodavcima i udrugama poslodavaca te ostalim čimbenicima socijalnog dijaloga NSPPBH će se služiti slijedećim metodama:

 • razgovorima
 • pregovorima
 • priopćenjima
 • istupanjima u javnim medijima
 • upozorenjima
 • prosvjedima
 • štrajkom

Utvrđene metode djelovanja će se provoditi sukladno općim demokratskim načelima i načinima, a u slučaju da je pojedina metoda djelovanja utvrđena zakonom, posebnim propisom ili Kolektivnim ugovorom, ista će se provoditi u skladu sa njihovim odredbama.
Odluku o razgovorima, pregovorima, priopćenjima, istupanjima u javnim medijima i upozorenjima donosi Izvršni odbor.
Odluku o pozivu na provođenje prosvjeda i štrajka donosi Glavni odbor.
NSPPBH može sudjelovati i u prosvjedu / štrajku solidarnosti o čemu odluku donosi Glavni odbor.

Članak 27.

ŠTRAJK je najsnažnija metoda industrijske akcije a pokreće se kada su iscrpljene sve druge mogućnosti rješavanja spora nastalog s poslodavcem ili drugim sudionikom socijalnog dijaloga i kada za rješavanje nastalog spora nisu zakonom određeni drugi načini rješavanja navedenog spora.
Štrajk se provodi sukladno odredbama zakona, sklopljenih kolektivnih ugovora te drugih sporazuma prihvaćenih od strane NSPPBH.
Štrajkom rukovodi Štrajkački odbor čije članove imenuje Glavni odbor sindikata.
Predsjednik sindikata po svom položaju, rukovodi Štrajkačkim odborom.
Štrajkački odbor zadužen je za provođenje štrajka sukladno odredbama zakona ili drugih za NSPPBH obvezujućih, ugovora, sporazuma ili odluka.
Nitko nema pravo, u ime NSPPBH odreći se prava na štrajk.

Članak 28.

STATUT stupa na snagu danom donošenja.

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovog STATUTA prestaju važiti:

 • STATUT donesen dana 12.12.2007.
 • Izmjene i dopune Statuta donesene dana 19.02.2008.
 • Izmjene i dopune Statuta donesene 14.10.2008.
 • Izmjene i dopune Statuta donesene 07.10.2009.
 • Izmjene i dopune Statuta donesene dana 27.10.2015.

Predsjednik Glavnog odbora

Pavo Kanjuo

Split, 27. listopada 2015.